Basisschool De Kameleon

Pastoor Tijssenstraat 18 A 5971 VW Grubbenvorst

  • Een feestelijke start van het nieuwe schooljaar.
  • In de praktijk ervaren hoe de dode hoek werkt.
  • Feestdagen worden gezamenlijk gevierd.
  • Wij leren binnen en buiten de school.
  • Samenwerken betekent ook elkaar ontmoeten en helpen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school nemen alle kinderen deel aan de eindtoets. De gemiddelde scores geven een juist beeld van het gemiddelde niveau van de totale groep kinderen. Hierbij dient echter wel opgemerkt te worden dat iedere groep kinderen anders van samenstelling is. Soms zitten er relatief veel kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Het andere jaar kan het zijn dat er relatief veel kinderen met een ontwikkelingsachterstand zijn, die onderwijs op maat hebben krijgen. Dit verklaart waarom het ene jaar de scores relatief hoog zijn en een ander schooljaar weer wat minder. Wij zien de scores als een bevestiging van wat wij zelf al wisten en gemeten hadden. Kinderen krijgen voorafgaand aan hun eindtoets een gedegen advies van ons. We kijken daarbij naar veel meer aspecten die van belang zijn dan alleen de cognitieve vaardigheden. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Basisschool De Kameleon heeft eigen schoolnormen opgesteld voor de tussenresultaten. Aan het begin van een schooljaar hebben alle leerkrachten in een opbrengstgericht gesprek met de directeur de streefdoelen bepaald op basis van de resultaten van vorig schooljaar.

Binnen de groepsplannen wordt hier rekening mee gehouden.  

Rond januari worden de resultaten besproken in een opbrengstgericht teamgesprek. Trends en analyses worden besproken in het team . Verder vinden er geplande analysegesprekken plaats tussen leerkrachten en  de IB-er over de resultaten van de groep. Van hieruit worden er de nodige acties uitgezet.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We hebben een goed beeld van onze leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Structureel krijgen we terugkoppeling van het VO over de ontwikkeling van de (oud-)leerlingen. Op basis van deze gegevens concluderen we dat we de kinderen goed voorbereiden op het VO en hun niveau juist inschatten.

Het schooladvies komt tot stand door een leerling ongeveer 8-jaar te volgen. Dit door toets momenten (CITO), werkhouding, executieve functies, sociaal emotioneel, kindgesprekken enz. 

Op deze manier ontwikkelt de school een goed beeld van de leerling. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We zijn op onze school in 2015 gestart met de Kanjertraining. We hebben ervoor gekozen om alle teamleden van onze school te scholen. De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die onze leerkrachten in de eigen klas geven. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). We streven de volgende doelen na: Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas. Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen. Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten. Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen. Leren om verantwoordelijkheid te nemen. Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. De Kanjertraining is opgenomen in de database van het NJi als effectief volgens goede aanwijzingen bij pestproblematiek en het aanleren van sociale vaardigheden. De methode kent een leerlingvolgsysteem dat erkend is door de Cotan en door de onderwijsinspectie gebruikt kan worden om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten. De Kanjertraining is in feite dan ook meer dan alleen een methode, het vormt voor onze school de leidraad om pedagogisch beleid te maken. Kanjertraining helpt onze leerkrachten om anders te kijken naar het gedrag van kinderen. Gaat er dan straks nooit meer iets mis op de Kameleon? Heerst er altijd rust en vrede? Nee, natuurlijk niet, maar de Kanjertraining helpt om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen. We willen dat alle kinderen zich veilig blijven voelen op school en allemaal Kanjers worden!

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Samen
  • Weerbaarheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie is tevreden over De Kameleon. In het rapport komt dit ook goed naar voren.  

Zaken kunnen altijd beter. Naar aanleiding van het rapport hebben we de aandachtspunten verder verbeterd.

De Kameleon blijft in ontwikkeling en werkt gestructureerd aan onderwijsvernieuwingen!


Terug naar boven