Basisschool De Kameleon

Pastoor Tijssenstraat 18 A 5971 VW Grubbenvorst

  • Opening van het schooljaar: High five!
  • Liedjes door het team..
  • Schoolfoto van Basisschool De Kameleon
  • Herfstwandeling..
  • Schoolfoto van Basisschool De Kameleon

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school nemen alle kinderen deel aan de eindtoets. De gemiddelde scores geven een juist beeld van het gemiddelde niveau van de totale groep kinderen. Hierbij dient echter wel opgemerkt te worden dat iedere groep kinderen anders van samenstelling is. Soms zitten er relatief veel kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Het andere jaar kan het zijn dat er relatief veel kinderen met een ontwikkelingsachterstand zijn, die onderwijs op maat hebben krijgen. Dit verklaart waarom het ene jaar de scores relatief hoog zijn en een ander schooljaar weer wat minder. Wij zien de scores als een bevestiging van wat wij zelf al wisten en gemeten hadden. Kinderen krijgen voorafgaand aan hun eindtoets een gedegen advies van ons. We kijken daarbij naar veel meer aspecten die van belang zijn dan alleen de cognitieve vaardigheden. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Basisschool De Kameleon heeft eigen schoolnormen opgesteld voor de tussenresultaten. Aan het begin van een schooljaar hebben alle leerkrachten in een opbrengstgericht gesprek met de directeur de streefdoelen bepaald op basis van de resultaten van vorig schooljaar.

Binnen de groepsplannen wordt hier rekening mee gehouden.  

Rond januari worden de resultaten besproken in een opbrengstgericht teamgesprek. Trends en analyses worden besproken in het team . Verder vinden er geplande analysegesprekken plaats tussen leerkrachten en  de IB-er over de resultaten van de groep. Van hieruit worden er de nodige acties uitgezet.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie is tevreden over De Kameleon. In het rapport komt dit ook goed naar voren.  

Zaken kunnen altijd beter. Naar aanleiding van het rapport hebben we de aandachtspunten verder verbeterd.

De Kameleon blijft in ontwikkeling en werkt gestructureerd aan onderwijsvernieuwingen!


Terug naar boven