Bredero-School

Ina Boudierplantsoen 3 9721 XA Groningen

 • Opening van ons Buitenlokaal.
 • Schoolfoto van Bredero-School
 • Schoolfoto van Bredero-School
 • Schoolfoto van Bredero-School

Het team

Toelichting van de school


Het team van de Brederoschool bestaat uit bevlogen leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en de directie.
De directie van de school bestaat uit de directeur en de adjunct directeur. De directie vormt samen met de intern begeleider en de bouwcoördinatoren het managementteam (MT) van de school. Het team met totaal 34 medewerkers in vaste dienst bij Openbaar Onderwijs Groningen en 13 medewerkers via participatiebanen en andere sociale werkvoorzieningen.

De school heeft verder een:

 • HB- specialist,
 • schoolopleider,
 • IT-coach/ict-coördinator,
 • 2 brugfunctionarissen,
 • VVE-specialist,
 • managementassistent,
 • coördinator TMO (tussen de middag opvang).

Op de Brederoschool hebben we twee vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Bewegen vinden wij belangrijk en helpt kinderen om meer kennis op te doen over eigen kunnen en helpt bij de focus op het leren. Ook hebben wij de certificering: Sport actieve School.

De Bredero is een opleidingsschool. Dit beteken dat we studenten helpen opleiden tot goede leerkrachten en startende leerkrachten goed begeleiden. Hiervoor hebben we een schoolopleider in ons team die de studenten samen met de leerkrachten en instituutsbegeleider (Hanzehogeschool) begeleidt. Deze samenwerking heeft twee belangrijke doelen: het verbeteren van de kwaliteit van het opleiden van studenten en het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs op de basisschool door middel van het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Zowel het team als de leerlingen stimuleren wij om onderzoek te doen. Het team kan in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen op diverse gebieden onderzoek doen, zoals op het gebied van digitale geletterdheid, cultuur, Engels en doorlopende leerlijnen.

Op de Brederoschool hebben wij ook een vakdocent voor buitenonderwijs. De buitenmedewerker geeft buitenlessen in ons buitenlokaal, het plantsoen waarin de school staat. De buitenlessen bestaan uit outdoorlessen/survivalthema’s, natuur, wetenschap & techniek en beweging.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij kortdurende ziekte van een leerkracht of afwezigheid in verband met studieverlof wordt de klas, afhankelijk van de situatie, met eigen werk, verdeeld over de andere groepen of komt er een vervanger. Bij langdurige ziekte komt er altijd een vervanger. Het is fijn om te melden dat de Brederoschool de afgelopen 5 jaar een bovengemiddeld laag ziekteverzuim had. Uiteraard hopen we dit te continueren.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Brederoschool is een openbare basisschool en maakt deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs Groningen (O2G).

De school is toegankelijk voor iedereen, ongeacht geloof of levensovertuiging. Dit betekent dat in principe ieder kind welkom is bij ons. Als school zijn we ervan overtuigd dat we door het openbare karakter een bijdrage kunnen leveren aan een mooie geïntegreerde samenleving.  

Situering van de school
De Brederoschool is gelegen in de Wijert-Zuid, een wijk aan de zuidkant van de stad Groningen. De straten in deze wijk zijn genoemd naar bekende Nederlandse schrijvers. Ook de Brederoschool draagt de naam van een bekende schrijver.

Sinds 2022 heeft de Brederoschool twee locaties: Ganzenveer en Griffel. Locatie Ganzenveer staat in een schitterend park aan het Ina Boudierplantsoen, waar dankbaar gebruik van gemaakt wordt. Locatie Griffel staat aan de Van Ketwich Verschuurlaan.

Onze school telt ruim 480 leerlingen, verdeeld over tweeëntwintig groepen. Deze leerlingen krijgen les van een team van ca. 35 leerkrachten.

Indeling van de leerjaren
De kinderen van groep 1 en 2 zitten bij elkaar in heterogeen samengestelde groepen. Dit houdt in dat leerlingen van 4 tot 6 jaar bij elkaar in één groep zitten. Er wordt gewerkt met een breed en gedifferentieerd aanbod, waarbij we rekening houden met de verschillen in actuele ontwikkeling en ontwikkelingsmogelijkheden.

In groep 3 kiezen we in principe voor een homogeen samengestelde jaargroep (kinderen van dezelfde leeftijd) in verband met de vele gezamenlijke instructies die nodig zijn in groep 3. 

Vanaf groep 4 t/m groep 8 wordt in principe in homogene groepen gewerkt. De Brederoschool is goed ingesteld op het lesgeven in zowel homogene groepen (één leerjaar per groep) als in heterogene groepen (twee leerjaren per groep). Wij werken alleen met heterogene groepen als dit noodzakelijk is, dit ligt aan de leerlingenaantallen per leerjaar.

De werkwijze van de leerjaren
Aan de hand van herkenbare thema’s maken de kinderen van groep 1/2  kennis met de wereld om hen heen. De kleuters leren al vroeg om zelfstandig te werken. Meestal kiezen ze zelf in welke hoek ze willen werken. Als ze een weekactiviteit of taak moeten doen, krijgen ze instructie aan de lestafel of instructietafel. De rest van de groep is dan zelfstandig aan het werk in de verschillende hoeken. Daarna loopt de leerkracht rond om individuele kinderen te helpen. Zo leren kinderen rekening te houden met anderen. 

Vanaf groep 3 t/m 8 wordt de instructie voornamelijk klassikaal gegeven. Na het begeleid inoefenen verwerken de kinderen de aangeboden leerstof op hun eigen niveau. Daarbij bieden wij hen leerstof aan op drie niveaus:

·          basisstof voor alle kinderen;
·          herhalingsstof voor de kinderen die dit nodig hebben;
·          extra stof voor de kinderen die dit aan kunnen.
Opmerking: voor bepaalde vakgebieden werken sommige kinderen met behulp van een handelingsplan. Dat geldt voor kinderen die extra zorg én voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben.  

Zo nodig krijgen kinderen extra ondersteuning aan de instructietafels die we in alle groepen hebben staan.

Vanaf groep 5 t/m 8 werken we met een weektaak. Zo leren de kinderen plannen: hoe krijg je tijdens schooluren je werk op tijd af? Ook maken leerlingen werkstukken en houden ze spreekbeurten en boekbesprekingen. Het aanbod bestaat uit de volgende vakken: Taal en spelling, rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen, schrijven, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur- en techniekonderwijs, culturele en kunstzinnige vorming, gymnastiek, verkeer, Engels, wetenschap & techniek gekoppeld aan de duurzaamheidsthema’s. 

Voor meer- en hoogbegaafde kinderen biedt de school extra- en uitdagend aanbod gericht op de hogere denkvaardigheden en de executieve functies. In de Spaceshuttlegroep (vanaf groep 4) werken kinderen onder begeleiding van een ‘speciale leerkracht’ met en aan een op maat samengesteld programma. Dit gebeurt zowel in als buiten de groep. Onze HB-specialist is drie dagen ambulant om leerlingen en leerkrachten ondersteunen. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het onderwijs wordt zo ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. In de acht aaneensluitende schooljaren ontvangen onze leerlingen minimaal 7.520 klokuren onderwijstijd, de urennorm. De schooltijden en lesuren in het basisonderwijs moeten vallen binnen de kaders van de Wet op het Primair Onderwijs. Het minimum aantal lesuren van groep 1 tot en met 8 is zoals op alle basisscholen ook op de Brederoschool 7520 uur. De Brederoschool werkt met het Hoorns model, gelijke begin- en eindtijden voor alle kinderen van de school, werkweken van 24,5 lesgebonden uren.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend Onderwijs met betrekking tot de Brederoschool betekent dat de Brederoschool met Passend Onderwijs omgaat zoals het bedoeld is, nl. dat kinderen zo veel mogelijk in hun eigen buurt naar school kunnen. Met ouders die kinderen hebben met specifieke onderwijsbehoeften in de brede zin van het woord, wonend in de wijk, voeren wij graag gesprekken over mogelijke plaatsing op de school. We denken daarbij altijd vanuit het belang van het kind.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We willen een reken- en taal-leesspecialist opleiden om zo onze expertise op taal en lezen te vergroten.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderen beginnen hun schooltijd op de Bredero met spelend leren. Spelenderwijs oefenen en ontwikkelen zij allerlei vaardigheden. Dagelijkse gebeurtenissen staan daarbij centraal. Aan de hand van herkenbare thema’s maken de kinderen kennis met de wereld om hen heen. De kleuters leren al vroeg om zelfstandig te werken. Meestal kiezen ze zelf in welke hoek ze willen werken. Als ze een weekactiviteit of taak moeten doen, krijgen ze instructie aan de lestafel of instructietafel. De rest van de groep is dan zelfstandig aan het werk in de verschillende hoeken. Daarna loopt de leerkracht rond om individuele kinderen te helpen. Zo leren kinderen rekening te houden met anderen. 

We werken in de groepen 1 en 2 met een beredeneerd aanbod in heterogene groepen. We doen dat aan de hand van thematisch onderwijs ondersteund door de methode “Wereld in getallen 5", “Onderbouwd” en "Stepping Stones Junior". In het speellokaal bewegen de kinderen in de vrije ruimte en ontwikkelen spelenderwijs hun motorische vaardigheden en inzicht. Ook bieden we via veel verschillende activiteiten voorbereidende schrijfoefeningen aan. Via het werken in de hoeken, de thema’s, de weekactiviteit of een taak stimuleren wij de taal-, de reken-, de sociaal-emotionele-, de creatieve en de motorische ontwikkeling.

De leerkrachten voeren regelmatig observaties uit zodat ze mogelijke ontwikkelingsproblemen en/of voorsprong van kinderen in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen signaleren. Kinderen die meer hulp nodig hebben, krijgen in of buiten de groep structureel extra ondersteuning aangeboden. Kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben krijgen uitdagend aanbod. Tijdens de eerste zes weken op onze school wordt expliciet geobserveerd of er sprake is van meer- of hoogbegaafdheid. Aan het eind van groep 2 wordt gekeken of de kinderen de lees- en rekenvoorwaarden hebben behaald en door kunnen stromen naar groep 3. Hierbij wordt ook kritisch gekeken naar de werkhouding. 

De Brederoschool heeft de laatste jaren intensief samengewerkt met de SKSG. Dit heeft geresulteerd in het vastleggen van een gezamenlijke ambitie om de opvang van kinderen van 0 tot 12 jaar op de locatie van de Brederoschool vorm te geven. Deze opvang is gebaseerd op een gezamenlijke pedagogische visie. Daarnaast wordt een doorlopende leerlijn ontwikkeld voor Wetenschap & Techniek en voor Kunst&Cultuur en buitenonderwijs in het Buitenlokaal.

Terug naar boven