IKC Borgman Oosterpark

Klaprooslaan 204 9713 SX Groningen

  • Schoolfoto van IKC Borgman Oosterpark
  • Schoolfoto van IKC Borgman Oosterpark
  • Schoolfoto van IKC Borgman Oosterpark

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Let op: In het jaar 2020-2021 was er nog sprake van twee aparte scholen. Het gemiddelde van de scores op de eindtoets van beide scholen staat beschreven. Er was voor beide scholen echter sprake van een andere schoolweging, waardoor voorzichtigheid geboden is bij de interpretatie van deze gegevens.  

Voor de scores van jaren '21/'22 en '22/'23 geldt dat deze representatief zijn voor de huidige situatie. 

Toelichting op behaalde referentieniveaus '22/'23

Gemiddeld gezien scoren we op de uitstroomniveaus 1F en 2F/1S boven of op de signaleringswaarden van resp. 82% (gecorrigeerd) en 39,5%. Het lukt ons nog niet om op alle domeinen te voldoen aan het landelijk gemiddelde dat is vastgesteld voor vergelijkbare scholen. De scores van de individuele eindtoetsen zijn over het algemeen passend bij de adviezen die zijn gegeven. 

Op basis van de resultaten zijn passende interventies vastgesteld die een plaats hebben gekregen in zowel het vierjaren schoolplan ('23/'27) als het jaarplan voor komend jaar. Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We meten twee keer per jaar de resultaten van de kinderen middels CITO-LVS. De tussenresultaten gebruiken wij om te zien of een kind op koers ligt waar het gaat om de individuele ontwikkeling. De tussenresultaten worden geanalyseerd door de mentoren en op basis daarvan worden interventies vastgesteld voor een individu, binnen de stamgroepen, of wanneer dat nodig blijkt te zijn op de hele unit. Daarnaast gebruikt de intern begeleider deze resultaten om te meten of het IKC op koers ligt waar het gaat om het behalen van ons ambitieniveau. Indien na analyse onvoldoende verklaring gevonden kan worden voor de resultaten van een kind, volgt een diagnostisch gesprek. Op basis hiervan kan de ondersteuningsbehoefte en de daarop volgende interventie specifieker worden omschreven. De leerlingen worden door de mentor en de intern begeleider besproken tijdens een leerlingbespreking. Daarnaast wordt er ingezoomd op de behoeftes van een groep tijdens een groepsbespreking. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schooladviezen op het IKC komen tot stand vanuit de manier waarop wij kinderen volgen. Een belangrijk onderdeel is het gebruik van de plaatsingswijzer. Hierin worden de resultaten op de toetsen van ons leerlingvolgsysteem geplaatst. Hiermee krijgen wij goed zicht op het te verwachten uitstroomniveau. Natuurlijk wordt het advies niet alleen gebaseerd op de toetsen van ons leerlingvolgsysteem, maar nemen we hierin ook kindkenmerken, observaties en overige resultaten mee. De adviezen worden zeer zorgvuldig vastgesteld door de mentor van groep 8, mentoren die betrokken zijn geweest bij het kind in de leerjaren 6/7 en de intern begeleider.

We zien in de regel dat de gegeven adviezen worden ondersteund door de resultaten die behaald worden op de eindtoets. Daarnaast zien we dat de kinderen ook na 3 jaar over het algemeen nog op advies presteren. Een klein percentage zit boven of onder advies. Een verklaring hiervoor kan zijn dat er bij deze kinderen sprake is geweest van dubbele advisering, bijv. vmbo-k/-(g)t.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wat verstaan wij onder sociale opbrengsten?

Kinderen leren en ontwikkelen op ons IKC vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met anderen om te gaan. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ze op een positieve manier om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig op het IKC wat een voorwaarde is om tot ontwikkeling te komen en bevorderlijk is voor de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de maatschappij.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • (Zelf)vertrouwen
  • Veiligheid
  • Samenwerking

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De laatste jaren, zeker de laatste 10 jaren heeft de inspectie van het onderwijs op basis van de gegevens over de school (o.a. de scores van de cito tussentoetsen en de cito eindtoetsen) en op basis van schoolbezoeken de school steeds beoordeeld met een basistoezicht, waaruit blijkt, dat het onderwijs op onze school op orde is.

Terug naar boven