Openbare Basisschool De Molenberg

Bovenweg 56 A 9861 GJ Grootegast

  • Leerlingen leren met elkaar. Voorlezen aan een kleuter
  • Leerlingen gaan samen op onderzoek.
  • Ouders ondersteunen de school met hun expertise/ talent.
  • Samen buiten bewegend leren en spelen
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Molenberg

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit energieke jonge leerkrachten gecombineerd met ervaren leerkrachten. Het aantal vrouwen is aanzienlijk hoger dan mannen en er staat helaas geen mannelijke leerkracht voor de klas. De vakleerkracht gym en de conciërge zijn mannen.

De vier groepsleerkrachten werken (haast) allemaal 5 dagen per week. De onderwijsassistenten op het leerplein werken beide parttime. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer er sprake is van verlof wegens ziekte, scholing of andere redenen zorgen wij voor vervanging. Dit wordt georganiseerd via een extern bedrijf "Slim-Vervanging" en zij regelen een vervangende leerkracht.

Mocht er geen vervanger beschikbaar zijn, dan kijken we naar een interne oplossing. Denk aan het inzetten van een leerkracht of assistent die op dat moment geen lesgevende taken heeft. Of we kijken naar de mogelijkheid de leerlingen te verdelen over andere groepen. Als dat niet haalbaar is, moeten we helaas de leerlingen naar huis sturen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bij het samenstellen van de stamgroepen gaan wij uit van de ontwikkeling van de kinderen in plaats van de leeftijd. Leeftijd speelt bij de ontwikkeling uiteraard een rol, maar is niet doorslaggevend. Het welbevinden van de leerlingen staat voorop en ieder kind krijg een persoonlijk aanbod van leren, waarbij de leerling eigenaar is van zijn eigen leerproces.

Bij de jongste stamgroep zullen er twee leerkrachten aanwezig zijn, omdat wij van mening zijn dat deze leerlingen meer begeleiding en ondersteuning nodig hebben dan de oudere leerlingen.

De onder- en de bovenkring worden ondersteund door een onderwijsassistent, een leraarondersteuner en stagiaires.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ook de jongste leerlingen werken aan burgerschap door middel van Jeelo. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Doordat de leerlingen het leren op maat aangeboden krijgen, verschilt dit nadrukkelijk per leerling. Op De Molenberg werken we thematisch aan de hand van de thema's van Jeelo. Ons onderwijs is betekenisvol en realistisch. De leerlingen leren voor hun toekomst. De kinderen worden voorbereid om te kunnen functioneren in de snel veranderende maatschappij. Samenwerken, samenleven samen overleggen maken deel uit van het lesprogramma. Onze leerlingen staan veelvuldig stil bij het onderdeel burgerschap.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle leerlingen in de leeftijd van het basisonderwijs zijn bij ons welkom!

Het is voor ons van belang dat een kind  gezien en gehoord wordt op school. Als uw kind zich prettig, veilig en vertrouwt voelt kan hij of zij komen tot leren. We kijken naar een passend leeraanbod voor uw kind. 

Ieder kind is anders, het betekent dat  we ons onderwijs zoveel  mogelijk laten aansluiten bij uw kind. Ieder individu ontwikkelt zich anders en dat vraagt van de leerkracht goed te kijken naar de persoonlijke ontwikkeling. Het ene kind vraagt een sturende leerkracht en het andere kind vraagt meer een coachende begeleider om de leerdoelen te behalen. In het portfolio kunt u zien hoe uw kind zich ontwikkelt. De leerling krijgt uitleg en uitdaging op eigen niveau. Op sociaal en emotioneel gebied sluit de leerkracht de leerstof aan bij leeftijdsgenoten.

Om ieder kind de juiste begeleiding te bieden zal er nauw samenspraak zijn met de ouders om te kijken naar de behoeftes van het kind. Op school hebben wij daarvoor de volgende faciliteiten:

- stamgroepen met in ieder lokaal een digibord

- leerpleinen waar leerlingen o.a. leren met Chromebooks en laptops.

- structureel overleg

- talentlokaal

- keuken

- groen schoolplein met veel bewegingsmogelijkheden

- speelzaal

In het Schoolondersteuningsplan (SOP) wordt uitgebreid aangegeven welke zorg we wel en niet kunnen bieden. Bij de zorg die we niet kunnen bieden moet u bijvoorbeeld denken aan kinderen die blind zijn. Daarvoor hebben wij zowel de expertise als de materialen niet beschikbaar. Meer informatie staat in het document Schoolondersteuningsplan.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Als school zijn wij geen erkende VVE school. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een programma dat erop gericht is om onderwijs- of ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar te verminderen.

De Molenberg werkt wel nauw samen met Jaribabo waardoor er al vroegtijdig gesignaleerd kan worden over eventuele ontwikkelingsachterstanden. Zij verzorgen de voor- en naschoolse opvang in het schoolgebouw. Daarnaast hebben zij ook kinderen van 0 tot 4 jaar op het kinderdagverblijf.

De komende jaren willen we de samenwerking intensiveren, zodat er één doorgaande lijn ontstaat.

Terug naar boven