St. Michaëlschool

Butjesstraat 8 9712 EW Groningen

 • Schoolfoto van St. Michaëlschool
 • De St. Michaëlschool - locatie Butjesstraat - staat in hartje stad Groningen, op loopafstand van de de Grote Markt en de Martinitoren.
 • Elk schooljaar wordt afgesloten met een eindfeest op ons schoolplein. Alle groepen treden op in de eindmusical en dansen in de disco daarna.
 • In februari vieren wij met de gehele school carnaval

Het team

Toelichting van de school

Het team van de St. Michaëlschool bestaat uit 20 personen. De meeste teamleden werken parttime.   

Zoals op de meeste basisscholen zijn er ook op de St. Michaëlschool meer vrouwelijke dan mannelijke collega’s. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij ziekteverlof is op de volgende manier geregeld:

1. Bij afwezigheid van één van de leerkrachten wordt in eerste instantie getracht een vervanger te vinden die bekend is met de groep. 
2. Er wordt een beroep gedaan op vervangers die ingeschreven staan bij het bureau Slim! waar de school gebruik van maakt. 
3. Indien er via Slim! geen vervangers aanwezig zijn wordt het onderwijsondersteunend personeel incidenteel ingezet voor een groep. 
4. Als alle bovenstaande stappen geen resultaat opleveren door diverse omstandigheden dan zijn wij genoodzaakt de ouders te vragen om de leerlingen thuis op te vangen. Leerlingen die thuis niet opgevangen kunnen worden kunnen naar school komen en worden opgevangen in andere groepen. Wij stellen u hiervan op de hoogte via de spoedberichten in ‘Mijnschool’.  

Wij doen ons best om u een dag van tevoren te laten weten dat er geen leerkracht beschikbaar is. Indien er in de ochtend een ziekmelding van een leerkracht komt dan proberen wij u uiterlijk voor 7.45 uur te informeren.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school heeft negen groepen, de kleutergroepen zijn combinatiegroepen van groep 1 en groep 2.

 • Groep 1/2a Olifanten
  Petra Hooghiemstra en Jacqueline Vlap
 • Groep 1/2b  Zebra's
  Jacobien Knol en Jacqueline Vlap
 • Groep 1/2c  Papegaaien
  Miriam Koning en Hilde Bakema
 • Groep 3
  Karin Kampen en Mirte Fennema
 • Groep 4
  Rita Buurma en Mirte Fennema
 • Groep 5
  Ankie Braakhuis en Linde Frieling
 • Groep 6
  Sanne van Namen
 • Groep 7
  Arjen Veenhoven en Gerdy Niehof
 • Groep 8
  Moniek de Haan en Sarina van Straatum
 • Gymleerkracht: Jorien Noot

Onderwijsondersteunend personeel

 • Henk Stroetinga
  Conciërge
 • Gina Sluiter
  Onderwijsassistent gr. 3 t/m 8
 • Miranda van den Berg
  Intern begeleider
 • Margreet Santing
  Administratie en schoolbibliotheek
 • Arianne Wijninga
  Schoolleider

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Cultuurprofielschool
Cultuuronderwijs zit bij ons in het fundament van onze school. Zo’n veertig jaar geleden is de St.Michaëlschool gestart met haar keuzevakken, aanvankelijk op de maandagochtend en nu al jarenlang op de vrijdagmiddag. Naast de keuzevakken besteden wij uitgebreid aandacht aan onze katholieke identiteit tijdens onze feesten en vieringen.

We hebben de leerlijnen cultureel erfgoed, muziek, jeugdliteratuur & poëzie inmiddels geborgd en werken momenteel aan de leerlijn beeldende vorming. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat wij ons hebben aangelosten bij de Vereniging Cultuurprofielscholen voor het primair onderwijs (de VCPS-PO).De cultuurprofielscholen stellen cultuuronderwijs centraal en willen samen leren en onderzoeken en werken vanuit een kwaliteiskader. https://www.cultuurprofielscholen.nl/primair-onderwijs/ 

Pauze
Rond 10 uur is de eerste pauze, de kinderen nemen hun tas mee naar buiten en eten hun fruit op het plein.
Tussen 12.00 en 13.00 uur vinden de middagpauzes plaats. Er zijn dan maximaal drie groepen op het plein. Het eten vindt plaats tijdens een onderwijsactiviteit in de klas, u kunt hierbij denken aan voorlezen of een educatief programma kijken zoals Klokhuis of het Jeugdjournaal.

Gezond eten en drinken tijdens de pauzes
Gezonde voeding is belangrijk, daarom vragen wij u uw kind uitsluitend brood, fruit en groente mee te geven naar school. Bij gezonde dranken denken wij aan zuivelproducten (zonder suiker), water of thee. Gelieve deze producten meenemen in een broodtrommel of beker. Zo denken wij ook aan het milieu! 

Trakteren bij een verjaardag
Als een leerling jarig is mag er in de les getrakteerd worden. Wij juichen een kleine gezonde traktatie toe.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De basisondersteuning in onze school 
Uitgangspunten van de basisondersteuning zijn de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De leerkracht verzamelt systematisch gegevens van alle leerlingen door middel van dagelijkse observaties, schriftelijke opdrachten, methodegebonden toetsen, methode-onafhankelijke toetsen en gesprekken met leerlingen en/of ouders. Deze gegevens worden geordend en systematisch bijgehouden in het groepsoverzicht in Esis. Per vakgebied heeft de leerkracht inzicht in de stimulerende en belemmerende omgevings- en kindfactoren van de leerlingen op gebied van onderwijs. De toetsgegevens van de methode-onafhankelijke toetsen van Cito worden vastgelegd in het leerling- en onderwijsvolgsysteem Esis van de school. Ook de gegevens van de methodegebonden toetsen worden digitaal vastgelegd. Op grond van de systematisch verzamelde gegevens van de groepsoverzichten, maakt de leerkracht per kernvakgebied het groepsplan. Deze groepsplannen worden gemaakt en bewaard in Esis. Volgens de cyclus handelingsgericht werken (signaleren, benoemen, clusteren/opstellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen) worden twee keer per jaar nieuwe groepsoverzichten en groepsplannen opgesteld. Aan de hand van de geëvalueerde groepsplannen worden ambitiegesprekken gehouden tussen leerkracht, schoolleider en intern begeleider.

Differentiatie binnen de groep
In een groep zijn er soms grote verschillen tussen de leerlingen. Deze verschillen uiten zich in verschillende onderwijs- en instructiebehoeften. In het groepsplan wordt dan voor een deel van de groep leerlingen een aangepaste doelstelling of instructie- en verwerkingswijze  aangegeven. Deze clustering van groepjes leerlingen vindt plaats in:

 • De basisgroep, dit zijn instructiegevoelige leerlingen die zich met de basisinstructie van de leerkracht, de begeleide oefening en de zelfstandige verwerking doorgaans goed ontwikkelen.
 • Subgroep 1 (verlengde instructiegroep), dit zijn instructieafhankelijke leerlingen. Zij hebben meer tijd nodig en zijn afhankelijk van verlengde instructie en begeleiding van de leerkracht om hun ontwikkeling goed te laten verlopen. Het doel is de leerlingen zoveel mogelijk bij het groepsniveau te houden.
 • Subgroep 2 (verkorte instructiegroep), dit zijn instructie-onafhankelijke leerlingen. Dit zijn goed tot zeer goed presterende leerlingen die vaak aan een verkorte instructie genoeg hebben om zelfstandig aan het werk te kunnen gaan. Bij deze leerlingen is het van belang hen voldoende uit te dagen en activiteiten aan te bieden op een hoger niveau.
 • Groep Verrekijkers: leerlingen die vanuit het Digitale Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid naar voren zijn gekomen en zowel binnen de groep als buiten de groep verdieping en verrijking aangeboden krijgen.
 • Signaalkinderen, dit zijn leerlingen met extra onderwijsbehoeften waarvan de ontwikkeling beïnvloed wordt door cognitieve en/of sociaal-emotionele belemmeringen. Dit kan gaan om zowel laag als extreem hoog scorende kinderen.

In de groepen 1/2 wordt gewerkt met de doelen zoals beschreven in het SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling). Hierin staan alle vaardigheden en kennisgebieden beschreven die belangrijk zijn voor een goede doorgaande lijn naar groep 3. De leerkrachten verwerken deze kennisgebieden in een themaplanning, zodat de doelen zoveel mogelijk functioneel aan bod komen. In de themaplanning worden activiteiten benoemd die gaan plaatsvinden, de lesdoelen worden benoemd en er wordt benoemd welke kinderen waar extra aandacht of uitdaging bij nodig hebben. Om een goed beeld te krijgen van waar een kind staat in zijn ontwikkeling en waar en bij wie de leerkracht extra aandacht/uitdaging moet bieden, volgt de school de kinderen met KIJK. Dit doen de leerkrachten door middel van observaties en door tweemaal per jaar de ontwikkeling van alle kinderen te registreren in KIJK.

Ondersteuning van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte
De ontwikkeling van de leerlingen wordt vanaf het moment dat zij op school komen gevolgd, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied. Dit gebeurt aan de hand van observaties en toetsen. Iedere leerling ontwikkelt zich op zijn eigen wijze, maar in de meeste gevallen zal in die ontwikkeling een opgaande lijn zitten. Indien de ontwikkeling traag verloopt, stagneert of juist heel snel gaat heeft de leerling specifieke ondersteuning nodig. In eerste instantie zullen de leerkrachten zelf, in de groep, met de specifieke ondersteuning beginnen. Indien dit geen of te weinig resultaat oplevert, zal de hulp van de intern begeleider worden ingeroepen, eventueel aangevuld met andere externe specialisten. De ondersteuning vindt plaats volgens een stappenplan: signaleren, analyseren, diagnosticeren, remediëren en evalueren. De acties die ondernomen worden liggen tussen: hulp binnen de groep door de leerkracht, eventueel met extra hulp van een onderwijsassistent, en een verwijzing naar het speciaal basisonderwijs dan wel het speciaal onderwijs. Zodra er zorgen zijn over de ontwikkeling van een leerling worden ouders op de hoogte gebracht en verder betrokken bij de aanpak en ondersteuning.   

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Ons schoolondersteuningsprofiel is te vinden op onze website www.sint-michael.nl en op de website www.scholenopdekaart.nl

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Visie op onderwijs aan het jonge kind
Kind mogen zijn en je in je eigen tempo  mogen ontwikkelen.  

Jonge kinderen zijn onderzoekers die al handelend zichzelf, de ander en de ‘wereld’ leren kennen. Als leerkracht helpen we de kinderen hun ontwikkelingskansen optimaal te benutten. We willen de kinderen nieuwsgierig maken zodat ze zelf een stapje verder willen gaan in hun ontwikkeling. We streven ernaar de talenten van ieder kind te ontdekken en verder uit te bouwen. Daarom zorgen wij voor een veilige omgeving zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Centraal hierbij staan de basisbehoeften:

 • Competentie: de kinderen ervaren dat ze iets kunnen en dat iets lukt onafhankelijk van anderen. Kinderen ontwikkelen hiermee zelfvertrouwen: ‘ik kan het!’. 
 • Autonomie: de kinderen krijgen ruimte om keuzes te maken, beslissingen te nemen en ergens zelf verantwoordelijk voor te zijn: ‘ik kan het zelf’!.   
 • Relatie: kinderen voelen zich thuis, ze hebben een goede relatie met de leerkracht en een goed contact met de andere kinderen. Kinderen voelen zich begrepen en gewaardeerd: ‘ik hoor erbij!’

Door het hebben van deze basisbehoeften worden de betrokkenheid en het welbevinden van de kinderen vergroot.    

De ontwikkeling en het leren verloopt bij ieder kind verschillend. Kinderen leren met hart, hoofd en handen, met hun hele hebben en houden. Door de kinderen te volgen in hun ontwikkeling kan de leerkracht het aanbod afstemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen.   

Om een prettige en voorspelbare leeromgeving te creëren waarin elk kind zich veilig kan bewegen zijn goede afspraken en routines belangrijk. Met betrekking tot een doorgaande lijn stemmen de leerkrachten de afspraken en routines waar mogelijk op elkaar af. Iedere leerkracht vertaalt deze naar de onderwijsbehoeften van zijn groep, hierbij rekening houdend dat iedere groep anders is.   

In de kleutergroepen werken we met thema’s. Binnen deze thema’s is spel een belangrijk onderdeel. Spel is essentieel bij de ontwikkeling van jonge kinderen en is nodig om de wereld te ontdekken. Met spel speelt een kind de wereld na, hij verwerkt zijn ervaringen. Door te spelen wordt het zelfvertrouwen gestimuleerd. Hij leert de wereld beter te begrijpen. Kinderen die goed kunnen spelen, kunnen ook buiten het spel beter reageren op wat er om hen heen gebeurt. Ze ontplooien zich beter en gemakkelijker.   

Als leerkrachten kijken en luisteren wij goed om zoveel mogelijk aan te sluiten bij hun belevingswereld. Observaties registreren wij in Kijk!. Binnen een thema creëert de leerkracht betekenisvolle onderwijsleersituaties. De taal- en rekenontwikkeling wordt in samenhang met de andere ontwikkelingsdomeinen (motorische ontwikkeling, zintuiglijke ontwikkeling, spelontwikkeling, creatieve ontwikkeling en de sociale ontwikkeling) gestimuleerd. Door een rijke speel- en leeromgeving te creëren worden kinderen meegenomen in het verkennen van de wereld. De leerkrachten bieden uitdagende hoeken, materialen en activiteiten aan waarbij de kinderen worden uitgedaagd en geprikkeld. In de kleutergroepen worden methodes gebruikt als bron en hulpboek. Vanaf groep 3 wordt er structureel gewerkt met methodes. Spel blijft een belangrijk onderdeel.   

Kwaliteitszorg kleuters
In de groepen 1/2 wordt minimaal 4x per jaar gewerkt met themaplanningen. Daarnaast gebruiken leerkrachten dag/weekplanningen en logboeken waarin ze de kortetermijndoelen beschrijven, de vereiste interventies en de resultaten. De interventies en resultaten worden besproken tijdens de amibitiegesprekken. Aan het eind van groep 2 wordt aan de hand van de observaties in KIJK! een groepsoverzicht gemaakt in Esis met de belemmerende en stimulerende factoren en onderwijsbehoeften.

Terug naar boven