IKC de Rietzee

Slenk 2 9746 RS Groningen

  • Alle kinderen krijgen muziekles van een vakdocent. We mochten zelfs opreden voor de koningin.
  • Schoolfoto van IKC de Rietzee
  • Schoolfoto van IKC de Rietzee

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van het jongere kind
Voor het observeren en volgen van de ontwikkelingslijnen van uw kind maken we gebruik van KIJK. De ontwikkeling van de leerlingen worden tijdens een groepsbespreking met de leerkracht en intern begeleider doorgesproken. Dit gebeurt drie keer per jaar.

In de groepen 3 t/m 8 wordt het dagelijks werk van de kinderen bekeken en beoordeeld volgens vastgestelde richtlijnen. De leerkrachten houden de resultaten bij in groepsoverzichten en logboeken. Daarnaast gebruiken we de toetsen van de verschillende methodes en de methode-onafhankelijke toetsen van het Cito op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. Met behulp van het leerlingvolgsysteem Esis kan een overzicht gemaakt worden met daarop alle belangrijke Cito-toetsgegevens van een leerling. Tijdens de groepsbespreking bespreekt de leerkracht de ontwikkeling met de intern begeleider. 

Ieder half jaar wordt de ontwikkeling van onze leerlingen planmatig en nauwgezet gevolgd door de inzet van de toetsen van ons Volgsysteem van Cito. Ongeacht het niveau van de leerling kan tijdens de gehele basisschoolperiode worden gezien of de ontwikkeling verloopt volgens de verwachting of dat er een sprong of stagnering waarneembaar is. Het biedt ons vervolgens de mogelijkheid het onderwijsaanbod daar vervolgens en voortdurend op af te stemmen. Ook analyseren we met behulp van trendanalyses of er schoolbreed signalen zijn welke extra aandacht behoeven. Naast de individuele ontwikkeling volgen we dus ook nadrukkelijk de schoolopbrengsten. De schoolopbrengsten worden gemeten door ze o.a. te spiegelen aan de realistische en ambitieuze normen die we zelf per groep, per jaar en per periode vaststellen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven