IKC Borgman Oosterpark

Klaprooslaan 204 9713 SX Groningen

  • Schoolfoto van IKC Borgman Oosterpark
  • Schoolfoto van IKC Borgman Oosterpark
  • Schoolfoto van IKC Borgman Oosterpark

Het team

Toelichting van de school

Vormingsonderwijs

Ons IKC is een openbaar IKC. In de wet staat dat op ons IKC lessen vormingsonderwijs kunnen worden gegeven als ouders daarom vragen. Het godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs worden gegeven binnen de schooltijden, maar valt niet onder de verantwoordelijkheid van onze school. Deze lessen zijn aanvullend op de aandacht die wij als school besteden aan geestelijke stromingen en burgerschapsvorming.

De wekelijkse lessen vormingsonderwijs van drie kwartier worden verzorgd door een bevoegde vakdocent van een bepaalde levensbeschouwelijke richting. U kunt kiezen voor boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, katholiek of protestants-christelijk vormingsonderwijs. Als ouders van zeven of meer leerlingen interesse hebben in vormingsonderwijs, kunnen wij deze lessen aanvragen bij de organisatie die het vormingsonderwijs op de openbare basisscholen verzorgt. Er zijn voor u of ons IKC geen kosten aan verbonden.

Ga voor meer informatie naar de website www.vormingsonderwijs.nl.


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Via VABO (VervangingsAdministratie BasisOnderwijs), dit is een hulpmiddel voor het plannen van invalkrachten.

Mochten er geen invallers beschikbaar zijn, dan wordt het verlof intern zoveel mogelijk opgelost.

Is dit niet mogelijk, dan zal de groep verzocht worden thuis te blijven. In uiterste nood worden de kinderen opgevangen in een andere groep.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In onze onderbouwunit werken we ontwikkelingsgericht, waarbij de SLO leerdoelen gedurende de twee onderbouwjaren aan bod komen. Ook in de onderbouw (en bij de opvang) wordt gewerkt met thema's/Kernconcepten. Kinderen worden uitgedaagd, nieuwsgierig gemaakt, we gaan uit van spelend leren en sluiten aan bij de ontwikkelingsfase van elk kind. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Om nog beter tegemoet te komen aan de diversiteit aan kinderen en hun behoeftes zijn wij in ontwikkeling naar "leren anders organiseren". Het bestaande systeem voldeed niet meer (geheel). 

"Waarom zitten 25 kinderen van dezelfde leeftijd tussen 8.30-14.00 in 1 klaslokaal met 1 leerkracht, met 1 methode/werkwijze?" Wij vonden dat we de kinderen daarmee tekort deden. Er is een gedifferentieerd aanbod nodig, waarbij we uitgaan van doorlopende leerlijnen om tegemoet te komen aan elk kind.

Wij zitten in een verandertraject, waarbij we begeleiding van buiten krijgen.

Over het algemeen worden de ochtenden op dit moment gebruikt voor de cognitieve vakken, instructies op maat en werken we op (in ieder geval) 2 middagen aan Kernconcepten. Vier grote projecten per jaar, waarbij kinderen o.a. onderzoeksvragen bedenken, van waaruit ze op zoek gaan naar antwoorden. Verbinding tussen de WO vakken staat hierin centraal.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?

In ons Schoolondersteuningsprofiel staat welke extra ondersteuning wij bieden binnen onze school. Daarnaast komt het contact met ouders over de ondersteuning aan bod.

Het SOP wordt samengesteld door de leerkrachten, de directie en het bestuur en wordt ook in de Medezeggenschapsraad besproken.

De kaders binnen ons SOP gelden voor alle basisscholen in de stad die aangesloten zijn bij Openbaar Onderwijs Groningen. Jullie kunnen het SOP vinden in de bijlage in de schoolgids en op de website.

Op het IKC werken we volgens de richtlijnen die vallen onder het begrip 'passend onderwijs'. Het IKC valt onder stichting Openbaar Onderwijs Groningen en is daarmee onderdeel van een aantal basisscholen en VO-scholen binnen de provincie Groningen. Onze missie en visie is ook daarbij leidend. We gaan altijd uit van ontwikkelingsmogelijkheden en kansen voor kinderen. Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs.

Dit lukt ons goed omdat we altijd kijken naar de mogelijkheden die er zijn. We geloven in de ontwikkelingskracht van kinderen en richten ons op positieve kwaliteiten. Het is echter ook goed om aan te geven waar onze grenzen liggen. Als het binnen onze reguliere setting niet mogelijk is, kijken we samen naar een andere passende plek voor jullie kind. Als stichting Openbaar Onderwijs Groningen vallen alle scholen ook onder het samenwerkingsverband, waarbinnen ook andere organisaties een plek hebben, zoals het WIJ-team, verschillende speciale basisscholen en clusterscholen. Dit samenwerkingsverband vormt voor onze school een netwerk, waarbinnen de aangesloten organisaties zoveel mogelijk gebruik maken van elkaars expertise.

Afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de kinderen staat centraal. Om te komen tot een goede afstemming tussen de behoeften van de leerlingen en het onderwijsaanbod werken we handelings- en opbrengstgericht. De basis van opbrengstgericht werken is de handelings en oplossingsgerichte houding waarbij wordt gekeken naar de totale ontwikkeling van het kind. Op ons IKC werken we altijd samen met ouders aan een gedeeld doel: optimaal zorg dragen dat kinderen alle ontwikkelingskansen krijgen die zij nodig hebben. Wij maken gebruik van elkaars kennis en ervaring en zetten dit gezamenlijk in voor het kind. We informeren en betrekken de ouders bij de geboden ondersteuning en de vragen die we daarbij hebben.

Het School Ondersteunings Profiel (SOP) is op te vragen bij het IKC, bij de Intern begeleiders: 

Lotte Mathijssen l.mathijssen@o2g2.nl

Esther Dirks e.dirks@o2g2.nl

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij blijven in ontwikkeling om op maat binnen de units en vanuit leerdoelen te gaan werken. Dit vraagt om het onderwijs "anders te gaan organiseren". We krijgen hier scholing op van externen.

Wanneer kinderen, naast het basisaanbod, iets extra's nodig hebben, staat dit beschreven in het Kindplan. In een Kindplan wordt de ontwikkeling van ieder kind goed in beeld gebracht; de stimulerende en belemmerende factoren staan  beschreven, met daarop aansluitend de onderwijsbehoeftes, het aanbod, de aanpak en de organisatie.  Op deze manier kunnen we zorgen voor een breed en gevarieerd aanbod op maat, passend bij de mogelijkheden van ieder kind.

Begeleiding kinderen met dyslexie

Kinderen met leesproblemen en/ of gediagnosticeerde dyslexie krijgen gerichte ondersteuning. In het zorgplan staat welke methoden en hulpmiddelen worden gebruikt voor dyslectische kinderen. Bij het afnemen van de toetsen kan extra tijd worden gegeven, een vergrote versie van documenten en voorleesondersteuning. Dit wordt op maat afgestemd en in overleg met de ouder(s)/ verzorger(s0, en het kind.

Meer- en hoogbegaafdheid

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong werken met een compact lesprogramma en krijgen verrijkingsstof aangeboden. Dat kan voor één of meer vakgebieden zijn. We werken met het DHH. Een systeem voor identificatie en begeleiding van begaafde kinderen in de groepen 1-8. Vanaf groep 1/2 kan meer– en hoogbegaafdheid worden gesignaleerd. Vanaf groep 4 kan middels onderzoek worden vastgesteld of een leerlingen hoog-of meer begaafd is. Wanneer dit wordt vastgesteld, kan het kind aangemeld worden voor de bovenschoolse plusgroep van Openbaar Onderwijs Groningen. Dit is een voorziening waar (hoog-) begaafde kinderen van verschillende scholen een ander aanbod krijgen naast het aanbod in de eigen klas. Dit aanbod heeft als doel onder andere het ontwikkelen van de metacognitieve vaardigheden en het ‘leren leren’. Er is ruimte voor het verdiepen in onderwerpen, het ervaren van problemen om op te lossen en bijvoorbeeld filosoferen. Aanmelding vindt plaats op advies van de mentor en de intern begeleider. Uiteraard gebeurt dit altijd na overleg met de ouders. Wanneer een kind wordt toegelaten, kan het kind één dag in de twee weken deelnemen aan de bovenschoolse plusgroep. De bovenschoolse plusgroep voor kinderen uit het centrum heeft een lokaal bij het OBS het Karrepad. De samenwerking en afstemming is goed en medewerkers van ons IKC kunnen bij de plusgroepmedewerker terecht voor vragen en ondersteuning. Voor vragen over de plusgroep kunnen jullie terecht bij Inez Töben, i.a.toben@o2g2.nl. Meer informatie over de inhoud en de toelatingsprocedure vinden jullie op www.o2g2.n

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij zijn een integraal kindcentrum met opvang en onderwijs onder één dak. We werken vanuit een gezamenlijke visie en zijn 1 team. Een aantal medewerkers van de opvang werkt ook in onderwijstijd. 

Binnen ons overleg en zorgstructuur is er ruimte voor gezamenlijke scholing en overlegmomenten om zo voor een mooie doorgaande, ononderbroken ontwikkeling van kinderen te zorgen. 

Het jonge kind leert ontwikkelingsgericht waarbij de zone van de naaste ontwikkeling een belangrijk uitgangspunt is. De kinderen komen spelenderwijs in aanraking met allerlei vormingsgebieden. De mentoren monitoren de ontwikkeling middels het registratiesysteem DORR (Dagelijks Observeren Registreren en Rapporteren) . Daarnaast bespreken zij signalen die een obstakel zouden kunnen vormen binnen de ontwikkeling van de kinderen met de intern begeleider. Op basis hiervan wordt gekeken welke ondersteuningsbehoefte het kind heeft en hoe daaraan binnen het IKC kan worden voldaan. 

Naast het reguliere aanbod hebben wij een aanbod VVE, die door geschoolde collega's gegeven wordt. Hierbij is aandacht voor de doorgaande lijn tussen opvang en onderwijs en wordt de betrokkenheid van ouders vergroot door VVE ouderochtenden. 

Terug naar boven