Jenaplanbasisschool de Swoaistee

Kiel 7 9733 EB Groningen

Schoolfoto van Jenaplanbasisschool de Swoaistee

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De score van de eindtoets vertoont sinds twee jaar een dalende lijn. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de verhoogde inspectienormen, anderzijds door de toename van het aantal zorgleerlingen en leerlingen uit lagere sociaal-economische milieus.

We hebben twee jaar geleden een verbetertraject opgesteld dat zich richt op het verhogen van de leeropbrengsten door o.a. de nieuwste inzichten rondom het geven van instructie te verweven met de Jenaplanwerkwijze (zelfstandig werken, veel keuzemogelijkheden e.d.). In de onderbouw houden we meer rekening met de veranderde leerlingpopulatie door het (aanvankelijk) leesonderwijs op een meer gestructureerde manier aan te bieden met behoud van de kwaliteiten vanuit het natuurlijk leren lezen en het werken met vrije teksten. Samen met de interne begeleiding zijn groepsplannen voor het leesonderwijs ingevoerd en worden de (tussen)resultaten systematisch gevolgd en met het team besproken.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze school kent een brede spreiding bij de uitstroom naar het voortgezet onderwijs, van praktijkonderwijs tot vwo.

Dit komt overeen met de leerlingpopulatie waarbinnen veel zorgleerlingen worden opgevangen.

Door de invoering van de Groningse Plaatsingswijzer proberen we de komende jaren tot een betere balans te komen in de verwijzing naar vmbo-tl en havo.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op basis van het laatste inspectiebezoek en de tussentijdse toetsresultaten heeft onze school een basisarrangement.

De school wordt in februari 2014 opnieuw door de inspectie bezocht in het kader van een thema-onderzoek wereldoriëntatie.

Terug naar boven