Basisschool de Hussel

Dam 20 A 1613 AL Grootebroek

  • Foto's:
www.toppixfotograaf.nl
  • Schoolfoto van Basisschool de Hussel
  • Schoolfoto van Basisschool de Hussel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Hussel formuleert het advies voor het voortgezet onderwijs op basis van meerdere gegevens.

We gebruiken de CITO scores van de gehele schoolloopbaan van een kind. Daarnaast wordt in groep 8 de NIO test afgenomen. Deze test meet de capaciteiten van het kind. Het belangrijkste onderdeel van het advies komt echter van de leerkracht. Zij kent de kinderen door en door en heeft daardoor een compleet beeld. Een combinatie van bovengenoemde componenten vormt uiteindelijk het schooladvies.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2013 heeft de onderwijsinspectie opnieuw een bezoek gebracht aan de Hussel.

De school kreeg een basis arrangement. De CITO scores van beide hoofdvakken (rekenen en begrijpend lezen) voor groep 8 komen ruim boven de inspectienorm uit. Ook de eindtoets werd in 2018 voldoende gemaakt.

Terug naar boven