CBS Nijdjip

Jongema 4 9001 LA Grou

  • Lekker met elkaar buiten spelen
  • Samen een kunstwerk maken en onthullen.
(samen spelen, samen delen)
  • Herfstwandeling, hoe dik is de boom?
  • ruime, vrolijke lokalen
  • De directie heet u welkom

Het team

Toelichting van de school

Binnen de Nijdjipskoalle zijn 10 leerkrachten actief. 

Betrokkenheid Wij zijn als school van mening dat elke leerkracht, jouw leerkracht is. Dat geeft een stukje betrokkenheid aan. De leerkrachten kennen dan ook de meeste kinderen en weten wie de broertjes en zusjes zijn. Andersom kennen de kinderen de leerkrachten.   

Actief en actueel We proberen als teamleden altijd actief en actueel te blijven. Zo denken de aanwezige teamelden actief mee tijdens de teamvergadering en volgen we individuele studies en team-studie. Maar 'actief en actueel' proberen we ook te zijn in onze contacten naar ouders en leerlingen. We streven naar een 'open' contact naar elkaar toe.  

Christelijke identiteit Het spreekt voor zich dat alle leerkrachten onze christelijke Basisschool met elkaar uitstralen. De identiteit van een school zit namelijk niet in een gebouw en de stenen, maar die zit in de mensen.

Aanspreekbaar De teamleden zijn altijd goed aanspreekbaar. We hebben daarvoor o.a. vaste gesprekstijden, maar ook bij tussentijdse vragen kunnen ouders altijd een afspraak maken met een leerkracht. 

Groep In de schoolgids kunt u lezen welke leerkracht voor welke groep staat. We proberen nooit meer dan twee (basis)leerkrachten voor één groep te krijgen. Leerkrachten wisselen soms per schooljaar ook wel eens van groep. Dit komt door formatie, eigen wensen en eigen ontwikkeling. Hierdoor is een leerkracht breder inzetbaar en kan het werk eerlijk verdeeld worden. Binnen onze PCBO-vereniging hebben wij natuurlijk diverse collega's. We hebben met enige regelmaat contact met deze collega's. Bijvoorbeeld middels bouwbijeenkomsten, experticebijeenkomsten of verenigingsbrede studies. 

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een groepsleerkracht afwezig is, proberen we voor een vervanger te zorgen die de groep en onze manier van werken kent. Wij werken op onze school zoveel mogelijk met vaste invalkrachten. Deze staan op een invallijst van onze vereniging. Via de groepsmap kunnen invalkrachten zien wat er die dag(en) aan de orde moet komen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat het lesproces zo goed mogelijk kan verlopen.    Als vervanging niet mogelijk is, proberen we interne oplossingen te vinden door met de groep of de leerkrachten te schuiven. Als we noodgedwongen toch geen onderwijs kunnen bieden aan een groep, dan worden de ouders/verzorgers tijdig op de hoogte gebracht en blijft er de mogelijkheid om uw kind op school te laten opvangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We hebben zeven basisgroepen: groep 1/2A, 1/2 B, 3/4, 5, 6, 7 en 8.
Er zitten 16 tot 27 kinderen in een groep. De groepen 1/2 beginnen iets kleiner, maar groeien nog wel in de loop van het jaar. 

Er is een interne begeleider (ib’er) op school. Ze heeft hiervoor tweeëneenhalve dag uren in Grou.
Er is een volledig directeur aanwezig in Grou

Vanuit de gemeente (Kunstkade en BV sport) zijn er combinatiefunctionarissen op het gebied van kunst en beweging.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij volgen een continumodel waarbij alle groepen 24,5 uur per week naar school gaan. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij volgen een continumodel waarbij alle groepen 24,5 uur per week naar school gaan. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij zijn positief over onze onderwijskwaliteit. Wij zijn goed in staat om rekening te houden met de verschillen tussen kinderen. Door planmatig observeren, toetsen+analyse en gesprekken kunnen we beterinspelen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Naast resultaten speeltook het welbevinden van de leerling een belangrijke rol. Op basis van de gegevens worden groepsplannenopgesteld en regelmatig aangepast. Ouders worden hierin, zo nodig, actief betrokken. De school beschikt over specifieke deskundigheid op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag en werkhouding (gedragsspecialist), taal/lezen (taalcoördinator), rekenen(rekencoördinator), motoriek (MRT) en hoogbegaafdheid. Binnen PCBO Leeuwarden e.o. komen de internbegeleiders regelmatig bij elkaar om gezamenlijk beleid uit te zetten, van elkaar te leren e.d. Daarnaast kunnen we altijd meer expertise inwinnen/inzetten via het Zorg Advies Team en het Interne Zorg Overleg.Speerpunten van beleid t.a.v. lichte en zware ondersteuning in de leerlingenzorg zijn voor ons het leren werken met het Vraag Profiel Instrument (VPI) en het nieuwe format voor een Ontwikkelingsperspectief (OPP). Samengevat zijn wij als school tevreden overde basisondersteuning die wij bieden aan onze leerlingen. Wat betreft de menskracht en voorzieningen voor extra ondersteuning kunnen we best veel bieden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven