Joseph Haydn-School

Haydnlaan 102 9722 CL Groningen

  • Schoolfoto van Joseph Haydn-School
  • Schoolfoto van Joseph Haydn-School
  • Schoolfoto van Joseph Haydn-School
  • Schoolfoto van Joseph Haydn-School

In het kort

Toelichting van de school


Goed in de basis; breed in de ontwikkeling

De Joseph Haydnschool is een school voor openbaar onderwijs. Dit betekent dat alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwelijke, culturele of sociale achtergrond, welkom zijn.

Onze activiteiten richten zich op het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs in een sfeer van wederzijds respect, waardering en verdraagzaamheid. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en thuis voelen op onze school. We streven ernaar om onze leerlingen die basisvaardigheden, attitude en kennis mee te geven, die hen in staat stellen om op een eigen wijze volwaardig deel te nemen en actief vorm te geven aan een dynamische, duurzame en democratische samenleving.

Naast regulier onderwijs biedt de Haydnschool voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen van de groepen 4 t/m 8. Voor meer informatie over onze school verwijzen we u graag naar onze website www.josephhaydn.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Culturele Kunstzinnige Vorming
  • Begaafdheidsprofielschool
  • Engels vanaf groep 1
  • Wetenschap &Techniek
  • Digitale Geletterdheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
645
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Met de schooltijden voldoet de Haydnschool aan de norm 7520 lesuren over de gehele schoolperiode. Het jaarrooster inclusief marge-uren vindt u jaarlijks in de informatiefolder op de website. De verkeerssituatie vereist de nodige aandacht van school en de ouders. De school hanteert de volgende aanbevelingen: Kom op de fiets of te voet. Wanneer u echt met de auto moet: Rijd stapvoets.

Einde van de schooltijd:
Wij vragen ouders buiten te wachten tot de school uitgaat. De kleuters verlaten de school via het plein. De leerkrachten begeleiden de kleuters naar het plein. De groepen 3/4 verlaten de school via de voordeur. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Pedagogische veiligheid

Welbevinden en veiligheid is een voorwaarde om tot leren en ontwikkelen te komen. Een veilige omgeving voor kinderen en medewerkers is meer dan een prettige sfeer op school. Wij willen incidenten, zoals ongepast gedrag, intimidatie, pesten en agressie, voorkomen. Daarom investeren wij in een goede vertrouwensband, een prettig klimaat en heldere regels over hoe wij met elkaar omgaan. Maar ook door op tijd te signaleren en gericht op te treden. Wij hebben de plicht zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school. We gebruiken hiervoor de methode Leefstijl en het schoolbrede programma KiVa. Daarnaast hebben we een anti-pestprotocol.

Veiligheid in en rond de school

De veiligheid in en rond onze school moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Ons gebouw voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, vooral in verband met de brandveiligheid. Vluchtroutes zijn niet geblokkeerd. De brandweer ziet hierop toe. Wij beschikken over een vluchtplan en houden regelmatig, al dan niet onder begeleiding van de brandweer, ontruimingsoefeningen. De speeltoestellen, die op onze buitenruimte zijn geplaatst, moeten voldoen aan bepaalde veiligheidsvoorwaarden. Ieder jaar worden alle speeltoestellen en de gymzalen door gekeurd. De gemeente zorgt ervoor dat de staat van onderhoud aan de eisen voldoet.  

Rookvrije school

Wij zijn een rookvrije school. In school en tijdens schoolactiviteiten wordt niet gerookt. Daarnaast is ook het terrein rondom de school rookvrij. Door het roken te ontmoedigen zijn we met de kinderen op weg naar een rookvrije generatie.

Terug naar boven