obs de Wielewaal

Vredeplein 1 4175 HA Haaften

  • Alle kinderen krijgen bij de start van het nieuwe schooljaar een zonnebloem...met een zonnige groet van het KWA-team!
  • Schoolfoto van obs de Wielewaal
  • De Wielewaal is in beweging. Net als de wereld om ons heen. We houden van gezelligheid en er heerst een plezierige warme sfeer op school.
  • Het schooljaar begonnen met een project van Veilig Verkeer Nederland : Op voeten en fietsen naar school.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de Centrale Eindtoets zijn al een aantal jaren op of boven het landelijk gemiddelde. Afgelopen jaar was de schoolscore onder het landelijk gemiddelde. De leerlingen hebben gescoord naar kunnen en zijn uitgestroomd naar een passend niveau. De schoolscore is afhankelijk van de groep en de samenstelling van de groep. We hebben leerlingen goed in beeld en hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. De leerlingen stromen uit naar het niveau wat van hen verwacht mag worden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden in januari en juni geanalyseerd. In het kader van opbrengst gericht werken passen wij de 4D methode toe. Voor de vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en taal/spelling stellen we doelen op. Vervolgens gaan we kijken welke ondersteuning het kind nodig heeft om deze doelen te behalen. Dit kan bijvoorbeeld verlengde instructie zijn, waarbij extra oefentijd met de leerkracht is, om doelen te beheersen. Of het zelf oefenen met de doelen die tijdens de instructie aangeboden zijn. Concreet betekent dit dat er bij de basisvakken begrijpend en technisch lezen, rekenen en bij spelling in iedere jaargroep op 3 niveaus wordt gewerkt. Een groep leerlingen die de leerstof gemakkelijk aan kan, een groep die gebaat is bij het volgen van de basisinstructie en tot slot een groep leerlingen die instructieafhankelijk is en meer aandacht en begeleiding nodig heeft van de leraar om tot presteren te komen. De leraar maakt een niveau indeling en geeft dit weer in het groepsoverzicht waarin de begeleiding wordt beschreven.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na een nauwkeurig traject verwijzen we onze leerlingen naar een school voor Voortgezet Onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat de leerlingen veelal op het juiste niveau instromen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school is voor iedereen een plezierige en veilige omgeving met veel interactie en communicatie. We vinden het belangrijk dat iedereen met plezier naar school toe gaat en daarom hebben we ook afspraken gemaakt. Wanneer een leerling zich veilig voelt en zichzelf mag zijn, is de basis voor een goede leermogelijkheid gelegd. Op school zijn we actief met de Kanjertraining. We geven wekelijks een Kanjerles, eenmaal per jaar ook een les voor ouders en we volgen als team de nodige Kanjertrainingen. De Wielewaal is een school waar de interesses, talenten, kwaliteiten en dromen van de kinderen gezien en ontwikkeld worden.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • We werken samen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven