GBS Het Palet

Froukemaheerd 1 9736 RA Groningen

  • Schoolfoto van GBS Het Palet
  • Schoolfoto van GBS Het Palet
  • Langskomen voor een kennismaking mag ook los van de Open dagen
  • Elk jaar is er een jaarthema, opgedeeld in tien maandthema's.
  • vlakbij de school is een natuurspeeltuin van OERRR

Het team

Toelichting van de school

Het team van Het Palet heeft een mooie diverse samenstelling: jong - oud, beginnend leerkracht - senior, man- vrouw, partime - fulltime. In het schooljaar 2021-2022 is het team grotendeels gewijzigd en gaan we in de nieuwe samenstelling met elkaar aan de slag. Er werken nu 3 mannen en 14 vrouwen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We hebben bovenschools een vervangingscoördinator die alle vervanging regelt m.b.v. vaste invallers. In deze tijd van personeelstekort hebben we alle vacatures weten te vervullen én beschikken we zelfs over een vaste invalpool. Wel merken we dat in perioden van bijvoorbeeld een griepgolf het lastig is om adequate vervanging te vinden. Tot nu toe lukt het echter nog steeds!

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het team bestaat uit een mix van mannen en vrouwen waarbij de vrouwen in de meerderheid zijn. Er zijn drie onderwijsassistenten in dienst voor de ondersteuning van de leerkrachten in de groep. Er is een plushulpgroep leerkracht en een vakleerkracht gym. Verder zijn er een administratief medewerker, een intern begeleider en een directeur werkzaam op de school. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw is een breed aanbod aan activiteiten en werken de groepen met thema's. Daarbinnen worden de vakken aangeboden, maar dat zit door elkaar heen verweven. We werken met leerlijnen waarmee we bijhouden hoe de ontwikkeling van de leerlingen verloopt. Globaal houden we de uren aan zoals hierboven beschreven.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op Het Palet besteden we een groot deel van de beschikbare uren aan de kernvakken lezen, taal en rekenen. Gemiddeld per dag een uur per vak. We evalueren halfjaarlijks n.a.v. de groepstoetsen van het Leerling Volg Systeem per groep of er meer of minder aanbod nodig is per vak. Dat kan dus per groep iets verschillen. Als uitgangspunt hebben we dat minstens 50% van de onderwijstijd besteed wordt aan deze vakken.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het Palet heeft een vaste interne begeleider die minimaal 2 dagen aanwezig is.  Hij is naast zijn schoolwerk ook werkzaam als contextueel coach in het zorgdomein. 

Verschillende leerkrachten hebben een specialisatie in o.a. gedrag, taal en rekenen. Ook hebben wij een leerkracht die een scholing heeft gevolgd tot hoogbegaafdheidspecialist. Zij is hier twee dagdelen voor vrijgespeeld, de prioriteit in haar begeleiding aan leerlingen ligt bij het leren leren. Verder werken er drie onderwijsassistenten verspreid over vier dagen. 

Zodra een kind bij ons op school komt beginnen we met het nauwkeurig volgen van de ontwikkeling. Dat doen we door dagelijkse observaties, methode toetsen en landelijk genormeerde toetsen: het CITO leerlingvolgsysteem. De maanden januari en juni zijn de toetsmaanden bij uitstek. Daarnaast gebruiken we de SiDi-vragenlijst voor Signaleren en Diagnosticeren van meer- en hoogbegaafde kinderen.

Meerdere malen per jaar bespreekt de intern begeleider met de leerkrachten de resultaten van de groep. Bij zorgen of opvallende zaken gaan we altijd in gesprek met u als ouder of kunt u als ouders zelf een gesprek aanvragen. 

Bij Noorderbasis is er een Bovenschools Onderwijs Ondersteunings Team beschikbaar met o.a. orthopedagogen, ambulant begeleiders en een psycholoog. Indien nodig kunnen zij ingezet worden via de intern begeleider en is er de mogelijkheid om via de directeur een arrangement aan te vragen voor extra ondersteuning.

Meer informatie is te vinden in het schoolondersteuningsprofiel op de website https://www.gbshetpalet.nl/ons-onderwijs/passend-onderwijs/

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op Het Palet zitten over het algemeen geen kleuters die vallen in de doelgroep van het VVE programma. Indien er kinderen in groep 1&2 zitten die risico hebben op achterstanden zullen we hier extra aandacht aan besteden en hun ouders hierbij betrekken.

Terug naar boven