Joseph Haydn-School

Haydnlaan 102 9722 CL Groningen

  • Schoolfoto van Joseph Haydn-School
  • Schoolfoto van Joseph Haydn-School

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het curriculum, met de kerndoelen en referentieniveaus als basis, is in de hele school  zodanig vastgesteld, dat alle leerlingen een ononderbroken ontwikkelingslijn kunnen doorlopen. In de periode januari t/m juni  wordt de CITO toets afgenomen. Indien de resultaten niet voldoen aan de gestelde norm, zal er aanvullend getoetst en geobserveerd worden. In de leerlingbespreking met de intern begeleider wordt vastgesteld welke kinderen speciale instructies nodig hebben. Voor deze kinderen wordt een groepsplan gemaakt, waarmee zij extra ondersteund worden. Hiermee wordt  het onderwijs op de voortgang en ontwikkeling van de leerling afgestemd. In april vinden er gesprekken plaats met de ouders over de in kaart gebrachte ontwikkeling. Daarnaast kunnen ouders of leerkrachten het initiatief nemen voor een extra gesprek over de leerling.

Om een goed beeld van de leerlingen te hebben, worden ze gedurende de hele schoolloopbaan gevolgd. Een onderdeel hiervan is dat ze regelmatig worden getoetst. De methodetoetsen zijn passend bij de methodes waaruit wordt lesgegeven en geven een beeld van de opgedane kennis en vaardigheden op ‘dat moment’ en vinden plaats na elk nieuw blok. Naast deze methode gebonden toetsen maken we ook gebruik van landelijk genormeerde toetsen op het gebied van lezen, spelling en rekenen (CITO leerling volgsysteem). De resultaten van deze toetsen worden genoteerd in het daarvoor bestemde computerregistratiesysteem en worden met u besproken tijdens de 10-minutengesprekken. Vanaf groep 6 worden deze gegevens in het systeem van “de Plaatsingswijzer” opgenomen. Hierdoor ontstaat in de laatste drie jaar van het basisonderwijs een duidelijk uitstroomprofiel voor de leerling.   De uitkomsten worden ook besproken met de intern begeleider en de directeur. De kinderen die dat nodig hebben, krijgen extra instructiemomenten voor het betreffende vakgebied. Na een aantal (6-8 weken) worden de resultaten geëvalueerd en bijgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven