Basisschool Rehoboth

Prinses Margrietstraat 3 9744 CL Groningen

  • Schoolfoto van Basisschool Rehoboth
  • Schoolfoto van Basisschool Rehoboth
  • Schoolfoto van Basisschool Rehoboth
  • Schoolfoto van Basisschool Rehoboth

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 is de Route8 Eindtoets afgenomen. Alle 15 leerlingen hebben deelgenomen aan de Eindtoets. We hebben dit schooljaar een gemiddelde score gehaald van 222,7. Dit is aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde van 208. Doordat we ons steeds blijven scholen en ontwikkelen in zowel didactische vaardigheden als op inhoud, zien we de resultaten verbeteren. Ook de rust en stabiliteit op school draagt bij aan deze goede resultaten.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerkrachten krijgen dagelijks informatie over de ontwikkeling van de kinderen door observaties. Naast deze observaties maken wij gebruik van diverse methodetoetsen.

Twee maal per jaar (januari en juni) worden er methode onafhankelijke toetsen afgenomen (meestal van CITO). Deze resultaten worden besproken met de intern begeleider en de directeur. Op basis van deze analyse worden er verbetervoorstellen gemaakt op leerlingniveau, groepsniveau en schoolniveau waarmee we ons onderwijs steeds weer willen verbeteren.

In de maand november nemen we in de groepen 1 t/m 6 de SiDi af. SiDi is een instrument om tot een professionele signalering en schooldiagnose voor excellente en (hoog)begaafde leerlingen te komen.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Een weloverwogen schooladvies vinden wij erg belangrijk. In dit advies nemen wij, naast de resultaten van de afgelopen jaren, ook de werkhouding en de motivatie van de leerling mee. Dit advies geven de leerkrachten van groep 8 dan ook nooit alleen maar in samenwerking met het team. In groep 7 wordt er aan elke leerling een voorlopig advies gegeven. In groep 8 worden de adviezen, na overleg met het team, besproken met de ouders en leerlingen. De eindtoets is voor ons een bevestiging van het gegeven advies. Soms scoort een leerling op de eindtoets hoger dan het gegeven advies; wanneer dit laatste aan de orde is wordt de advisering nogmaals besproken met team en vervolgens met ouders en leerling.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven