obs 't Vierspan, locatie De Woud

Kloosterpoort 3 1613 EV Grootebroek

  • Korenmolenlaan 2
1611 XE Bovenkarspel
0228-512665
  • De Bouw 60
1611 JH Bovenkarspel
0228-513147

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op 't Vierspan wordt de doorstroomtoets van DIA gehanteerd. Op basis van de NIO, die in oktober/november, wordt afgenomen, de DIA-toetsen, de methode-toetsen en de observaties wordt in november een voorlopig advies gegeven. In maart na de doorstroomtoets wordt een definitief advies geformuleerd. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze school moet en wil kwaliteit leveren; wij willen een goede school zijn. Daarom is het nodig om jaarlijks zicht te krijgen op de meest belangrijke kwaliteitsaspecten van onze school. De schoolrapportage laat zien wat er goed gaat, wat er nog niet goed gaat, wat er beter kan en wat er beter moet met betrekking tot:

- de basiskwaliteit van onze school (inspectie-eisen)

- de eind- en tussenresultaten

- de veiligheid op school

De schoolrapportage geeft de kengetallen per onderdeel, een analyse van de gegevens en de aandachtspunten voor onze school.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze school controleert of de gegeven VO-adviezen worden gerealiseerd. We vergelijken daartoe onze adviezen met de plaats van de leerlingen aan het begin van VO-klas 3. We gebruiken daarbij de gegevens van Scholen op de kaart (resultaten – plaats in VO na 3 jaar). Op basis van een analyse stellen we ons beleid m.b.t. advisering VO –indien nodig- bij. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 

- Onze school beschikt over een heldere procedure voor de VO-advisering

- De school beschikt over een overzicht van gegeven adviezen en de plaats van de leerlingen in VO-3

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Waar nodig onderzoeken wij de mogelijkheden binnen de school om een passend aanbod te bieden aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Daarbij werken wij samen met andere professionals in het veld.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samenwerken met ouders
  • Samenwerken met professionals
  • Samenwerken met kinderen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven