IKC de Rietzee

Slenk 2 9746 RS Groningen

  • Alle kinderen krijgen muziekles van een vakdocent. We mochten zelfs opreden voor de koningin.
  • Schoolfoto van IKC de Rietzee
  • Schoolfoto van IKC de Rietzee

Het team

Toelichting van de school

Binnen ons kindcentrum maken we gebruik van verschillende vakspecialisten. 

We hebben o.a. specialisten voor muziek, bewegingsonderwijs, digitale vaardigheid, taal, lezen, rekenen en IPC. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ieder mens is wel eens ziek. Dit geldt ook voor leerkrachten. De ervaring leert dat leerkrachten vaak hun uiterste best doen om, ook al zijn ze ziek, toch te komen werken omdat ze een sterk verantwoordelijkheidsgevoel hebben ten opzichte van de kinderen en hun collega's.  

Als een leerkracht zich ziek meldt, volgen we de volgende werkwijze:

  • via de VCOG (de vereniging waar we als school onder vallen) wordt geprobeerd een invalleerkracht te regelen. De invalleerkracht is een leerkracht die bevoegd is om les te geven. Niet alle invalleerkrachten mogen gymnastiek geven. Het kan dus gebeuren dat een groep geen gymnastiek krijgt op het moment dat de vaste leerkracht kortdurend afwezig is. We doen wel altijd ons best om te kijken of een collega de gymles kan geven.
  • als er geen invalleerkracht beschikbaar is, vragen we de collega's die vaste uren hebben op onze school of ze extra willen werken. Eerst benaderen we de evt. duopartner van een zieke collega. Als die niet kan of er is geen duopartner, dan vragen we een andere collega.
  • als bovenstaande allemaal niet lukt, heeft de groep een vrije dag. De kinderen en hun ouders krijgen (als dit lukt) voor schooltijd via het ouderportaal een bericht dat ze een vrije dag hebben. Het kan ook zo zijn dat we de groep en de ouders op school (bij het brengmoment) opvangen en aangeven dat de kinderen vrij zijn. Als u geen mogelijkheid hebt om zelf opvang te regelen voor uw kind, regelen wij de opvang voor de eerste ziektedag van de leerkracht. Uw kind wordt dan in een andere groep geplaatst. Het naar huis sturen van een groep is een uiterste middel en mag niet langer dan twee dagen duren. We doen er dan ook alles aan om het naar huis sturen van groepen te voorkomen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Vanzelfsprekend bieden we net als alle andere basisscholen de basisondersteuning aan. 

We bieden daarnaast aanvullend:

  • Pre-teaching of verlengde instructie door een leerkracht of onderwijsassistent
  • We zijn als school een Kanjerschool. Leerkrachten zijn speciaal geschoold en werken vanuit de Kanjermethodiek.
  • Indien sprake van meer- of hoogbegaafdheid is er ruimte voor klasoverstijgend werken: samen met peers uit verschillende groepen werken aan taken die uitdagen tot leren en gericht zijn op het ontwikkelen van vaardigheden. Daarnaast is er ruimte om leerlingen met een specifieke hulpvraag een dag per week te begeleiden in De Brug. De zorg in de Brug ontstijgt de basisondersteuning.
  • Leerlingen in de groepen 6 tot en met 8 hebben de beschikking over een eigen laptop, waardoor leerlingen die problemen hebben met de fijne motoriek of die dyslexie hebben toch goed mee kunnen doen met de lessen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In ons kindcentrum werken onderwijs en kinderopvang nauw met elkaar samen. We zijn één team en werken met een doorgaande lijn van peuter tot eind groep 8. De peuterspeelzaal, de groepen 1/2 en groep 3 vormen samen de onderbouw van het kindcentrum en werken volgens de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs. 

Daarnaast bieden we peuters die er betreft leeftijd en ontwikkeling aan toe zijn, de kans om te wennen in de groepen 1/2. Deze peuterdoorstroom vindt afhankelijk van de hoeveelheid kinderen een of twee keer per week plaats. 

Terug naar boven