GBS Het Palet

Froukemaheerd 1 9736 RA Groningen

  • Schoolfoto van GBS Het Palet
  • Schoolfoto van GBS Het Palet
  • Langskomen voor een kennismaking mag ook los van de Open dagen
  • Elk jaar is er een jaarthema, opgedeeld in tien maandthema's.
  • vlakbij de school is een natuurspeeltuin van OERRR

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op Het Palet maakt elke leerling de Centrale Eindtoets, tenzij leerlingkenmerken dat niet toelaten. Als er leerlingen zijn met een ontheffing halen we die er later uit. Vanaf 2016 werd op onze school de eindtoets Route 8 afgenomen. Route 8 is een adaptieve, digitale toets. In 2021 zijn we overgestapt op de eindtoets Diataal.

In het onderstaande overzicht staan de resultaten van de afgelopen jaren. In 2019 was de score onvoldoende op de eindtoets. We hebben een analyse gemaakt op basis waarvan we komend jaren aan de slag gaan om een goede score te behalen. In 2020 is er vanwege de coronacrisis geen afname geweest van een Eindtoets. We hebben in 2021 voor de eerste keer de DIA eindtoets gemaakt. De leerlingen van groep 8 hebben door Corona en de schoolsluitingen veel onderwijstijd moeten missen. Door het afnemen van een proeftoets van Diataal konden we tijdig extra leerstof en begeleiding op specifieke onderdelen bieden. In 2021 was de score voldoende en boven het landelijk gemiddelde.  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We gebruiken het Leerling Volgsysteem (LVS) van Cito. Deze toetsen worden in januari (Middentoetsen) en juni (Eindtoetsen) afgenomen. Elke groepsleerkracht maakt n.a.v. deze toetsen, zijn of haar observaties en andere gegevens een analyse van de groep, die vervolgens besproken wordt met de intern begeleider en de directeur. Die maken op hun beurt op basis van alle groepsanalyses een schoolanalyse. Zo werken we planmatig aan het verbeteren van ons onderwijs. Op Vensters Primair Onderwijs (www.scholenopdekaart.nl) vindt u de link naar de gegevens van het afgelopen jaar. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We hebben een protocol advisering en overgang po-vo op school. Aan het begin van groep 7 ontvangen ouders tijdens de spreekavond informatie over de wijze van het opstellen van een voorlopig advies. In groep 8 zal in februari, na de Citotoetsen M8,  het Eindadvies VO mondeling met ouders en de leerling aan de hand van de Plaatsingswijzer worden besproken. De ouders hebben voor die tijd het schooladvies + onderbouwing op papier gekregen. (nog toevoegen link naar protocol op de website)

We werken nauw samen met de voortgezet onderwijs scholen in de omgeving. Van de scholen krijgen we ook gedurende drie jaar nog een terugkoppeling waar de leerlingen dan zitten en hoe het gaat. Zo kunnen we het resultaat van ons onderwijs en onze schooladviezen monitoren. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2014 heeft de inspecteur Het Palet bezocht en heeft de school opnieuw het basistoezicht gekregen.

Terug naar boven