CBS Nijdjip

Jongema 4 9001 LA Grou

  • Lekker met elkaar buiten spelen
  • Samen een kunstwerk maken en onthullen.
(samen spelen, samen delen)
  • Herfstwandeling, hoe dik is de boom?
  • ruime, vrolijke lokalen
  • De directie heet u welkom

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Naast de toetsen van het leerlingvolgsysteem nemen wij ook een Eindtoets af. Deze toets speelde een belangrijke rol bij de schoolkeuze. Met de komst van de Plaatsingswijzer is deze rol veranderd. Het afnemen van een eindtoets is inmiddels een wettelijke verplichting geworden. Wij doen vanaf 2016 de IEP-eindtoets.         

De resultaten van de eindtoets lag voor onze school de afgelopen 5 jaren boven of op het landelijk gemiddelde.      

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Naast de resultaten op het dagelijkse werk werken wij in de school met het leerlingvolgsysteem CITO-LOVS (vanaf groep 3) en het ontwikkelvolgmodel PRAVOO (groep 1/2). Aan het einde van de schoolloopbaan zijn we verplicht een eindtoets af te nemen. de laatste schooljaren nemen we in groep 8 de IEP-eindtoets af. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling en veiligheidsbeleving brengen we in kaart en hier gebruiken we SCOL voor. Aan de hand van de opbrengsten maken wij onze groepsplannen waarin wij doelen en aanpak voor een bepaalde periode omschrijven. Dit vullen wij in aan de hand van een analyse van de toetsen (leerkracht/ib-er), observaties (leerkracht) en een trendanalyse (directeur/ib-er in samenwerking met team). In onze school gebruiken we de indeling I t/m V. Deze indeling wordt door CITO gehanteerd en het blijkt dat we op basis hiervan een goede voorspelling kunnen doen over het uitstroomniveau van een leerling. Hiervoor gebruiken we de plaatsingswijzer, zie hiervoor de site www.plaatsingswijzer.nl.  

Samenvatting analyses en conclusies n.a.v. analyse opbrengsten leerresultaten:  
CBS Nijdjip voldoet aan de norm van de gestelde eisen aan de eindresultaten. Vanaf 2011 wordt er gescoord boven of op het landelijk gemiddelde. De scores in de midden-/bovenbouw liggen lager en fluctueren, we zien hier veel leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Hierin hebben we verschillende acties om de onderwijsbehoeften te verbeteren in  diverse acties en ontwikkelingen van de vakgebieden en didactiek (spellingsopbouw, begrijpend lezen, EDI).  
Wij hebben op school over het algemeen hoogopgeleide ouders, al zien we hierin wel enigszins verschuiving.  Hoogopgeleide ouders staan niet altijd “garant” voor hoge opbrengsten. Er zijn steeds meer kinderen bij wie de ontwikkeling langzamer op gang komt en die thuis minder basis meekrijgen.  Die geven we met name in de onder- en middenbouw extra ondersteuning. Na de middenbouw zien we steeds ruim voldoende groei, waardoor we tot goede eindresultaten komen.  

De laatste jaren hebben we  de kinderen een goed advies gegeven. Dit blijkt ook uit de gegevens die we van het voortgezet onderwijs hebben ontvangen. Dit is ook terug te vinden op de website www.scholenopdekaart.nl  

Voor een uitgebreid overzicht van onze opbrengsten verwijzen we naar de rapportage vanuit CITO LVS, weergegeven in het jaarverslag. Voor een uitgebreid overzicht van onze opbrengsten verwijzen we naar de rapportage in ons  jaarlijkse schooljaarverslag en op www.scholenopdekaart.nl

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

De kinderen van onze school stroomden de afgelopen jaren uit naar de volgende vervolgscholen:

Gemiddeld over 5 jaar:

  2,7 %: VMBO b-k     (2 leerlingen)
  4,2 %: VMBO k        (3 leerlingen)
19,4 %: VMBO k-t      (14 leerlingen)
19,4 %: VMBO t         (14 leerlingen)
37,5 %: HAVO            (27 leerlingen)
16,7 %: VWO/Gymnasium   (12 leerlingen) 

NB. In de laatste 5 jaar zijn 72 leerlingen van school gegaan.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven