St.Franciscus

Star Numanstraat 52 9714 JS Groningen

  • Schoolfoto van St.Franciscus
  • Schoolfoto van St.Franciscus
  • Schoolfoto van St.Franciscus
  • Schoolfoto van St.Franciscus
  • Schoolfoto van St.Franciscus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De St.Franciscus heeft momenteel groep 1 t/m 7. Per 1 augustus 2021 zal er een groep 8 aanwezig zijn en kunnen wij hier de resultaten van de eindtoets tonen.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het meten van de resultaten van het onderwijs op korte termijn doen wij aan de hand van de methodegebonden toetsen. Met behulp van deze toetsen kunnen wij controleren of de leerlingen de behandelde stof beheersen. De toetsresultaten worden in veel gevallen zo genoteerd dat zowel een individuele analyse als een groepsanalyse mogelijk is. Voor de iets langere termijn gebruiken wij Cito-toetsen. Deze toetsen worden één- of tweemaal per jaar afgenomen en zijn niet methodegebonden. De toetsresultaten kunnen worden afgezet tegen een landelijke normering. De Cito-toetsen maken deel uit van een leerlingvolgsysteem. Hierdoor kunnen wij de prestaties van zowel de individuele leerling als van de groep gedurende de hele schooltijd volgen. De resultaten van de leergebieden rekenen, spelling en begrijpend lezen van groep 6 t/m 8 geven een indicatie voor het vervolgonderwijs (plaatsingswijzer). In groep 8 nemen de leerlingen deel aan de Cito-eindtoets. Deze toets meet wat een leerling in acht jaar basisonderwijs geleerd heeft en wordt als second opinion gebruikt voor het vervolgonderwijs. De uitkomsten van alle toetsen worden door de leerkrachten geanalyseerd. Vervolgens gaat het hele team de trendanalyses van de school bekijken. Op leerkrachtniveau worden opbrengstgerichte gesprekken met de intern begeleider en de schoolleider gevoerd en vervolgens worden er verbeteracties afgesproken. Gezamenlijk worden de doelstellingen voor de groep bepaald, soms ook voor een aantal individuele leerlingen. Deze gesprekken worden twee keer per jaar gevoerd.  

Het leerlingvolgsysteem van Cito wordt gebruikt vanaf groep 3 en is bedoeld om de ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen volgen. Bijna alle toetsen worden op twee momenten in het schooljaar afgenomen: in januari februari (de M-toetsen) en in mei-juni (de E-toetsen) M3 staat bijvoorbeeld voor midden groep 3; E6 staat voor eind groep 6.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De St.Franciscus heeft momenteel groep 1 t/m 7. Per 1 augustus 2021 zal er een groep 8 aanwezig zijn en kunnen wij hier de resultaten tonen.

De gegevens zijn voor deze school niet bekend.

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2013 heeft de Inspectie van het Onderwijs onze school bezocht in het kader van een landelijk stelselonderzoek naar de staat van het primair onderwijs in Nederland en kregen we – net als in de jaren daarvoor  – het basisarrangement toegekend. Dit betekent dat onze school het vertrouwen heeft van de inspectie en dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Begin 2016 zijn zowel onze school als ons bestuur - Stichting KOC Groningen - door de inspectie bezocht in het kader van een pilot Bestuursgericht Toezicht. Voor meer informatie zie de website van de inspectie.

Het oordeel van de inspectie was positief: Ons bestuur stuurt voldoende op de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten en communiceert goed met belanghebbenden. Daarnaast voldoet het bestuur aan de gecontroleerde wettelijke voorschriften en is de financiële positie in orde.

Op de onderdelen "Doelen, evaluatie en verbetering" en "Structuur en cultuur" krijgt onze school een voldoende  en "Verantwoording en dialoog" wordt als goed beoordeeld.  Dit is een mooie verbetering ten opzichte van het inspectiebezoek van 2013.Het rapport van juni 2016 is ter informatie bijgevoegd. Dit rapport is niet via de website van de inspectie beschikbaar omdat het onderzoek een pilot betrof.

Terug naar boven