Openbare Basisschool De Samensprong

Leliestraat 8 A 5971 AN Grubbenvorst

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Samensprong
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Samensprong
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Samensprong
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Samensprong

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Algemeen:

Onze school neemt de Eindtoets af als objectief meetinstrument van een aantal resultaten van onderwijs op onze school. Het gaat om cognitieve (kennis) resultaten op een beperkt aantal vakken. Met name rekenen, taal en (begrijpend) lezen. Alle andere resultaten hebben we ook in beeld en zijn enorm belangrijk voor het schooladvies richting Voortgezet Onderwijs.

De Eindtoets zien we dan ook als een objectieve bevestiging van ons schooladvies. Niet als een meetinstrument voor de kwaliteit van de school. CITO (het bureau dat deze eindtoets maakt), vindt zelf ook dat op basis van de uitslag van deze toets géén uitspraak gedaan mag worden over de kwaliteit van een school. Daarvoor is de onderwijsinspectie, die scholen bezoekt en nauwkeurig kijkt hoe een school functioneert en of de resultaten passen bij de kinderen op die school. Als in een groep 8 van een bepaald jaar meer kinderen met lagere capaciteiten (intelligentie) zijn, of waarbij andere factoren een rol spelen, dan is dat natuurlijk sterk van invloed op de gemiddelde score van die groep.

Voor liefhebbers: de reactie van CITO kan HIER bekeken worden.

Alle scholen binnen de stichting Akkoord!-po nemen de Eindtoets af bij leerlingen in groep 8. Dit doen we volgens de regels die de onderwijsinspectie daar voor heeft opgesteld.

Specifiek:

Het rapport van de inspectie van onze school is via deze website te downloaden. Zie bij "Waardering inspectie".

De resultaten van de individuele kinderen bij de Eindtoets passen goed bij het beeld van wat wij én hun ouders over elk kind. Een aantal kinderen behaalde een hoge score, anderen juist laag. De scores kwamen ook goed overeen met het schooladvies Voortgezet Onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wat betreft de onderwijsinspectie, ook deze is duidelijk tevreden over hetgeen ze op de Samensprong heeft gezien.

In het rapport kun je dit constateren. Er staat dan ook geen onvoldoende op de daarin opgenomen criterialijst!

Voor ons een stimulans om ons werk zo voort te zetten en de huidige ontwikkelingen verder op te pakken!

Terug naar boven