Nassauschool

Nassaulaan 5 9717 ED Groningen

Schoolfoto van Nassauschool

Het team

Toelichting van de school

De Nassauschool heeft een jong en dynamisch team. Het team bestaat uit +/- 30 bevlogen leerkrachten, twee vakleerkrachten bewegingsonderwijs, een vakleerkracht beeldende vorming en een vakleerkracht muziek. 

Daarnaast is er onderwijsondersteunend personeel. De school heeft een onderwijsassistent, administratief medewerkster en twee conciërges.

Het management team bestaat uit een waarnemend directeur, drie bouwcoördinatoren (onder-, midden-, en bovenbouw) en drie Intern Begeleiders (IB)

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In deze tijden waarin het lerarentekort enorm is en waarin nog altijd een pandemie gaande is, is de druk op het onderwijspersoneel hoog.   

Wanneer een leerkracht afwezig is, wordt er intern naar vervanging gezocht. Wanneer dit niet mogelijk is, gaat de klas naar huis en werken de kinderen thuis. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onderwijsontwikkeling

Op de Nassauschool hebben we een oriënterend traject doorlopen ten aanzien van ons onderwijs. Een belangrijke conclusie van het team na dit traject is dat het huidige onderwijssysteem op de Nassauschool de kinderen tekortdoet. Er is behoefte aan meer kindgericht onderwijs waarbij de brede ontwikkeling van leerling centraal staat en de leerlingen zich kunnen ontwikkelen in lijn met hun eigen leerpotentieel. Na het doorvoeren van enkele concrete veranderingen, denk aan een ingrijpende vernieuwing van het leerlingrapport, hebben we besloten dat we als leerkrachten begeleiding nodig hebben om ons onderwijs meer kindgericht te laten zijn. We hebben een passende partij bereid gevonden een scholingstraject met ons aan te gaan, namelijk het team van Wij-Leren.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De onderbouw  

Voor jonge kinderen is het van belang dat zij een rustige en vertrouwde omgeving hebben, waar ze ervaringen, kennis en vaardigheden kunnen opdoen. Naast de vrijheid en ruimte die nodig is om de wereld te ervaren, is structuur nodig. Dit wordt onder andere geboden door de leerlingen te laten wennen aan dagritmes, afspraken en opdrachten. De school is van mening dat dit bijdraagt aan voorspelbaarheid en daarmee aan de veiligheid en het welbevinden van de leerlingen. Om zoveel mogelijk tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van de verschillende leerlingen, is het belangrijk om hen duidelijk in beeld te hebben. In eerste instantie doet de leerkracht dit vooral door te observeren. Door middel van observatie brengt de leerkracht de ontwikkeling van elke leerling in beeld. Dit wordt bijgehouden in een digitaal registratiesysteem voor kleuters, Mijn Kleutergroep. 

In de kleutergroepen wordt aandacht besteed aan het bevorderen van zelfredzaamheid en zelfstandigheid door onder andere het werken met ‘maatjes’. Maatjes helpen elkaar: ze vragen elkaar om hulp of bieden elkaar hulp. Regelmatig krijgen de leerlingen een ander maatje. Op deze manier leren ze alle kinderen uit de klas kennen en omgaan met verschillen tussen leerlingen. Daarnaast wordt er gewerkt met het stoplicht voor uitgestelde aandacht en een timetimer voor het afbakenen en inzichtelijk maken van tijd. Tijdens het speelwerkuur wordt het keuzebord gebruikt. Dit bord wordt gebruikt voor het inplannen van een activiteit door de leerlingen. Dat wil zeggen: de leerlingen maken zelf de keuze voor een bepaalde activiteit die ze willen doen. Ze kunnen kiezen uit: werken in hoeken, spelen met ontwikkelingsmaterialen uit de kast en een het maken van een door de leerkracht aangeboden opdracht.  

Hoeken zijn speel- en werkplekken voor jonge kinderen en deze zijn uitdagend ingericht. Hierdoor wordt de nieuwsgierigheid bij de leerlingen gewekt en gaat het leren vanzelf. Iedere leerling speelt en werkt op zijn eigen niveau en creëert daarmee zijn eigen ‘onderwijs-op-maat’. Elke leerling krijgt de gelegenheid om zijn eigen ervaringen op te doen. De leerkracht heeft respect voor en vertrouwen in de leerlingen en heeft hoge verwachtingen. De leerkracht sluit met het onderwijsaanbod aan bij de gevoels- en denkwereld van jonge kinderen.  

 Afzonderlijke groepen 1 en 2

 In de onderbouw wordt gewerkt met afzonderlijke groepen 1 en 2, waarbij de groepen 1 van start gaan als instroomgroep. Dit betekent dat gedurende het schooljaar deze groepen 1 geleidelijk volstromen met nieuwe leerlingen die op enig moment 4 jaar worden. De nieuwe leerlingen worden gelijkmatig over de verschillende instroomgroepen verdeeld, waardoor het mogelijk is de groepen evenredig te laten volstromen. In de verschillende groepen zoeken we naar een goede balans in de verdeling tussen jongens en meisjes, op het gebied van ontwikkelingsniveau en op het gebied van verschillende onderwijsbehoeften.

Als de instroomgroepen vol zijn, dan start de school eventueel in de loop van het jaar een nieuwe instroomgroep.  In de groepen 1 besteedt de leerkracht veel tijd en aandacht aan het wennen in de schoolse setting. Om kinderen tot ontwikkeling te laten komen is een veilige omgeving erg belangrijk. Deze veiligheid wordt gecreëerd door in te zetten op de relatie en het bieden van structuur en routines. In groep 2 investeert de leerkracht tijd in de doorgaande lijn naar groep 3. Het is belangrijk dat kleuters spelenderwijs worden voorbereid op het structurele lees- en rekenonderwijs in groep 3. Hiermee wordt bedoeld dat de leerlingen middels thema’s, hoeken en overige activiteiten in aanraking komen met het voorbereidend lezen en rekenen.   

Het onderwijsaanbod in de onderbouw 

De Nassauschool geeft in de onderbouw op een ontwikkelingsgerichte wijze onderwijs. Het wordt vormgegeven door middel van (zelf ontworpen) thema’s en de thema's die schoolbreed spelen. Er wordt spelenderwijs, maar gericht gewerkt. Concreet betekent dit dat een bepaald thema centraal staat bij de verhalen die worden verteld, de liedjes die worden gezongen, de hoeken die samen met de leerlingen worden ingericht, de groepsactiviteiten die worden aangeboden en de opdrachten die worden gemaakt. De volgende ontwikkelingsgebieden komen aan de orde: sociale en emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, rekenontwikkeling, motorische ontwikkeling. Het kunst- en cultuuronderwijs speelt ook in de onderbouw een grote rol in het reguliere onderwijsaanbod.  

Het dagritme wordt in de groepen 1 en 2 zichtbaar gemaakt op het bord met de dagen van de week. Hierop wordt per dag door middel van pictogrammen weergegeven wat er wanneer gedaan wordt. Vaak wordt gestart met een inloop, waarbij kinderen vrij kunnen kiezen voor verschillende activiteiten, of met een kringactiviteit. Aan het begin van de dag wordt in de kring besproken welke dag het is en wat er die dag op het programma staat. Andere kringactiviteiten worden aangegrepen voor bijvoorbeeld muziek, sociale vaardigheden, voorbereidend rekenen of het voorlezen van een verhaal. 

Elke dag spelen de leerlingen twee keer buiten, één keer bijna een uur en één keer ongeveer een half uur. Twee keer in de week is er kleutergym: een keer met grote materialen (klimmen en klauteren, springen, balspelen en dergelijke) en de andere keer een spelles (bewegen op muziek, tikspelen en dergelijke). 

In groep 1 komen de leerlingen spelenderwijs met cijfers en letters in aanraking. In groep 2 krijgt het aanbod van cijfers en letters meer gericht en structureel in het onderwijsaanbod opgenomen. Ongeveer 1 keer in de 2 weken wordt een nieuwe letter aangeboden en gedurende het jaar komen de cijfers 1 t/m 20 aan bod, ingebed in het thematisch spelend onderwijs. Zowel in de hoeken in de klas als in gerichte groepsactiviteiten.  

Om de overgang van groep 2 naar groep 3 soepel te laten verlopen, vindt er door het schooljaar heen op verschillende momenten een uitwisseling plaats tussen de leerlingen van groep 2 en groep 3. Hierbij maken de leerlingen van groep 2 kennis met de leeromgeving van de groepen 3 en is er voor de leerlingen van groep 3 de mogelijkheid om te spelen en te bewegen. De leerkrachten van de groepen 2 en 3 trekken samen op in het ontwerpen van activiteiten voor deze uitwisselmomenten.    

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De groepen 3 t/m 8 

Door een gedifferentieerd onderwijsaanbod wil de school tegemoet komen aan de verschillen tussen de leerlingen. Naast de cognitieve vakken krijgen de kinderen les in kunstzinnige vorming en sociale vaardigheden. Creativiteit wordt in alle bovengenoemde gebieden gestimuleerd. Bewegingsonderwijs is een vast onderdeel binnen het programma van de school. Deze lessen worden gegeven door een vakleerkracht. De vakken beeldende vorming en muziek worden eveneens door vakleerkrachten gegeven.  

De vorderingen van de leerlingen worden via observaties, dagelijkse lessen en toetsen gevolgd. Leerkrachten geven een efficiënte directe instructie (uitleg). Net als bij de onderbouw, wordt er gewerkt met het stoplicht voor uitgestelde aandacht en een timetimer voor het afbakenen en inzichtelijk maken van tijd. De leerlingen ervaren de zelfstandige leertijd als prettig; ze willen graag een eigen verantwoordelijkheid en de vrijheid hun eigen tijd en activiteiten in te delen. Aan kinderen die specifieke (onderwijs)behoeften hebben probeert de school een passend aanbod te bieden.   

Engels wordt in de bovenbouw aan de groepen 7 en 8 gegeven.  

De volgende lesmethodes worden er gebruikt: 

 • Rekenen: Pluspunt
 • Technisch lezen: Veilig leren lezen - Estafette
 • Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XXL
 • Taal- spelling: Taal actief 
 • schrijven: Pennestreken
 • Wereldoriëntatie: TopOndernemers
 • Beeldende vorming: Laat maar leren
 • Engels: Groove.me
 • Sociale vorming: Goed gedaan!

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ieder kind is in principe welkom op de Nassauschool. De school waardeert en respecteert ieders kwaliteiten, zowel van kinderen, ouders en teamleden. Toch kan het voorkomen dat, op basis van de verkregen informatie over de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling in relatie tot de onderwijsondersteuningsmogelijkheden van de Nassauschool, er twijfels rijzen of de school op een verantwoorde wijze passend onderwijs kan bieden. De Nassauschool denkt in oplossingen en verbindingen met het begeleiden en extra ondersteunen van kinderen met een specifieke onderwijsbehoeften. In een dergelijke situatie gaat de Nassauschool in overleg met de ouders. Samen wordt er gezocht naar oplossingen en mogelijkheden om het onderwijs af te stemmen op specifieke van leerlingen.  

Wat kan de Nassauschool bieden:

 • De school heeft voldoende kennis in huis om leerlingen met relatief lichte leer- en gedragsproblemen te begeleiden. Er zijn scholingsbijeenkomsten om deze kennis  ‘up to date’ te houden.
 • Eigenheid staat hoog in het vaandel. De school vindt het belangrijk om verschillen positief te waarderen.
 • Bij het bieden van ondersteuning is er sprake van een teamverantwoordelijkheid, ‘de kinderen zijn van de hele school’.
 • Bij ieder teamlid is er sprake van een professionele houding, die mogelijkheden biedt tot het verlenen van ondersteuning/begeleiding aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.
 • De mogelijkheid tot het bieden van ondersteuning/begeleiding aan leerlingen met zeer specifieke ondersteuningsbehoeften in een groep, is afhankelijk van de intensiviteit en het aantal leerlingen binnen deze doelgroep.
 • Daar waar de school hiaten in de kwalitatieve ondersteuningsverlening constateert, wordt er gezocht naar passende oplossingen in het kader van de zorgplicht.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven