Christelijke Basisschool Goudenstein

Vredeplein 1 4175 HA Haaften

 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Goudenstein
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Goudenstein
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Goudenstein
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Goudenstein
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Goudenstein

Het team

Toelichting van de school

Het personeel bestaat uit 1 directielid, 2 intern-begeleiders 11 leerkrachten, 1 onderwijsassistent (aantal dagdelen), 1 administratieve ondersteuning (1 dagdeel), 1 schoonmaakster en 1 conciërge (1 dagdeel).

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor de vervanging van afwezige (zieke) leerkrachten, maakt onze school, samen met de andere CPOB scholen, gebruik van een invallerspool, IPPON

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Alle groepsleerkrachten zijn of worden opgeleid om met volledige bevoegdheid bewegingsonderwijs te geven. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijs in groep 1 en 2 wordt verdeeld over de volgende vakken:

 • Godsdienst: zingen en drie keer in de week luisteren naar een Bijbelverhaal.
 • Buitenspelen
 • Sociale ontwikkeling: prentenboeken en rollenspel vanuit de Kanjertraining.
 • Werken met ontwikkelingsmateriaal: kinderen leren rond rekenen, woordenschat, taal, creativiteit, sociaal- emotioneel en spel via activiteiten of spelmateriaal.
 • Rekenen 
 • Taal
 • Bewegingsonderwijs: gym in het speellokaal.
 • Drama
 • Muziek

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op de Goudenstein hebben we het basisprincipe van Passend Onderwijs al heel lang omarmd: we gunnen ieder kind een schoolperiode in de eigen omgeving, dichtbij huis, samen met de andere kinderen uit het dorp. We richten ons primair op de mogelijkheden en de kansen, niet op de beperkingen en bedreigingen. Indien nodig overleggen we met ouders waar de grenzen liggen en wat de mogelijkheden en alternatieven zijn. 

Het lukt niet altijd op de reguliere basisschool. Sommige kinderen zijn aangewezen op speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. Bepo (Samenwerkingsverband Betuws Passend Onderwijs) stelt vast of een leerling toelaatbaar is tot deze vormen van onderwijs en werkt daarom nauw samen met deze onderwijsinstellingen. De zorg voor kinderen is echter niet alleen de verantwoordelijkheid van het onderwijs. Daarom werkt BePO intensief samen met ketenpartners uit de jeugdgezondheidszorg, de jeugdhulpverlening en het maatschappelijk werk. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het schoolondersteuningsprofiel van Goudenstein wordt binnen het samenwerkingsverband BEPO komend school opnieuw uitgewerkt. Binnen dit SOP zal de extra ondersteuningsbehoefte beschreven worden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven