Cbs Aquamarijn

Maresiusstraat 24 9746 BJ Groningen

Welkom op onze prachtige school in Gravenburg.

Het team

Toelichting van de school

Om alle innovaties en schoolontwikkelingen te initiëren, te begeleiden en te borgen vinden we het belangrijk dat naast leerkrachten met lesgevende taken er ook leerkrachten als specialist op de diverse vakgebieden werkzaam zijn op cbs AquaMarijn. Voor de leerlingenzorg is er een deskundige IB-er werkzaam die naast de IB-opleiding ook aanvullende scholing heeft gedaan. De specialisten volgen jaarlijks aanvullende, op het vakgebied gerichte, scholingen en andere vormen van kennisdeling. Op VCOG-niveau nemen ze deel aan de leernetwerken.

Muziek

De 2 vakdocenten verzorgen de muzieklessen. Alle domeinen van muziek komen aan bod: zingen, luisteren, spelen, bewegen en componeren. Daarnaast kunnen kinderen deelnemen aan het schoolkoor, de schoolband of de marchingband. Dit is onder schooltijd.  

Bewegingsonderwijs

Alle leerlingen krijgen bewegingsonderwijs bij ons op school. De kleutergroepen 1x per week in het speellokaal en 1x in de sporthal, de groepen 3 t/m 8 twee keer per week in de sporthal. Het overgrote deel van onze lessen bewegingsonderwijs wordt verzorgd door een vakleerkracht. De overige bewegingslessen worden gegeven door groepsleerkrachten die een aanvullende bevoegdheid hebben om de lessen bewegingsonderwijs te mogen verzorgen.

Wetenschap en Technologie

Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap en techniek. Wij willen daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied. Bij de activiteiten wetenschap en techniek leren onze leerlingen individueel en in samenwerkingsvormen aspecten te onderzoeken die samenhangen met ontdekken en ontwerpen. De leerlijn techniek is geïntegreerd in onze huidige methode Natuniek en er worden wekelijks praktische technieklessen gegeven door een leerkracht. Het onderdeel programmeren is hierbij vanaf groep 1 geintegreerd. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We proberen de lesuitval tot een minimum te beperken. We zetten collega's, invallers (en stagiaires) in om groepen op te vangen. In het schooljaar 2022-2023 zijn we gestart met een ouderpool om bij uitval opvang te organiseren. Zo proberen we continuïteit te waarborgen. Dit blijven we in 2023-2024 ook nog doen. We zijn blij dat ouders zo solidair zijn met elkaar. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op school krijgen leerlingen iedere dag onderwijs gebaseerd op de omschrijving (in het S.O.P) van de basisondersteuning. Maar leerlingen verschillen ook in de wijze waarop zij zich ontwikkelen en wat zij nodig hebben van de school om deze ontwikkeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen. We spreken daarom van de onderwijsbehoefte van de leerling(en). De school komt tegemoet aan alle onderwijsbehoefte die binnen de basisondersteuning valt.

Het kan zijn dat een leerling daarnaast nog een specifieke onderwijsbehoefte heeft die de basisondersteuning overstijgt. Dan brengt de school deze onderwijsbehoefte in kaart door het opstellen van een arrangement of een ontwikkelingsperspectief. In het ontwikkelingsperspectief (OPP) staat de extra onderwijsbehoefte beschreven en de ondersteuning die de leerling daarin extra nodig heeft. Het kan ook voorkomen dat een groep extra ondersteuning nodig heeft. In dat geval stelt de school een groepsarrangement op. De school heeft ondersteuningsmiddelen om een OPP of een arrangement goed uit te voeren.(zie ondersteuningsplan bijlage notitie arrangeren bij de VCOG). Voor zeer intensieve vormen van extra ondersteuning binnen de school kan de school m.b.v. van een OPP bij het bestuur extra ondersteuningsmiddelen aanvragen. Zowel bij een bestuurlijk- als een schoolgebonden OPP of een arrangement kan de school tot de conclusie komen dat de leerling niet meer optimaal profiteert van het onderwijs en dat de grens aan wat de school in ondersteuning kan bieden is bereikt. Als dat het geval is gaat de school op zoek gaat naar een meer optimale onderwijsplaats voor de leerling. Dat kan zijn op een andere reguliere school, de Satellietgroep of op een SBO dan wel een SO school. Binnen ons samenwerkingsverband Passend Onderwijs zijn afspraken gemaakt over de minimaal te bieden ondersteuning (basisondersteuning) en extra ondersteuning.

Wij hebben in de school een bovenschoolse VCOG voorziening voor hoogbegaafde leerlingen, de Satellietgroep.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We focussen ons als school erop om het hoogste haalbare uit ieder kind te halen. Dit doen we door te kijken naar de vaardigheidsgroei die kinderen zouden moeten doormaken gezien hun niveau. Als kinderen deze groei niet laten zien dan hebben bieden we in de klas extra ondersteuning door middel van verlengde instructie en begeleide inoefening. Als dit niet toereikend is, dan hebben we de mogelijkheid om buiten de groep pedagogisch medewerkers en onderwijsassistentes (ook in de groep) in te zetten. 

Kinderen die vanuit passend onderwijs in onze school aanwezig zijn hebben een arrangement. Hiervoor worden ook bovenstaande collega's ingezet om deze kinderen te begeleiden op hun specifieke problematiek. Dit hoeft niet alleen op het leren te zijn, maar kan op het leren leren, sociaal-emotionele of andersoortig gebied zijn. We maken hier samen met ouders en kind een plan voor. We bieden maatwerk waar mogelijk. 

Voor kinderen die hoogbegaafd zijn en specifieke ondersteuningsbehoefte of een hulpvraag hebben, bieden we de Satellietgroep aan. De aanmeldprocedure staat beschreven op onze website en deze volgen we nauwkeurig. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven