Siebe Jan Boumaschool

Oliemuldersweg 47 9713 VA Groningen

Schoolfoto van Siebe Jan Boumaschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De laatste jaren waren er enorme verschillen te zien in de scores van de cito-eindtoets. Dit komt door de invloed van enkele kinderen binnen een naar verhouding kleine groep kinderen in groep 8. In het schooljaar 2013/2014 hadden we te maken met een redelijk aantal kinderen die het niveau hadden voor het Praktijk Onderwijs. In 2014/2015 hadden we te maken met een voor onze school hoog percentage kinderen met het niveau VWO. Het verschil in cito-eindscore tussen deze twee schooljaren is door de invloed op een totaal kleine groep leerlingen enorm.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De laatste jaren, zeker de laatste 10 jaren heeft de inspectie van het onderwijs op basis van de gegevens over de school (o.a. de scores van de cito tussentoetsen en de cito eindtoetsen) en op basis van schoolbezoeken de school steeds beoordeeld met een basistoezicht, waaruit blijkt, dat het onderwijs op onze school op orde is.

Terug naar boven