Basisschool Rehoboth - school met de Bijbel

Prinses Margrietstraat 3 9744 CL Groningen

  • Schoolfoto van Basisschool Rehoboth - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool Rehoboth - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool Rehoboth - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool Rehoboth - school met de Bijbel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We zitten ruim boven de signaleringswaarden voor zowel het fundamentele niveau als het streefniveau, zoals hieronder te zien is. Met name het percentage voor het streefniveau is de afgelopen jaren sterk verbeterd.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerkrachten krijgen dagelijks informatie over de ontwikkeling van de kinderen door observaties. Daarnaast neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegeboden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen. Deze methode onafhankelijke toetsen worden twee keer per jaar afgenomen, in de maanden januari en juni. De resultaten worden geanalyseerd en besproken met de leerkracht, intern begeleider en directeur. Op basis van deze analyses worden er verbetervoorstellen gemaakt op leerling,- groep,- en schoolniveau waarmee we ons onderwijs continue willen verbeteren en het onderwijsaanbod af te stemmen op de onderwijsbehoeften van elk kind.

Vanaf eind groep 6 analyseren we ook de behaalde referentieniveaus voor taal en rekenen. Het referentiekader bestaat uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau (F-niveau) is de basis die zo veel mogelijk leerlingen moeten beheersen. Het streefniveau (S-niveau) is voor leerlingen die meer aankunnen. Voor meer informatie over de referentieniveaus zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/referentiekader-taal-en-rekenen

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Een weloverwogen schooladvies vinden wij erg belangrijk. In dit advies nemen wij, naast de resultaten van de afgelopen jaren, ook de werkhouding en de motivatie van de leerling mee. Om tot een gedegen schooladvies te komen, buigen de leerkrachten van groep 7 en 8 zich samen met de directie en de ib'er over de advisering. Nadat we het schooladvies geformuleerd hebben, wordt het besluit aan het hele team voorgelegd. Zo is het schooladvies daadwerkelijk onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. We doorlopen de volgende stappen:

- Na de afname van de Cito m7-toetsen wordt een voorlopig schooladvies opgesteld en besproken in het team. De leerkracht van groep 7 bespreekt het advies met de leerling en zijn/haar ouders. 

- Na de afname van de Cito b8-toets wordt het voorlopig schooladvies indien nodig bijgesteld. 

- In de eerste twee weken van februari wordt de doorstroomtoets afgenomen. 

- Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart het definitieve schooladvies. Hierbij kan de school gemotiveerd bijstellen, overeenkomstig het toetsadvies van de doorstroomtoets.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Elk talent telt!

Wij willen kinderen bewust laten worden dat God iedereen uniek geschapen heeft. In een veilige omgeving mogen ze ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en we willen meegeven dat elk talent telt. Hierbij vinden we het belangrijk dat kinderen leren om samen te werken en elkaars talenten weten te waarderen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Samenwerken
  • Elk talent telt

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs heeft op 23 september 2021 de Rehoboth bezocht en een onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek bestond uit het bezoeken van lessen, documenten analyse, gesprekken voeren met leerlingen, leraren, directie en de intern begeleider.

In het onderzoeksverslag schrijft de Inspectie het volgende:

"Het team van basisschool Rehoboth werkt gezamenlijk aan het realiseren van de doelen voor goed onderwijs. Er is sprake van een cyclisch kwaliteitszorgsysteem en de school zorgt voor maatregelen om het onderwijs te verbeteren. Het pedagogisch- didactisch handelen van de leraren is ook verbeterd. Er wordt rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen. De instructie is nu beter afgestemd op de onderwijsbehoeften van leerlingen. En is zowel gericht op (pedagogische) ondersteuning als op uitdaging. De school heeft de ambitie om zowel het kwaliteitszorgsysteem als het pedagogisch-didactisch handelen verder te ontwikkelen."

Terug naar boven