St. Michaëlschool

Butjesstraat 8 9712 EW Groningen

  • Schoolfoto van St. Michaëlschool
  • De St. Michaëlschool - locatie Butjesstraat - staat in hartje stad Groningen, op loopafstand van de de Grote Markt en de Martinitoren.
  • Elk schooljaar wordt afgesloten met een eindfeest op ons schoolplein. Alle groepen treden op in de eindmusical en dansen in de disco daarna.
  • In februari vieren wij met de gehele school carnaval

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De St. Michaëlschool behoort met  haar leerlingenpopulatie tot de groep scholen die op de eindtoets hoger scoren dan het landelijk gemiddelde. Onze school wordt in de tabellen en overzichten vergeleken met deze groep scholen.  

Het is onze ambitie om ook binnen deze schoolvergelijkingsgroep hoger dan gemiddeld te scoren. Dat is ons in de getoonde jaren t/m 2017 steeds gelukt. In 2018 viel de score onder het gemiddelde, maar nog steeds boven de inspectie-ondergrens.

NB: Vanaf 2017 worden geen gemiddelden en bovengrenzen van de schoolvergelijkingsgroep meer weergegeven in de overzichten.  


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het meten van de resultaten van het onderwijs op korte termijn doen wij aan de hand van de methodegebonden toetsen. Met behulp van deze toetsen kunnen wij controleren of de leerlingen de behandelde stof beheersen. De toetsresultaten worden in veel gevallen zo genoteerd dat zowel een individuele analyse als een groepsanalyse mogelijk is. Voor de iets langere termijn gebruiken wij Cito-toetsen. Deze toetsen worden één- of tweemaal per jaar afgenomen en zijn niet methodegebonden. De toetsresultaten kunnen worden afgezet tegen een landelijke normering. De Cito-toetsen maken deel uit van een leerlingvolgsysteem. Hierdoor kunnen wij de prestaties van zowel de individuele leerling als van de groep gedurende de hele schooltijd volgen. De resultaten van de leergebieden rekenen, spelling en begrijpend lezen van groep 6 t/m 8 geven een indicatie voor het vervolgonderwijs (plaatsingswijzer). In groep 8 nemen de leerlingen deel aan de Cito-eindtoets. Deze toets meet wat een leerling in acht jaar basisonderwijs geleerd heeft en wordt als second opinion gebruikt voor het vervolgonderwijs. De uitkomsten van alle toetsen worden door de leerkrachten geanalyseerd. Vervolgens gaat het hele team de trendanalyses van de school bekijken. Op leerkrachtniveau worden opbrengstgerichte gesprekken met de intern begeleider en de schoolleider gevoerd en vervolgens worden er verbeteracties afgesproken. Gezamenlijk worden de doelstellingen voor de groep bepaald, soms ook voor een aantal individuele leerlingen. Deze gesprekken worden twee keer per jaar gevoerd.  

Het leerlingvolgsysteem van Cito wordt gebruikt vanaf groep 3 en is bedoeld om de ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen volgen. Bijna alle toetsen worden op twee momenten in het schooljaar afgenomen: in januari februari (de M-toetsen) en in mei-juni (de E-toetsen) M3 staat bijvoorbeeld voor midden groep 3; E6 staat voor eind groep 6.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2013 heeft de Inspectie van het Onderwijs onze school bezocht in het kader van een landelijk stelselonderzoek naar de staat van het primair onderwijs in Nederland en kregen we – net als in de jaren daarvoor  – het basisarrangement toegekend. Dit betekent dat onze school het vertrouwen heeft van de inspectie en dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Begin 2016 zijn zowel onze school als ons bestuur - Stichting KOC Groningen - door de inspectie bezocht in het kader van een pilot Bestuursgericht Toezicht. Voor meer informatie zie de website van de inspectie.

Het oordeel van de inspectie was positief: Ons bestuur stuurt voldoende op de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten en communiceert goed met belanghebbenden. Daarnaast voldoet het bestuur aan de gecontroleerde wettelijke voorschriften en is de financiële positie in orde.

Op de onderdelen "Doelen, evaluatie en verbetering" en "Structuur en cultuur" krijgt onze school een voldoende  en "Verantwoording en dialoog" wordt als goed beoordeeld.  Dit is een mooie verbetering ten opzichte van het inspectiebezoek van 2013.

Het rapport van juni 2016 is ter informatie bijgevoegd. Dit rapport is niet via de website van de inspectie beschikbaar omdat het onderzoek een pilot betrof.

Terug naar boven