Basisschool De Triangel

Willem Vliegenstraat 7 6271 DA Gulpen

  • Schoolfoto van Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Basisschool De Triangel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het basisonderwijs zijn scholen verplicht om in groep 8 een eindtoets af te nemen. Met de eindtoets kunnen kinderen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. In groep 8 wordt een zogenaamd Slotoffensief ingezet. Samen met de leerlingen wordt er gekeken wat er nog nodig is om zo optimaal mogelijk op de gewenste vorm van voortgezet onderwijs te kunnen starten.
Naast bovenstaand is het allerbelangrijkst dat de kinderen zich veilig voelen in de groep, dat ze hun gevoelens/gedachten durven uit te spreken. Dat vereist van ons als leerkrachten een kwetsbare, open houding. 

De schoolverlaters van 2020-2021 hebben zowel vorig jaar als dit jaar te maken gehad met afstandsonderwijs door corona. De laatste ‘boost’ op school heeft nog voor zichtbare verbetering opgetreden. De Route 8-eindtoets werd voor het eerst afgenomen. Kinderen hebben het adaptieve van deze toets als heel fijn ervaren. Ook het meekijken op de monitor en kinderen een signaal geven als ze te snel werkten werd als prettig ervaren. De kinderen vertelden achteraf dat ze goed hun best hadden gedaan en dat was terug te zien in de resultaten en aan de werkhouding en concentratie tijdens de toets.  

De ‘boost’ hield het volgende in (naast het reeds lopende slotoffensief):

- Met rekenen wordt er divergent gedifferentieerd op basis van de adviezen en de eigen doelen die de kinderen stellen. Op thema’s wordt instructie gegeven.

- De kinderen sturen hun eigen ontwikkeling; kind-gesprekken zijn een onderdeel hiervan.

- Een uitdaging stellen voor de Eindtoets vanuit de kinderen, omdat we merken dat door het ‘kansrijk adviseren’ de kinderen denken dat ze er al zijn.

-  Inzet onderwijsondersteuner, uitbreiding rekentijd, 10 minuten didactiek om hiaten bij de te werken.  

Er wordt landelijk steeds minder naar een eindscore als gemiddeld cijfer gekeken, maar steeds meer naar de referentieniveaus die de kinderen behalen op de drie domeinen:

Leesvaardigheid:

01 van de 31 leerlingen heeft 1F niet behaald; dat is 3,2% t.o.v. 1% landelijk.

05 van de 31 leerlingen hebben alleen 1F behaald; dat is 16,1% t.o.v. 21% landelijk.

25 van de 31 leerlingen hebben 1F en 2F behaald; dat is 80,6% t.o.v. 78% landelijk.

Taalverzorging:

Alle leerlingen hebben 1F behaald; dat is 0% t.o.v. 1% landelijk.

12 van de 31 leerlingen hebben alleen 1F behaald; dat is 38,7% t.o.v. 34% landelijk.

19 van de 31 leerlingen hebben 1F en 2F behaald; dat is 61,3% t.o.v. 65% landelijk.

Rekenen:

01 van de 31 leerlingen heeft 1F niet behaald; dat is 3,2% t.o.v. 3% landelijk.

18 van de 31 leerlingen hebben alleen 1F behaald; dat is 58,1% t.o.v. 55% landelijk.

12 van de 31 leerlingen hebben 1F en 1S behaald; dat is 38,7% t.o.v. 42% landelijk.  

Opvallend vinden wij dat rekenen minder goed was gemaakt dan taal. Dat hadden we niet verwacht n.a.v. de methodetoetsen en observaties. Bij Getallen en Verbanden zijn de meeste fouten gemaakt. Landelijk was dit bij Verhoudingen en Verbanden. We liggen met een totaalscore van 208 gemiddeld op rekenen net boven 206 van het landelijk gemiddelde.
Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Met ingang van 1 februari 2016 beoordeelt de inspectie de tussenresultaten van scholen in het primair onderwijs niet meer. De inspectie blijft het belangrijk vinden dat scholen goede resultaten halen en de ontwikkeling van de kinderen goed volgen. We vragen van elke leerkracht om een goed beeld te hebben van de ontwikkeling van de leerlingen. De resultaten van ons onderwijs kunnen afgelezen worden uit methodegebonden toetsen en niet-methodegebonden (Cito) toetsen. Zo kunnen problemen vroegtijdig worden gesignaleerd. Als kinderen extra zorg nodig hebben, wordt bekeken in welke mate hulp kan worden ingezet. De leerkracht en de interne begeleider houden nauwlettend alle werkzaamheden rond de extra zorg voor kinderen bij en schakelen daar waar nodig hulp in. Tevens maakt de school elk jaar een schoolzelfevaluatie, waarbij aparte doelen gesteld worden op zowel leerling-, groeps- als schoolniveau.

Gebleken is dat we in schooljaar 2020-2021 minder zorgsignalen hebben dan de afgelopen jaren. Dit is een bijzonder gegeven gezien de andere onderwijsvorm die geboden is. Daarnaast kunnen we het goed verklaren. We zien dat een aantal (sub)domeinen zeer nadrukkelijk aan de orde is geweest, terwijl andere (sub)domeinen zich minder voor afstandsonderwijs lenen. Daarbij willen we benadrukken dat de kinderen, ouders en medewerkers gezamenlijk hun schouders eronder hebben gezet.   Uit de harde data blijkt dat de volgende domeinen aandacht behoeven:

Groep 7: Rekenen en Begrijpend lezen

Groep 8: Rekenen en Begrijpend lezen   

Groep 3 t/m 6 hebben geen zorgsignalen t.o.v. het landelijk gemiddelde. Wel zit groep 3 betreffende Rekenen aan de onderkant. Groep 6b scoort op Begrijpend lezen lager, maar groep 6a en b in het geheel laat geen zorgsignaal zien. In alle groepen zien we uitschieters naar boven toe (boven de 60%). Alle groepen scoren met spelling heel hoog boven de 60% lijn. Drie groepen scoren met rekenen boven de 60% lijn.   Begrijpend lezen scoort in groep 4 boven de 60% lijn.    

Groepen 1 en 2 heeft een aantal individuele zorgvragen betreffende taalontwikkeling (op participatieniveau én op de leesvoorwaarden).   Voor de volledige diepte-analyse verwijzen we naar het betreffende document op school.

Na het openen van de basisscholen in februari hebben we de vragenlijst van Vensters PO rondom sociale veiligheid in de groepen 7 en 8 afgenomen. Het resultaat hiervan:  

Wat is het welbevinden van de leerlingen? Vinden ze het fijn in de groep en klas?            7,2

Hoe ervaren de leerlingen de sociale en fysieke veiligheid? Voelen ze zich veilig?              8,3

Ervaren leerlingen aantasting van hun sociale en fysieke veiligheid?                                9,0  

   


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 18 en 19 april 2016 heeft de inspectie basisschool de Triangel bezocht en geconstateerd dat de school haar kwaliteit op orde heeft.

Terug naar boven