(V)SO de Steiger

Koperstraat 4 9743 RW Groningen

Schoolfoto van (V)SO de Steiger

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte kunnen we een beperkt deel opvangen. We werken niet met externe invallers. Dit is voor de groep niet goed te hanteren en voor de invalleerkracht ook niet.

Bij ziekte hebben we de mogelijkheid om intern te schuiven met personeel. Wanneer dit niet meer lukt, dan zijn we genoodzaakt om de ouders te vragen de kinderen thuis te houden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onderwijsaanbod

a. Godsdienstonderwijs

Ons belangrijkste doel is, dat we liefde en eerbied voor God willen voorleven en aanleren. We willen daarnaast kennis aanbrengen van Gods grote daden in schepping en herschepping. Ook leren we veel christelijke liederen die passend zijn bij de beleving van de leerlingen. Dit alles ingebed in een sfeer van verwondering en dankbaarheid aan God onze Vader. Deze sfeer doortrekt ons hele onderwijs. Bijbelonderwijs is een ‘vak’, maar het leven ernaar is een houding in de school.

b. Leesonderwijs

Voor voorbereidend lezen gebruiken we in groep a1 leespraat en in de volgende groepen de methode Veilig leren lezen.  Verder werken we met de leesteksten van Nieuwsbegrip.

c. Taal/spelling

Bij taal en spelling werken we in de eigen groep. Onze taalmethode heet ‘Taalverhaal.nu, voor spelling werken we met de methode ‘Spelling in beeld’. Daarnaast worden andere passende materialen gebruikt

d. Rekenen/wiskunde

Rekenen wordt aangeboden in vorderingsgroepen. Dat betekent dat de kinderen worden ingedeeld aan de hand van de vorderingen die ze maken bij dit vakgebied. Kinderen gaan dan soms naar een ander lokaal voor rekenen op een vaste tijd in de week. Onze rekenmethode is ‘Reken Zeker’.

e. Engels

In de bovenbouw en in het VSO wordt aandacht besteed aan de Engelse taal. We doen dit m.b.v. de methode ‘groove me’.

f. Sociale en emotionele ontwikkeling

We willen graag dat de kinderen goed in hun vel zitten en opgroeien tot evenwichtige mensen. Ze moeten kunnen omgaan met zichzelf en met anderen. O.a. via speciale programma’s geven we aandacht aan de sociale en emotionele ontwikkeling. Dit begint al bij de jongste kinderen in de school door o.a. gebruik te maken van de “Doos vol gevoelens”. Ieder schooljaar starten we in elke groep met het vormen van een positieve groep. We gebruiken hiervoor de uitgangspunten van het boek Gouden Weken. Met het programma ‘ZIEN’ wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling gevolgd.

g. Wereldoriëntatie

Bij de jongste leerlingen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van voorwaardelijke zaken: ruimtelijke en zintuiglijke waarneming, concentratie en taakgerichtheid, werkhouding en persoonlijkheidsontwikkeling. De zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, maar ook sociale integratie en burgerschap worden integraal via thema’s aangeboden in de vorm van wereldoriëntatie. Ons aanbod heeft de kerndoelen van het basisonderwijs als uitgangspunt. We blijven onze methodes gebruiken als bronnenboeken, maar schakelen soms andere hulpbronnen en werkvormen in.

h. Kunstzinnige oriëntatie

Kunstzinnige oriëntatie is onderverdeeld in de volgende gebieden:

- Beeldende vorming vb. tekenen en handvaardigheid. Het gaat enerzijds om het verwerven van de hierbij benodigde technieken. Anderzijds is het de bedoeling dat de leerlingen leren zich creatief, beeldend uit te drukken.

- Muzikale vorming: het zingen van liederen, het leren luisteren naar muziek, het leren omgaan met ritme, instrumenten en het kunnen bewegen op muziek.

- Drama: de bevordering van het taalgebruik en van gedramatiseerd spel: d.m.v. bijvoorbeeld toneel of voordracht.

i. Bewegingsonderwijs Alle groepen hebben minstens een keer per week gymnastiek. Voor de gymnastieklessen hebben de kinderen een korte broek, een T-shirt en gymschoenen nodig. Het zou fijn zijn als de gymspullen bewaard worden in een stoffen tas of rugtas. U bespreekt zelf met uw kind wanneer de spullen meegenomen moeten worden om te wassen. In elk geval even bij elke vakantie. Voor de gymlessen wordt een vakleerkracht ingezet

j. Seksuele vorming

Kinderen zijn een uniek geschenk van God en vanuit die gedachte is elk kind waardevol voor Hem. In de schepping heeft God seksualiteit gegeven als een kostbaar geschenk. Seksualiteit is intiem, kwetsbaar. Hier horen (seksuele) gevoelens bij waar we ook van mogen genieten. Tegelijkertijd wil God dat we hier zuinig mee omgaan, zuinig zijn op ons lichaam en onszelf beschermen. De school wil binnen een veilig klimaat de kinderen leren om zichzelf en elkaar te zien als waardevol en uniek geschapen. Seksuele opvoeding doen ouders en leerkrachten samen. Wij willen kinderen hierin begeleiden, passend bij hun sociaal emotionele ontwikkeling. We willen de kinderen Bijbelse normen en waarden rond seksualiteit, relaties en omgaan met grenzen van zichzelf en de ander eigen maken. Ook passend taalgebruik hoort hierbij. Daarom besteden we aandacht aan seksuele vorming waarbij we de Bijbel als basis nemen. In de schepping heeft God man en vrouw aan elkaar gegeven. We erkennen de gebrokenheid in relaties en de kwetsbaarheid rondom seksualiteit. Sociale normen en waarden, veranderingen in het lichaam, seksuele diversiteit, respectvol gedrag en weerbaarheid zijn thema’s die we hierin belangrijk vinden. Net als stil staan bij en spreken over de actualiteit en maatschappelijke kwesties. Daarom heeft dit, bewust en passend bij de ontwikkeling van de leerlingen , een plek in ons onderwijsaanbod. Om dit als school goed te kunnen is toerusting van medewerkers, ook op dit thema, van wezenlijk belang.

k. Koken

de groepen bovenbouw, VSO1 en VSO2 koken 1 dag in de week. Ze maken dan volgens een recept gerechten klaar. Ieder gerecht wordt 3 achtereenvolgende weken gemaakt om de vaardigheden en stappen te trainen. Dit gaat dan van veel begeleiding in het begin tot weinig of geen begeleiding bij de 3e keer.

l. Huishuidkunde

In het VSO krijgen de leerlingen het vak huishuidkunde. Ze leren onder andere vaardigheden als schoonmaken, de wasmachine aanzetten, de droger aanzetten, was ophangen, was opvouwen, dweilen

m. Arbeidstraining

De leerlingen in het VSO leren op school producten te maken. Volgens een vooraf uitgelegd voorbeeld of model gaan de leerlingen onder begeleiding aan de slag om een product te produceren of een dienst te verlenen. Onder andere groenvoorziening, milieudienst, houtbewerking, creatieve productie en taartenservice zijn vaste onderdelen.

n. Stage

In het VSO gaan de leerlingen stagelopen. Dit doen ze eerst intern in de school in leerjaar 1 en 2. Vanaf leerjaar 3 gaan de leerlingen op LOL-stage ( leren op locatie) Onder begeleiding van een begeleider van de school en van de leerwerkplek leren de leerlingen werknemersvaardigheden (onder andere beleefdheid, samenwerken, uitbreiden zelfredzaamheid, regels opvolgen, discipline). Vanaf leerjaar 4 tot leerjaar 6 zullen de leerlingen op externe stage gaan. De leerlingen gaan dan zonder begeleider van school werken op een leerwerkplek. De stagecoördinator zoekt samen met de leerling  en de ouders/verzorgers naar een passende plek op basis van interesses en bekwaamheden van de leerling.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

.

Bron

Overige leerjaren

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Veel van onze jonge leerlingen komen bij ons op school vanuit een Medisch kinderdagverblijf. We werken nauw samen met het MKD in Haren ( Elker). Onze leerlingen komen uit de 3 noordelijke provincies. We hebben daarom bij de aanmelding van een nieuwe leerling intensief contact met het MKD, MOD of de kinderopvangorganisatie waar de leerling op dat moment op zit.

Het onderwijsaanbod aan onze kleuters is heel specifiek. Het is in de eerste plaats belangrijk, dat de kinderen zich emotioneel vrij voelen en dat ze nieuwsgierig en geïnteresseerd zijn en dat ze zelfvertrouwen hebben en zich competent voelen. Dat noemen we de basisontwikkeling. Daarnaast wordt gewerkt aan de zgn. brede ontwikkeling: Kinderen leren communiceren, samen spelen en samen werken. Ze zijn actief, nemen initiatieven en leren zich te uiten. Verder moeten ze ook d.m.v. schoolactiviteiten de wereld om zich heen steeds beter leren kennen. Er wordt gewerkt aan het voorstellingsvermogen en de creativiteit. Daarnaast proberen we te bereiken, dat ze dingen willen gaan onderzoeken. Voor ieder kind wordt periodiek bijgehouden waar het zich bevindt op elk van die lijnen. De ervaringen met het werken vanuit dit concept zijn in de onderbouw als zeer positief ervaren. Al op jonge leeftijd beginnen kinderen interesse te krijgen voor de wereld om hen heen. We willen deze belangstelling voor stimuleren door in de kleutergroepen middels thematisch onderwijs een rijke leeromgeving te creëren.  We stimuleren deze interesse op een speelse en natuurlijke manier door er bijvoorbeeld bij de activiteiten in de hoeken op te wijzen/naar te vragen. In de groepen A is oriëntatie op jezelf en de wereld een activiteit waarbij het accent ligt op het verkennen van de wereld om ons heen. De groepen A krijgen bewegingsonderwijs in het speellokaal of op het plein.

Terug naar boven