Nassauschool

Nassaulaan 5 9717 ED Groningen

Schoolfoto van Nassauschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Nassauschool wordt dagelijks geobserveerd. Gedurende het jaar vinden er regelmatig gesprekken plaats tussen de leerkracht en de ouders. Structureel worden er toetsen afgenomen, zowel methodegebonden toetsen als methodeoverstijgende CITO-toetsen vanuit het leerlingvolgsysteem. Dit samen geeft de groepsleerkracht inzicht in de mogelijkheden van de individuele leerling en de kwaliteit van het eigen handelen daarin.  Als de (on)mogelijkheden van een leerling in beeld gebracht zijn, volgt een analyse. De leerkracht onderzoekt het sociaal-emotioneel welbevinden, het gedrag en de cognitieve ontwikkeling (taal, lezen, rekenen etc.).  

Methodegebonden toetsen 

In de eerste plaats worden structureel methodegebonden toetsen afgenomen. Dit zijn toetsen die horen bij de methodes voor lezen, taal, rekenen en wereldoriëntatie. Met behulp van deze toetsen  bekijkt de leerkracht of een leerling de behandelde stof beheerst. De resultaten worden per leerling bijgehouden.  De kinderen uit de groepen 1 en 2 van de Nassauschool worden gevolgd met behulp van het leerlingvolgsysteem MijnKleutergroep. Middels observaties en registraties wordt de ontwikkeling van de leerling in beeld gebracht.  Het handelen van de leerkracht kan hierdoor goed worden afgestemd op de behoeften van het kind. Door middel van Sociale Competentie Observatielijst (SCOL) volgen de leerkrachten vanaf groep 3 de kinderen op het sociaal-emotionele vlak.   

Cito-toetsen 

Naast methodegebonden toetsen worden ook gestandaardiseerde toetsen afgenomen van het Cito voor taal, spelling, rekenen, technisch- en begrijpend lezen, begrijpend luisteren. We proberen tijdig leerlingen te signaleren die specifieke ondersteuningsbehoeften hebben. In de groepen 6, 7 en 8 worden de Cito-scores ingevuld in de ‘plaatsingswijzer’. De plaatsingswijzer geeft per vakgebied aan op welk niveau de toets gemaakt is: op VMBO-, HAVO- of VWO-niveau. Samen met de observaties van de leerkracht, de methodegebonden opdrachten en toetsen krijgen leerlingen, ouders en leerkrachten op deze manier al vroeg inzicht in de verschillende niveaus waarop hun kind functioneert. De Cito Eindtoets in groep 8 is een controlemiddel voor de school om de prestaties van onze leerlingen te vergelijken met andere scholen in Nederland en ons onderwijs te evalueren. Ontwikkelpunten worden gehaald uit de analyse van de gegevens.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs (VO) is een hele stap, waarop wij de leerlingen en ouders vroegtijdig voorbereiden. Ouders en school zoeken samen zoeken naar een geschikte plek waar de leerlingen kunnen starten in het VO.  

Groep 6 

Vanaf eind groep 6 starten we met een eerste voorzichtige indicatie. We maken hiervoor gebruik van ons algehele beeld van de leerling en de Plaatsingswijzer om een advies richting het VO te geven. In de Plaatsingswijzer worden midden en eind groep 6 de Cito-resultaten voor de eerste keer ingevoerd. De Plaatsingswijzer geeft voor de vakgebieden begrijpend lezen, rekenen, technisch lezen en spelling een indicatie aan per voortgezet onderwijstype: praktijkonderwijs, basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, theoretische leerweg, HAVO en VWO. De bevindingen worden tijdens het rapportgesprek in juni gedeeld met de ouders.  

Groep 7 

Midden en eind groep 7 wordt de Plaatsingswijzer nogmaals ingevuld n.a.v. de Cito-resultaten. Ouders ontvangen aan het einde van groep 7, tijdens het rapportgesprek met de leerkracht, een richtinggevend advies voor het VO. Dit advies is wederom gebaseerd op het algehele beeld van de leerling in combinatie met de Plaatsingswijzer. 

Groep 8 

In groep 8 wordt in september een informatieavond voor alle ouders georganiseerd waarin de route richting het VO wordt uitgelegd. In november vindt een oudergesprek plaats met het voorlopige schooladvies. In januari, begin februari vindt de laatste Citotoetsing plaats. De resultaten worden ingevoerd in de Plaatsingswijzer. De bevindingen van de leerkrachten van groep 7 en 8, de bevindingen van de IB’er en/ of externe partijen (als zij betrokken zijn geweest bij de leerling) en de Plaatsingswijzer worden bekeken en hieruit ontstaat een weloverwogen definitief schooladvies. Dit is rond februari. Ouders melden hun kind aan volgens de procedures die gelden bij hun voorkeursschool. Vervolgens vindt er een overdacht plaats tussen de VO-school en de Nassauschool. Naast het onderwijskundig rapport (OKR), sturen wij ook de plaatsingswijzer. De Centrale Eindtoets van CITO In april maken alle leerlingen van groep 8 de

Centrale-eindtoets van Cito.

Basisscholen zijn verplicht om een eindtoets af te nemen. In mei volgt de uitslag. Als het advies van de Centrale-eindtoets van Cito hoger is dan het schooladvies kunnen we overwegen of we het schooladvies bijstellen. Dit doen we door alle gegevens nog eens naast elkaar te leggen. Het heroverwegen doe we in goed overleg met de ouder. Naar boven bijstellen is mogelijk, naar beneden bijstellen is wettelijk verboden.  

Totstandkoming advies 

Naast de harde gegevens, de Plaatsingswijzer vanaf groep 6 en de methode gebonden toetsen, nemen we ook de zachte kenmerken mee. We kijken naar het totaalbeeld van een leerling.  De leerkrachten van groep 7/8 en de IB-er komen samen tot een gedegen schooladvies.  De  leerlingkenmerken waar we op de Nassauschool onder andere naar kijken zijn: 

 • Zelfstandigheid 
 • Een kritische werkhouding 
 • Taakgerichtheid  
 • Doorzettingsvermogen 
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling   
 • Gedrag Studievaardigheden  
 • Huiswerkattitude 
 • Motivatie 

Deze zaken worden tijdens alle oudergesprekken besproken.  

Tijdpad Het globale tijdspad is als volgt: 

 • Eind groep 6: delen van de plaatsingswijzer 
 • Eind groep 7: voorlopig advies 
 • September: informatiebijeenkomst over voortgezet onderwijs 
 • November: oudergesprekken voorlopig advies 
 • November: uitdelen VO-gidsen / scholenmarkt VO 
 • Januari: midden toetsen Cito groep 8 
 • Januari: opendagen VO-scholen
 • Februari: rapportgesprekken en definitief advies van school 
 • Maart: aanmelding voor 15 maart voor voortgezet onderwijs 
 • Maart: inzien van het onderwijskundig rapport (OKR), OSO-dossier 
 • April: Cito Eindtoets 
 • Mei: uitslag Centrale-eindtoets van Cito  en eventueel heroverwegen advies 
 • Juni: mondelinge overdracht tussen basis- en voortgezet onderwijs 
 • Juli: kennismaking brugklas 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven