SBO de Meerpaal

Koperstraat 4 9743 RW Groningen

Schoolfoto van SBO de Meerpaal

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten, logopedisten ( waarvan één leesspecialist is) een schoolpsycholoog, zorgcoördinatoren, een directeur, een adjunct-directeur een administratief medewerker en een vakleerkracht gymnastiek. Daarnaast worden er op school diensten verleend door derden: een fysiotherapeut, de schoolmaatschappelijk werker, de schoolarts, externe behandelaars voor dyslexie.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte kunnen we een beperkt deel opvangen. We werken niet met externe invallers. Dit is voor de groep niet goed te hanteren en voor de invalleerkracht ook niet.

Bij ziekte hebben we de mogelijkheid om intern te schuiven met personeel. Wanneer dit niet meer lukt, dan zijn we genoodzaakt om de ouders te vragen de kinderen thuis te houden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onderwijsaanbod

a. Godsdienstonderwijs

Ons belangrijkste doel is, dat we liefde en eerbied voor God willen voorleven en aanleren. We willen daarnaast kennis aanbrengen van Gods grote daden in schepping en herschepping. Daarom leren we ook psalmen en gezangen. Elke week wordt een nieuw lied aangeleerd. Ook geven we aandacht aan Zijn grote werken in de geschiedenis van de kerk. Dit alles ingebed in een sfeer van verwondering en dankbaarheid aan God onze Vader. Deze sfeer doortrekt ons hele onderwijs. Bijbelonderwijs is een ‘vak’, maar het leven ernaar is een houding in de school. We werken met de methode ‘Levend Water’.

b. Leesonderwijs

Voor voorbereidend lezen gebruiken we we vanaf groep O1 de methode Veilig leren lezen. Als vervolg hierop werken we met de methode Estafette en we doen dit, net als bij rekenen, in vorderingsgroepen (dus groepsdoorbroken). Bij begrijpend lezen wordt gewerkt met de methode "Lezen in beeld".

c. Taal/spelling

Bij taal en spelling werken we in de eigen groep. Onze taalmethode heet ‘Taalverhaal.nu, voor spelling werken we met de methode ‘Spelling in beeld’.

d. Rekenen/wiskunde

Rekenen wordt aangeboden in vorderingsgroepen. Dat betekent dat de kinderen worden ingedeeld aan de hand van de vorderingen die ze maken bij dit vakgebied. Kinderen gaan dan soms naar een ander lokaal voor rekenen op een vaste tijd in de week. Onze rekenmethode is ‘Reken Zeker’.

e. Engels

In de bovenbouw wordt aandacht besteed aan de Engelse taal. We doen dit m.b.v. de methode ‘Take it Easy’.

f. Sociale en emotionele ontwikkeling

We willen graag dat de kinderen goed in hun vel zitten en opgroeien tot evenwichtige mensen. Ze moeten kunnen omgaan met zichzelf en met anderen. O.a. via speciale programma’s geven we aandacht aan de sociale en emotionele ontwikkeling. Dit begint al bij de jongste kinderen in de school door o.a. gebruik te maken van de “Doos vol gevoelens” en in alle groepen de PAD-methode en Kwink. Deze methode heeft ook een programma wat pesten tegengaat. Ieder schooljaar starten we in elke groep met het vormen van een positieve groep. We gebruiken hiervoor de uitgangspunten van het boek Gouden Weken. Met het programma ‘ZIEN’ wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling gevolgd.

g. Wereldoriëntatie

Bij de jongste leerlingen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van voorwaardelijke zaken: ruimtelijke en zintuiglijke waarneming, concentratie en taakgerichtheid, werkhouding en persoonlijkheidsontwikkeling. De zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, maar ook sociale integratie en burgerschap worden integraal via thema’s aangeboden in de vorm van wereldoriëntatie. We gebruiken de methodes Blinck en Kwink voor de lessen wereldoriëntatie en burgerschapsonderwijs. Ons aanbod heeft de kerndoelen van het basisonderwijs als uitgangspunt. We blijven ook andere materialen gebruiken als bronnenboeken en  schakelen soms andere hulpbronnen en werkvormen in. Ook online wordt er veel materiaal gebruikt bij het aanbod van deze lessen.

h. Kunstzinnige oriëntatie

Kunstzinnige oriëntatie is onderverdeeld in de volgende gebieden:

- Beeldende vorming vb. tekenen en handvaardigheid. Het gaat enerzijds om het verwerven van de hierbij benodigde technieken. Anderzijds is het de bedoeling dat de leerlingen leren zich creatief, beeldend uit te drukken.

- Muzikale vorming: het zingen van liederen, het leren luisteren naar muziek, het leren omgaan met ritme, instrumenten en het kunnen bewegen op muziek.

- Drama: de bevordering van het taalgebruik en van gedramatiseerd spel: d.m.v. bijvoorbeeld toneel of voordracht.

i. Bewegingsonderwijs

Alle groepen hebben minstens een keer per week gymnastiek. Voor de gymnastieklessen hebben de kinderen een korte broek, een T-shirt en gymschoenen nodig. Het zou fijn zijn als de gymspullen bewaard worden in een stoffen tas of rugtas. U bespreekt zelf met uw kind wanneer de spullen meegenomen moeten worden om te wassen. In elk geval even bij elke vakantie. Voor de gymlessen wordt een vakleerkracht ingezet bij de groepen O1-B2.

j. Seksuele vorming

Kinderen zijn een uniek geschenk van God en vanuit die gedachte is elk kind waardevol voor Hem. In de schepping heeft God seksualiteit gegeven als een kostbaar geschenk. Seksualiteit is intiem, kwetsbaar. Hier horen (seksuele) gevoelens bij waar we ook van mogen genieten. Tegelijkertijd wil God dat we hier zuinig mee omgaan, zuinig zijn op ons lichaam en onszelf beschermen. De school wil binnen een veilig klimaat de kinderen leren om zichzelf en elkaar te zien als waardevol en uniek geschapen. Seksuele opvoeding doen ouders en leerkrachten samen. Wij willen kinderen hierin begeleiden, passend bij hun sociaal emotionele ontwikkeling. We willen de kinderen Bijbelse normen en waarden rond seksualiteit, relaties en omgaan met grenzen van zichzelf en de ander eigen maken. Ook passend taalgebruik hoort hierbij. Daarom besteden we aandacht aan seksuele vorming waarbij we de Bijbel als basis nemen. In de schepping heeft God man en vrouw aan elkaar gegeven. We erkennen de gebrokenheid in relaties en de kwetsbaarheid rondom seksualiteit. Sociale normen en waarden, veranderingen in het lichaam, seksuele diversiteit, respectvol gedrag en weerbaarheid zijn thema’s die we hierin belangrijk vinden. Net als stil staan bij en spreken over de actualiteit en maatschappelijke kwesties. Daarom heeft dit, bewust en passend bij de ontwikkeling van de leerlingen , een plek in ons onderwijsaanbod. Om dit als school goed te kunnen is toerusting van medewerkers, ook op dit thema, van wezenlijk belang. We gebruiken voor de lessen de methode "wonderlijk gemaakt".

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school biedt onderwijs aan de volgende doelgroepen:

- Leerlingen met leer- gedragsproblemen

- Leerlingen met ernstige dyslexie

- Leerlingen met rekenproblemen

We kijken naar de mogelijkheden van kinderen. Om die reden bekijken we per kind of we tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van elk kind.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Veel van onze jonge leerlingen komen bij ons op school vanuit een Medisch kinderdagverblijf. We werken nauw samen met het MKD in Haren ( Elker). Onze leerlingen komen uit de 3 noordelijke provincies. We hebben daarom bij de aanmelding van een nieuwe leerling intensief contact met het MKD, MOD of de kinderopvangorganisatie waar de leerling op dat moment op zit.

Het onderwijsaanbod aan onze kleuters is heel specifiek. Het is in de eerste plaats belangrijk, dat de kinderen zich emotioneel vrij voelen en dat ze nieuwsgierig en geïnteresseerd zijn. Verder dat ze zelfvertrouwen hebben en zich competent voelen. Dat noemen we de basisontwikkeling. Daarnaast wordt gewerkt aan de zgn. brede ontwikkeling: Kinderen leren communiceren, samen spelen en samen werken. Ze zijn actief, nemen initiatieven en leren zich te uiten. Verder moeten ze ook d.m.v. schoolactiviteiten de wereld om zich heen steeds beter leren kennen. Er wordt gewerkt aan het voorstellingsvermogen en de creativiteit. Daarnaast proberen we te bereiken, dat ze dingen willen gaan onderzoeken en dat ze leren redeneren en problemen op te lossen. Voor ieder kind wordt periodiek bijgehouden waar het zich bevindt op elk van die lijnen. De ervaringen met het werken vanuit dit concept zijn in de onderbouw als zeer positief ervaren. Al op jonge leeftijd beginnen kinderen interesse te krijgen voor het lezen. We willen deze belangstelling voor lezen stimuleren door in de kleutergroepen middels thematisch onderwijs een rijke leesomgeving te creëren. Dit doen we door bezig te gaan met de letterkennis en voorbereidende leesoefeningen. Jonge kinderen zijn vaak ook al geïnteresseerd in de wereld van getallen. We stimuleren deze interesse op een speelse en natuurlijke manier door er bijvoorbeeld bij de activiteiten in de hoeken op te wijzen/naar te vragen. In de groepen A is oriëntatie op jezelf en de wereld een activiteit waarbij het accent ligt op het verkennen van de wereld om ons heen. De groepen A krijgen bewegingsonderwijs in het speellokaal of op het plein.

Terug naar boven