De Feniks

Maresiusstraat 22 9746 BJ Groningen

  • Schoolfoto van De Feniks
  • Schoolfoto van De Feniks
  • Buiten, samen overleggen, bewegen en leren grote getallen te maken.
  • Buiten, samen overleggen, bewegen en het juiste woord bij de juiste categorie schrijven met stoepkrijt.
  • Samen rondjes rennen bij de school. Bewegen, saamhorigheid en plezier!

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school worden in alle groepen de tussenresultaten gemeten door middel van de toetsen van Cito. Deze toetsen worden afgenomen in januari en februari. Ook in juni meten we resultaten met de toetsen van Cito. Dit noemen we de eindtoetsen van dat schooljaar. De resultaten van deze toetsen worden vergeleken met de verwachtingen die de leerkracht had van het individuele kind en van de groep als geheel op de verschillende vakgebieden. Dit vergelijkt de leerkracht met de dagelijkse observaties (Korte Zorgcyclus) en de resultaten van de methodegebonden toetsen. De observaties die de leerkracht iedere dag doet, vormen de grootste basis om aanpassingen aan te brengen in haar onderwijsaanbod. De resultaten van de methode gebonden toetsen en de Cito toetsen vormen een controle op deze Korte Zorgcyclus en kunnen aanleiding zijn om aanpassingen aan te brengen in de instructies en/of het aanbod.

De intern begeleider is een belangrijk persoon in dit proces. De leerkracht kan de intern begeleider inschakelen als ze hulp nodig heeft bij aanpassingen voor individuele leerlingen maar ook voor aanpassingen voor de groep. Daarnaast heeft de leerkracht drie keer per jaar een groepsbespreking met de intern begeleider. In het eerste gesprek wordt de beginsituatie besproken en de verwachtingen voor de komende periode. In het tweede gesprek worden de resultaten van de Cito toets besproken en de eventuele aanpassingen. In het derde gesprek worden ook de resultaten van de Cito toets besproken en de overdracht naar de volgende groep.

Daarnaast gebruiken we de tussenresultaten om schoolbreed de kwaliteit van ons onderwijs te analyseren. Vaak leiden deze resultaten tot nader onderzoek voordat we overgaan tot een schoolbrede aanpassing en een nieuw implementatietraject. Onze schoolbrede kwaliteitszorg bestaat uit de cyclus van zelfevaluatie/onderzoek, implementatie en borging.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We geven een schooladvies aan leerlingen en ouders met behulp van de Plaatsingswijzer. 

Met de Plaatsingswijzer wordt de advisering door de basisschool naar het vervolgonderwijs gebaseerd op de meerjarige ontwikkeling van de leerling, zoals die zichtbaar wordt in het leerlingvolgsysteem van de school. Bij de Plaatsingswijzer staan de gegevens uit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 centraal. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de leerling bij:

Begrijpend Lezen

Rekenen & Wiskunde

Technisch Lezen

Spelling

De eerste twee onderdelen tellen hierbij het zwaarst.

Bij het opstellen van het advies voor een kind wordt natuurlijk veel meer informatie betrokken, bijv. over de werkhouding, de motivatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Alle beschikbare informatie over het kind leidt tot het uiteindelijke advies. De leerkracht verbindt alle gegevens om te komen tot een advies dat recht doet aan het kind.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven