Bredero-School

Ina Boudierplantsoen 3 9721 XA Groningen

  • Planetenpad in park bij school. Gemaakt door de kinderen.
  • Groep 6 heeft Planetenbaan ontworpen na grondig onderzoek.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

1.    Dit is de Brederoschool, een school met een missie en visie 

Hieronder geven we in hoofdlijnen aan hoe er op de Brederoschool wordt gewerkt. Een uitgebreide toelichting kunt u vinden in de bijlage "De Brederoschool in Vogelvlucht".

De Brederoschool is er voor ieder kind.
De Brederoschool haalt het beste uit de kinderen: breed leren staat centraal.
Goed lezen, schrijven, rekenen en spreken zijn belangrijke vaardigheden voor ieder kind om in deze technologische en snel veranderende wereld wegen te leren bewandelen om kennis te vergaren en te verwerken. 

De Brederoschool werkt adaptief.

De Brederoschool werkt ontwikkelings- en doelgericht

De Brederoschool stimuleert de brede ontwikkeling
Effectief, doelgericht, inspirerend, uitdagend en onderwijs zien wij als de beste manier om zowel aan de behoeften van kinderen als die van de toekomstige maatschappij tegemoet te komen. 

De Brederoschool werkt nauw samen met ouders

De Brederoschool heeft oog voor de directe omgeving
Uitdagende en mooie klaslokalen stimuleren het leren en de rust. Een mooie schoolomgeving (pleinen) geeft mogelijkheden voor verschillende spelen. De Brederoschool maakt gebruik van de omgeving van de school om te leren. 

2. Het onderwijskundig concept van de Brederoschool  
De Brederoschool werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. De grote verschillen in prestatie- en ontwikkelingsniveau van de kinderen maken het noodzakelijk om binnen dit systeem plaats in te ruimen voor groeps- en individuele begeleiding van leerlingen. Om dit te kunnen bereiken zijn als voorwaarden te noemen: op weg naar adaptief onderwijs en een goed uitgevoerd klassenmanagement door de groepsleiders.   

Werken met effectieve instructies op de Brederoschool
Wereldwijd onderzoek heeft aangetoond dat effectieve instructie kinderen het meest effectief is om kinderen iets te leren (Marzano, Hattie, Kirschner). De Brederoschool hanteert het Interactieve Gedifferentieerde Instructiemodel (IGDI). Daarbij worden verschillende coöperatieve en interactieve werkvormen gebruikt. Bij de instructies krijgen kinderen die meer uitleg nodig hebben extra uitleg. In ieder lokaal is daarvoor een instructietafel.

Leren zelfstandig te werken
Om ieder kind optimale aandacht te kunnen geven is het belangrijk dat alle kinderen leren zelfstandig de taken uit te voeren. In de hele school wordt met kinderen gewerkt aan een houding waarbij ieder kind medeverantwoordelijk kan zijn voor het werken in de klas. Kinderen leren in de onderbouw kleine taken te plannen en af te ronden. In de bovenbouw werken de kinderen met weektaken waarin zij onderdelen van verschillende vakken moeten uitwerken.

Leren in een uitdagende omgeving
Een mooie schoolomgeving (pleinen) geeft mogelijkheden voor verschillende spelen. De Brederoschool maakt dan ook gebruik van de omgeving van de school om te leren. Het park is een leerplek. Mede door op deze wijze in de directe schoolomgeving te werken, zullen kinderen zich verantwoordelijker kunnen voelen voor de natuur en cultuur. 

3.     De pedagogische basis voor de Brederoschool

De pedagogische principes op de onze school
a. We benaderen kinderen als individu (ontwikkeling, kennis, vaardigheden, achtergrond etc.);
b. We hebben een onvoorwaardelijke en positieve aanvaarding van ieder kind (uniciteit);
c. We hebben vertrouwen in de mogelijkheden van het kind en dat vertrouwen schenken we aan het kind (ieder kind kan en wil leren);
d. We verplaatsen ons als professional in het kind (óók aansluiten bij de basisbehoeften van ieder kind: autonomie, sociale behoeften en competentie); 
e. De relatie gaat vooraf aan de prestatie.
We willen op onze school dat in pedagogisch opzicht de kinderen zichzelf uiteindelijk leren zien als “mensen die een kritisch-positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving als geheel en aan de verschillende sociale verbanden waarin ze gaan deelnemen”(4)

4.     Optimale zorg voor alle kinderen
De school heeft een goede interne zorgstructuuur. Alle kinderen worden gevolgd door middel van een leerlingvolgsysteem waarin de leerresultaten én andere belangrijke aspecten (o.a. sociale vaardigheden) worden opgetekend. 

Space Shuttle Groep voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben
Voor kinderen die meer uitdagingen aankunnen, is er de mogelijkheid 1 keer per week te werken in de Space Shuttle Groep (SSG). De kinderen krijgen in die tijd uitdagende en speciale opdrachten gericht op de hogere denkvaardigheden. 

5.     Streven naar optimale leeropbrengsten
De leeropbrengsten liggen de afgelopen drie jaar boven het gemiddelde. De ambitie is om de opbrengsten de komende jaren vast te houden en waar mogelijk te verhogen.      
   
6.  Toekomstgerichte 21-e eeuwse vaardigheden  
Leeropbrengsten zijn belangrijk, maar daarnaast is het vanuit onze visie belangrijk dat kinderen andere vaardigheden leren en oefenen dan die getoetst worden: sociale vaardigheden, vaardigheden die met positief burgerschap te maken hebben, lichamelijke vaardigheden die o.a. aangeleerd en toegepast worden bij sport en spel, creatieve vaardigheden op alle gebieden, denkvaardigheden ( filosoferen, logisch denken). 

De school heeft een Kinderparlement, de leerlingenraad. Ook kent de school een winkelraad (de GLO:de Gloeipunt Ondernemingsraad) en een energyteam (de Dynamo’s). 

Wanneer alles bij elkaar komt, werken met Verhalend Ontwerp
1 keer per jaar wordt in de hele school gewerkt met de systematiek van Verhalend Ontwerpen, een vorm van projectmatig werken. 

7.     Aandacht voor “leergebiedoverstijgende kerndoelen” op de Brederoschool  

Ontwikkelen van een positieve werkhouding
  
Leren werken volgens een plan: academisch denken en werken

Leren gebruiken van uiteenlopende leerstrategieën
We leren de kinderen onder andere:
- gerichte vragen te stellen aan anderen;
- feiten van meningen te onderscheiden;
- relevante informatie te zoeken en te verwerken uit andere bronnen;
- samen te werken en met elkaar te overleggen;
- tijdens en achteraf te beoordelen of hun strategie een goede was;
- zelfstandig aan een taak te werken.  

Ontwikkelen van een positief zelfbeeld

Sociaal gedrag en democratische burgerschapsvorming

Leren omgaan met nieuwe media/ICT
De Brederoschool ontwikkelt samen met O2G2, de Stichting Leerplan Ontwikkeling, Kennisnet en 4 andere Groningse scholen een digitale leerlijn voor de groepen 1 tm 8. 8.    

Engels
Vanaf het schooljaar 2014-2015 wordt in alle klassen, van groep 1 tot en met 8, het vak Engels gegeven.    

9. Bredero-3 D-Duurzame-school
De Brederoschool is een Duurzame school:groendak, zonnepanelen, fijnstofabsorberende dakbedekking, solartubes, dubbele beglazing, tassenbollen, etc. In de lessen wordt veel aandacht besteed hoe we zuinig met onze directe omgeving kunnen omgaan. In de school is een Duurzaamheidswinkeltje dat wordt geleid door kinderen uit de bovenbouw.
3D-Duurzaam staat voor
* duurzaam in het gebouw ;
* duurzaam in het curriculum;
* duurzaam in de uitstraling;
* de school doet al een aantal jaren mee aan Energy Challenges.  

10. Aandacht voor Kunst en Cultuur: gedichten maken, muziek
De school besteedt aandacht aan alle culturele en kunstzinnige disciplines bij voorkeur aansluitend bij en geïntegreerd in het basis-lesaanbod. De groepen 5 vormen samen een leerorkest. 
Poëzie heeft een vaste plek in het aanbod dat de school heeft.

 11. Sport: De Brederoschool is een sport-actieve school.

12. Rapportage
Naast de mondelinge rapportage wordt er 2x per jaar een “schriftelijke rapportage” opgesteld. Hiermee willen we de kinderen aangeven hoe zij de komende periode het beste kunnen werken. Het rapport is onlangs vernieuwd en gedigitaliseerd.

13. Enkele feiten tot slot
Op de Brederoschool zitten in januari 2017 ruim 420 leerlingen verdeeld over 16 klassen.
Totaal zijn er 35 teamleden,27 leerkrachten, de intern begeleider, 6 onderwijsondersteunende personeelsleden en de directeur.
De school wordt geleid door het Management Team. 
Vanaf augustus 2016 is de Brederoschool ook een Vensterschool, een school waar op dezelfde locatie, intensief wordt samengewerkt met de buitenschoolse opvang van de SKSG (de school is open van 7.30 uur tot 19.00 uur) en de Peuterschool van Kidsfirst-COP.        Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Brederoschool wil het voor alle kinderen mogelijk maken zich optimaal te ontwikkelen. Een goede zorgstructuur is daarvoor belangrijk.

Wilt u weten hoe die structuur op onze school is geregeld, leest u dan de bijlage "2017Bredero SOP". SOP staat voor School Ondersteunings Profiel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven