Boerhaave School

Semmelweisstraat 82/ Veenweg 1-1 9728 NB Groningen

Schoolfoto van Boerhaave School

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De kwaliteit van de Boerhaaveschool valt moeilijk in één rapportcijfer uit te drukken maar blijkt uit een heleboel factoren. Uiteraard uit hetgeen de kinderen aan het eind van de basisschool geleerd hebben, maar ook uit de vaardigheden die ze geleerd hebben. U kunt dan denken aan de mate van zelfstandigheid, taakgerichtheid, een goede sociale en tegelijk positief kritische instelling. Ook de inzet en deskundigheid van het team, de sfeer in de school, de onderwijskundige visie en het beleid ten aanzien van schoolontwikkeling bepalen de kwaliteit van een school.

Hoge meetbare doelen zijn cruciaal om ons onderwijs te verbeteren. Helderheid over de doelen is een belangrijke en eerste stap om tot betere leerlingresultaten te komen. Het kan hier gaan om doelen in termen van CITO-scores, maar ook doelen die betrekking hebben op het handelen van leraren.

De eindopbrengsten van de Boerhaaveschool zijn de laatste jaren boven de inspectienorm als goed beoordeeld.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Opbrengsten

De toetsen van spelling, rekenen en wiskunde, begrijpend lezen en technisch lezen zijn geanalyseerd op leerling,- groeps- en schoolniveau. De analyse op leerlingniveau vindt plaats in een gesprek tussen intern begeleider en leerkracht. Deze analyse wordt besproken met ouders. Deze analyse heeft direct verband met het pedagogisch didactisch handelen van de leerkracht. Er wordt gekeken naar een relatie tussen de uitkomsten in vaardigheidsgroei en het leerkrachtgedrag. De analyse op groepsniveau vindt plaats tussen intern begeleider en leerkracht en in teamverband. Deze analyse heeft direct verband met het pedagogisch didactisch handelen van de leerkracht. Er wordt gekeken naar een relatie tussen de uitkomsten in vaardigheidsgroei en het leerkrachtgedrag. In een professioneel gesprek met de directie worden individuele ontwikkelpunten besproken (gesprekkencyclus).

De uitkomsten van de trend van de leeropbrengsten zijn een signaal en hebben een relatie met de gestelde schooldoelen. De doelen zijn geformuleerd in leerkrachtgedrag en gekoppeld aan prestatie-indicatoren. Deze analyse heeft direct verband met het pedagogisch didactisch handelen van alle leerkrachten. Er wordt gekeken naar een relatie tussen de uitkomsten in vaardigheidsgroei en het leerkrachtgedrag in het team. In een professioneel gesprek met de directie worden ontwikkelpunten voor het team besproken.

De school wil weten of de opbrengsten voldoen aan wat van ons verwacht mag worden, hiervoor kijken we naar de resultaten die leerlingen halen op eind- en tussentijdse methode onafhankelijke toetsen op de kernvakken en sociale emotionele ontwikkeling. Hiermee krijgen we inzicht in de vraag of voldoende leerlingen op bepaalde momenten in hun schoolcarrière de kennis en vaardigheden hebben opgedaan die zij zich op dat moment eigen gemaakt moeten hebben. Dit onderzoek wordt jaarlijks door de school uitgevoerd en besproken in het team, MR en met de bestuurder.

We beschouwen de opbrengsten vanuit drie perspectieven. In de eerste plaats kijken we of we voldoen aan de normen van de inspectie. Het tweede perspectief is die van voldoende gemiddelde vaardigheidsgroei in een bepaald leerjaar. We noemen dit ons streefdoel. Als streefdoel hanteren we de door Cito gehanteerde scores voor vaardigheidsgroei in een bepaald leerjaar minimaal halen. Of de verdeling van de niveauscores overeen komen met de normen die Cito hiervoor hanteert is het derde perspectief.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven