School voor Speciaal Basisonderwijs Fiducia

Distributiestraat 1 9728 CR Groningen

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Fiducia

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het gemiddelde rapportcijfer dat ouders/ verzorgers ons als school hebben gegeven is een 7,9. We zijn blij met dit resultaat!

Omdat er helaas maar 50 ouders, verzorgers de enquête hebben ingevuld, zegt de uitslag niet voldoende over de oudertevredenheid van alle ouders op De Fiduciaschool.

We halen uit deze enquête wel de punten waar ouders erg tevreden over zijn en waar we kritisch naar moeten kijken. 

De leerlingen bieden wij onderwijs op basis van hun onderwijsbehoeften. Deze onderwijsbehoeften wordt bepaald op basis van meerdere factoren zoals; zelfstandigheid, werkhouding, sociaal emotionele ontwikkeling, leerbaarheid en intelligentie.

We besteden veel aandacht aan de brede ontwikkeling. Dit betekent dat wij naast het leerstofaanbod vanuit de methoden ons didactisch aanbod ook vormgeven door praktische werkvormen en bijvoorbeeld bewegend leren. Zo proberen we het onderwijsaanbod voor al onze leerlingen zo passend mogelijk te maken. Daarnaast houden we zo goed mogelijk rekening met individuele ondersteuningsvragen, door extra ondersteuning binnen en buiten de groep.

Tevredenheid
7,7

Terug naar boven