Basisschool De Triangel

Willem Vliegenstraat 7 6271 DA Gulpen

  • Schoolfoto van Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Basisschool De Triangel

Het team

Toelichting van de school

De directie van de school bestaat uit de directeur en de adjunct-directeur (in opleiding). Zij voeren beiden ook de directie over SBO Bernardus. De directie vormt samen met de interne begeleiders het managementteam van de school. De volgende functies zijn er binnen school: leerkracht, onderwijsondersteuner, conciërge, administratieve kracht, specialist jonge kind, logopedist, ergotherapeute, intern begeleider, adjunct-directeur, remediaal specialist (inhuur) en orthopedagoog (inhuur). Daarnaast zijn er leerkrachten die zich de afgelopen jaren gespecialiseerd hebben. De meeste medewerkers werken al meerdere jaren binnen onze school. Regelmatig stromen nieuwe medewerkers in. Begeleiding en ondersteuning is voor deze nieuwe medewerkers gewenst, zeker gezien ons concept, de werkwijze en de samenwerking met SBO Bernardus. De leeftijd van de medewerkers is gevarieerd in leeftijdsopbouw. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervangingsbeleid moet bijdragen aan kwalitatief goed onderwijs. Vervangingsbeleid wordt tevens vormgegeven vanuit het principe van goed werkgeverschap (we gaan uit van voldoende ruimte voor medewerkers om hun taak uit te voeren, stellen hen in staat onder optimale omstandigheden een bijdrage te leveren aan de bestuurlijke opgave van de organisatie en houden ons aan de cao-afspraken). Vervangingsbeleid wordt echter ook bepaald door bedrijfseconomische principes (het beheersen van de kosten opdat de beschikbare middelen rechtmatig, maar ook doeltreffend worden ingezet).

Wij maken gebruik van de volgende vervangingsmogelijkheden:

1. Werkzaamheden worden door de afwezige medewerker op een later tijdstip zelf uitgevoerd (al dan niet binnen de al overeengekomen werktijd)

2. Werkzaamheden worden overgenomen door een reeds ingeroosterde medewerker

3. Werkzaamheden worden overgenomen door een medewerker die gepland verlof verzet

4. Inzet van een medewerker voor vervangingswerk in vaste dienst (flexibele schil)

5. Inzet van een medewerker extern

6. Tijdelijke uitbreiding van de aanstelling c.q. benoeming van een medewerker die reeds in vaste of tijdelijke dienst is (tijdelijke taakuitbreiding)

7. Aanstelling c.q. benoeming in een tijdelijk dienstverband met vaste einddatum t.b.v. diverse vervangingswerkzaamheden

8. Aanstelling c.q. benoeming in een tijdelijk dienstverband t.b.v. één specifieke verlofsituatie voor de duur van die verlofsituatie

9. Inzet van onderwijsondersteuner(s)

10. Flexibele inzet van ambulante medewerkers (max 2x per trimester)

11. Noodmaatregelen toepassen*  

* Noodmaatregelen komen aan de orde als geen van bovengenoemde 10 opties mogelijk zijn, dan wel ze allemaal ongeschikt zijn in een bepaalde situatie. Maar ook indien er geen financiële middelen meer beschikbaar zijn om een bepaalde optie in te zetten. Voorbeelden van noodmaatregelen zijn:

o Groepen samenvoegen.

o Ouders informeren hun kind geen onderwijs te kunnen bieden.

Bij het toepassen van maatregelen gelden de volgende richtlijnen:

- Een klas niet onevenredig belasten. Dat wil zeggen dat noodmaatregelen verspreid worden.

- Kleuters worden in principe niet verdeeld over oudere leerjaren. In voorkomend geval neemt een leerkracht een kleuterklas over en wordt een oudere groep verdeeld.

- Indien mogelijk worden ouders minimaal twee dagen van tevoren geïnformeerd wanneer de school een dag geen onderwijs kan bieden; de school informeert tevens de buitenschoolse opvang in voorkomend geval.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. Ieder schooljaar bekijken we welke combinatieklassen er gevormd moeten worden. De indeling van combinatiegroepen vindt plaats op basis van ontwikkeling bij de leerling, beoordelingen, scores, vriendschappen. De instructielessen worden in het algemeen in de groep aangeboden. Na de eerste instructie kunnen groepen leerlingen op het leerplein aan de slag met hun opdrachten (en takenkaart). In het groepslokaal wordt extra instructie gegeven.  

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

* De school werkt met de Speelpleziermethodiek, waardoor er een bepaalde overlap zit in de aangegeven vakken.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Verantwoording verplichte onderwijstijd 

https://www.innovo.nl/verantwoording-verplichte-onderwijstijd.html 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

BS. De Triangel en S.B.O. Bernardus zijn samen gehuisvest in de Kindercirkel. Elke school heeft zijn eigen concept afgestemd op o.a. de eigen leerling-populatie. Echter daar waar mogelijkheden zijn, zijn de concepten op elkaar afgestemd en wordt er samengewerkt. Wij vinden een goed pedagogisch klimaat erg belangrijk. De basis hiervoor wordt gelegd door een optimale samenwerking met ouders, bestuur en natuurlijk de kinderen. De leerlingen komen graag naar school, ze voelen zich prettig en veilig. Een belangrijke basis om het leren te bevorderen. Goed met elkaar omgaan, tolerantie en respect voor elkaar hebben staat hoog in ons vaandel. Eén van de belangrijkste voorwaarden voor schoolsucces is een goede samenwerking tussen kinderen, ouders en school. De Triangel (=driehoek) is daarvan het symbool. Deze triangel treft u ook weer aan in het logo. Een triangel met drie kinderen, waarvan er één een aanwijsstok omhoog houdt. Samenwerken is en blijft een belangrijk speerpunt binnen onze school. Wij willen dat kinderen leren. Leren hoe te leren. Wij willen dat kinderen elke dag met plezier naar school komen. Wij werken daarom aan een goede sfeer in de groepen. Ons grootste doel is om uit het kind te halen wat erin zit en de talenten te ontdekken.    

Onze school is een reguliere basisschool. Wij verzorgen onderwijs voor leerlingen die het reguliere proces doorlopen. Soms zijn er andere onderwijsbehoeften. Onze school vindt het belangrijk om goed in kaart te brengen wat deze behoeften zijn en wat deze behoeften vragen van het onderwijs. Wij kunnen vervolgens bepalen of wij deze vraag tegemoet kunnen komen. In principe staan wij open voor alle leerlingen, mits wij en ouders vertrouwen hebben om aan de behoeften tegemoet te komen. In de regel kunnen wij beter tegemoet komen aan leerproblemen, dan gedragsproblemen. Dat heeft ook te maken met de capaciteiten en faciliteiten van de school. In dit overzicht leest u welke specialismen wij op school hebben.

Er kunnen zich situaties voordoen, waarin de grenzen aan de zorg voor de kinderen worden bereikt:

Verstoring van rust en veiligheid. Indien sprake is van een onderwijsbehoefte waarbij zich ernstige gedragsproblemen voordoen die leiden tot ernstige verstoringen van de rust en de veiligheid in de groep. De grens is bereikt als wordt vastgesteld dat het niet meer mogelijk is om kwalitatief goed onderwijs aan de gehele groep en aan de betreffende kind te bieden en / of als de veiligheid van het betreffende kind, de groep of de leerkracht niet meer te garanderen is.

Onbalans tussen verzorging/behandeling – onderwijs. Indien een kind een handicap heeft, die een zodanige verzorging / behandeling vraagt dat daardoor zowel de zorg en behandeling voor het betreffende kind, als het onderwijs aan het betreffende kind onvoldoende tot zijn recht kan komen. De grens is bereikt als wordt vastgesteld dat het niet meer mogelijk is om kwalitatief goed onderwijs aan het betreffende kind met een handicap te bieden.

Verstoring van het leerproces voor de andere kinderen. Indien het onderwijs aan het kind met een specifieke onderwijsbehoefte een zodanig beslag legt op de tijd en de aandacht van de leerkracht dat daardoor de tijd en aandacht voor de overige kinderen in de groep onvoldoende of in het geheel niet kan worden geboden. De grens is bereikt wanneer het niet meer mogelijk is om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan de kinderen in de groep

Gebrek aan zorgcapaciteit. In het verlengde van de onder verstoring van het leerproces voor de andere kinderen beschreven situatie is de school niet in staat een kind met een specifieke onderwijsbehoefte op te nemen vanwege de zwaarte en het aantal zorgleerlingen dat al in een bepaalde groep voorkomt. Per aanmelding zal de afweging moeten plaatsvinden of er voldoende zorgruimte aanwezig is.

Verstoring van het leerproces. Kinderen die door ziekte teveel verzuimen

Grenzen aan leerbaarheid van kinderen

Gebouw: Het gebouw is op zich wel geschikt voor kinderen met een lichamelijke handicap. Er zijn MIVA faciliteiten. Wij vinden dat kinderen recht hebben op goede begeleiding. Dit kunnen wij helaas voor een beperkte groep kinderen niet bieden. Wij denken hierbij op dit moment aan:

• Wanneer kinderen gewetenloos handelen, extreem agressief gedrag vertonen, waardoor de veiligheid en het welbevinden van de kinderen in gevaar komt (groep, lkr .etc)

• Noodzakelijk medisch handelen welke niet op of door school verzorgd kan worden

• Wanneer er structurele 1 op 1 begeleiding nodig is

• Kinderen waarbij er sprake is van complexe co-morbiditeit

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De ontwikkeling van kleuters wordt gekenmerkt door grote behoefte aan beweging, herhaling en spel. Dit is waarom we binnen de school werken met de Speelpleziermethodiek.Het bevorderen van de totale ontwikkeling van het jonge kind gebeurt door het observeren, stimuleren, begeleiden en verrijken van spelactiviteiten. Spelactiviteiten zorgen voor veel kansen op het sociaal- emotionele vlak, maar zijn ook essentieel voor de cognitieve ontwikkeling, omdat ze taal en denken beïnvloeden. Binnen ons ontwikkelingsgericht onderwijs wordt gesteld dat wanneer het onderwijs betekenis heeft voor een kind, zijn betrokkenheid en daardoor zijn leeropbrengst hoger zal zijn dan wanneer dat niet het geval is. Spel wordt niet alleen gezien als een natuurlijke, spontane neiging van jonge kinderen, maar ook als een sociaal-culturele activiteit van mensen. Ons onderwijs is gericht op actief burgerschap, sociale integratie en op kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Binnen de spelactiviteiten wordt er geleerd. Belangrijk is dat er een zone van naaste ontwikkeling tot stand komt. Niet alleen leerlingen spelen samen, maar ook leerlingen en leerkracht. Door middel van dit samenspel en gedegen observaties wordt duidelijk welke interventies er nodig zijn om kinderen een steuntje in de rug te geven om iets nieuws te leren, adequater te handelen of zelfstandiger te denken. Leermomenten worden door de leerkracht tijdens het spel opgespoord, zodat het doelgerichte leren een onderdeel wordt van het spel. Doelen worden nagestreefd, maar er blijft constant oog voor het onvoorspelbare.  Kinderen beslissen voor een groot gedeelte zelf in welke hoek ze gaan werken en wat ze daar doen. Dit bevordert dat vanuit hun intrinsieke motivatie werken, zo speelt eigenaarschap ook bij het jonge kind al een grote rol. Doordat de leerkracht hun hierin begeleid en observeert hebben de kinderen niet in de gaten dat de leerkracht met ze werkt maar krijgt de leerkracht wel een duidelijk beeld van het kind.  Omdat ontwikkelingsprocessen van jonge kinderen niet ordelijk en geleidelijk verlopen, zijn gedegen observaties erg belangrijk. Hiervoor gebruiken wij observatiemiddelen die passend zijn bij het aanbod en horen bij de methodiek. Er wordt rekening gehouden met de rijping van de hersenen en er is kennis van het motorische aspect bij het didactische leren. Toetsen worden bij het jonge kind dan ook alleen gebruikt als middel om observaties te staven of om aan het denken gezet te worden. Op deze manier wordt er steeds getracht de juiste aanpak te kiezen, zowel voor de individuele leerling als voor de gehele groep.

Binnen gemeente Gulpen-Wittem zijn we ook gestart met Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.

Terug naar boven