Christelijke Basisschool Goudenstein

Vredeplein 1 4175 HA Haaften

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Goudenstein
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Goudenstein
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Goudenstein
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Goudenstein
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Goudenstein

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tweemaal per jaar worden de Cito-toetsen afgenomen: Midden en Eind. We nemen de toetsen af voor technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en wiskunde, woordenschat en spelling. De resultaten worden tijdens de groepsbesprekingen geanalyseerd en geëvalueerd door de leerkracht en de intern begeleider. Die analyse vindt plaats op leerlingniveau, op groepsniveau en op schoolniveau. Op leerling- en groepsniveau worden de resultaten gebruikt voor de afstemming van de instructie en de leerstof. Op schoolniveau worden de resultaten gebruikt als belangrijke input voor de ontwikkeling van onderwijskundig beleid. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Ons voornaamste doel is dat kinderen zich ontwikkelen tot evenwichtige mensen, verantwoordelijke burgers, in een veilige schoolomgeving, waarin het geloof in God meegegeven wordt.

Het gevoel van veiligheid is essentieel voor een gezonde ontwikkeling. Kinderen hebben leerkrachten nodig die liefdevol, eerlijk en betrouwbaar zijn; en een schoolomgeving waarin de veiligheid gewaarborgd wordt met duidelijke regels en afspraken en leerkrachten die daarop toezien. 

In een veilige omgeving kunnen kinderen leren om op zichzelf te vertrouwen en anderen te vertrouwen. We gebruiken daarvoor de Kanjertraining. Het geloof in God is voor ons de basis, de inspiratie en het voorbeeld van veiligheid en vertrouwen. 

Voor kinderen is respect voor de ander niet altijd vanzelfsprekend. Zij denken meer zwart-wit en zijn in sommige fasen van hun ontwikkeling vooral op zichzelf gericht. Daarom is ons onderwijs erop gericht dat kinderen leren om naar zichzelf te kijken, wie zij zijn, wie en wat hen tot nu toe heeft gevormd; en tevens leren om zich te verplaatsen in de ander en zijn of haar manier van denken en reageren. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven