Prof W J Bladergroenschool Groningen

Donderslaan 157 9728 KX Groningen

Schoolfoto van Prof W J Bladergroenschool Groningen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht ziek is, of om een andere reden niet aanwezig is, wordt er zo goed mogelijk voor gezorgd dat de lessen (in aangepaste) vorm doorgaan. Het streven is om ervoor te zorgen dat de groep een vervanger heeft. Lukt dit niet, dan kan besloten worden om de leerlingen te verdelen over andere groepen. Voor een aantal leerlingen, bijvoorbeeld die vanuit hun problematiek sterk gehecht zijn aan een vaste leerkracht, maar ook voor de vervangende leerkracht, is het soms een moeilijke situatie. Begrip voor beiden is dan ook op zijn plaats. Als er geen vervanging of alternatief voorhanden is, kan als uiterste maatregel besloten worden om leerlingen thuis te laten blijven. In verband met vervoer maken wij dit waar mogelijk een dag van tevoren bij u bekend. Wanneer een ouder niet wordt bereikt, wordt de boodschap ingesproken. Wanneer er geen contact gekregen wordt, zal de leerling de volgende ochtend op school opgevangen worden.  Vervolgens zal er opnieuw geprobeerd worden contact te krijgen met u.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Uitgangspunten organisatie van het onderwijs.

Bij het realiseren van het onderwijsaanbod gebruikt onze school de onderstaande uitgangspunten:

 • Het onderwijsaanbod past binnen de beleidskaders van RENN4.
 • Het onderwijsaanbod is regionaal geformuleerd.
 • Het onderwijsaanbod is gericht op schakeling naar regulier basis- en voortgezet onderwijs, speciaal basisonderwijs en praktijkonderwijs.
 • Het onderwijsaanbod is een uitwerking van de kerndoelen voor speciaal onderwijs.
 • In het aanbod taal en rekenen/wiskunde zijn de referentieniveaus taal en rekenen ijkpunten voor wat betreft de voor de leerlingen te halen eindniveaus.
 • Voor leerlingen die niet in staat worden geacht referentieniveau 1f (leerroute 2 en 3) of 1s(leerroute 1) te halen, zijn de te behalen niveaus aangegeven in passende perspectieven voor rekenen en taal.
 • Het onderwijsaanbod sluit aan op de programma’s van het regulier basis- en voortgezet onderwijs, speciaal basisonderwijs en praktijkonderwijs.
 • Taal en communicatie hebben een centrale rol in het aanbod, zowel bij de leergebiedsspecifieke als de leergebiedsoverstijgende vakken.

Doelgroepenmodel

Onze school maakt gebruik van het landelijk doelgroepenmodel (doelgroepenmodel.lecso.nl) waarmee onderbouwd en transparant het maximaal haalbare eindniveau en het benodigde onderwijsaanbod, ondersteuning goed in kaart worden gebracht. Daardoor is onze school in staat om planmatig te kijken naar wat de leerling nodig heeft. Met dit model wordt verder gekeken dan IQ-scores. Nadrukkelijk worden ook andere factoren van het kind betrokken. Deze brede interpretatie van gegevens is van groot belang, zeker als de cognitieve mogelijkheden en de sociaal-emotionele vaardigheden ver uit elkaar liggen. Het instroomprofiel en de uitstroombestemming vormen het begin- en eindpunt bij de vaststelling van de doelgroep van een leerling. Om de uitstroombestemming te bereiken heeft de leerling specifieke ondersteuning nodig. De factoren van de leerlingen worden in het doelgroepenmodel ingevuld om zo te komen tot een “leerlingprofiel”. Daarmee wordt de eindbestemming, de leerroute en de ondersteuningsbehoefte van de leerling inzichtelijk gemaakt. Met name bij leerlingen met een afwijkend profiel zal het vaststellen van een leerroute niet gemakkelijk zijn. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De onderwijstijd is conform de voorschriften van de onderwijswetten.

Bron

Overige leerjaren

Toelichting van de school

Het kan voorkomen dat een leerling niet volledig aan het onderwijs kan deelnemen vanwege ziekte, (medische) behandeling of een andere zwaarwegende reden. In overleg met ouders kan de Bladergroenschool dan voor de betreffende leerling afwijken van het minimum aantal uren onderwijstijd. Hiervoor moeten we een ontheffing aanvragen bij de Inspectie van het Onderwijs. Een ontheffing is alleen mogelijk als een leerling niet structureel deelneemt aan het onderwijs van de groep waarin hij is geplaatst.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Bladergroenschool was van oorsprong gevestigd op de Donderslaan in Groningen met 24 groepen.  In het kader van thuisnabij onderwijs zijn er later groepen gestart in Winschoten en Appingedam. Een invlechting tot gespecialiseerd onderwijs tussen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs is een proces dat langzamerhand in gang wordt gezet op sbo de Delta in Appingedam. In 2015 is de locatie Winschoten ontstaan in de samenwerking met De Stuwe. Op deze locatie wordt het onderwijs aan 5 groepen verzorgd. In Haren en Veendam is het Medisch Kinder Dagverblijf (MKD) gevestigd. De Bladergroenschool verzorgt hier onderwijs aan de leerlingen die door Elker geïndiceerd zijn voor het MKD. 

Inmiddels zijn de afgelopen schooljaren naast de basis SO cluster 4 groepen een aantal voorzieningen ingericht:  

Maatwerk:

Het SWV 20.01 PO en De Bladergroenschool locatie Donderslaan hebben een onderwijstraject in de vorm van een onderwijs-zorg-arrangement voor leerlingen die niet in staat zijn om zonder ondersteuning in te voegen in een reguliere groep van het SO, SBO en PO.  Leerlingen kunnen in deze maatwerkklas worden geplaatst met of zonder TLV. Het betreft leerlingen die (dreigend) thuiszitten, dan wel volledig vastgelopen zijn in het onderwijsstelsel. Vaak is er sprake van een crisissituatie.  

Doelen:

 • Het bieden van passend onderwijs in de vorm van onderwijs-zorg-arrangementen.
 • Voorkomen van uitval/thuiszitters.
 • Leerlingen toe leiden naar onderwijs in een reguliere groep van het SO, SBO of PO en/of jeugdhulpverleningstraject.  

Doelgroep:

Leerlingen die een begeleidingsvraag m.b.t onderwijs en jeugdhulpverlening hebben die maatwerk vereist. Met name betreft het dreigende thuiszitters; leerlingen die niet in staat zijn om,  na een periode met extra ondersteuning op de school van inschrijving , onderwijs te kunnen volgen in een reguliere groep van het SO, SBO en PO; Leerlingen met een specifieke en complexe ondersteuningsbehoefte in het onderwijs en jeugdhulpverlening, waarbij jeugdhulpverlening een actieve rol inneemt. Leerlingen met en zonder TLV.

De Draaimolen:

De Draaimolen is een observatievoorziening binnen het samenwerkingsverband /SWV PO 20.01. In deze specifieke onderwijssetting voor het jonge kind (4 tot ongeveer 6 jaar) worden onderwijs en observaties gecombineerd. De observatievoorziening wordt vanuit meerdere besturen vorm gegeven: Openbaar Onderwijs Groningen,  SCSOG en RENN4.

De setting is gericht op kleuteronderwijs (groep 1 en 2). Het gaat hierbij om leerlingen waarbij de bestaande zorgstructuur onvoldoende in staat is om de onderzoeksvraag te beantwoorden en waarbij de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling onvoldoende duidelijk zijn. Per dagdeel zijn er maximaal 8 kinderen op de groep. Gedurende de week bieden wij maximaal 12 kind plekken. Per kind kan er dus sprake zijn van een wisselend weekrooster. De onderzoeksvraag is altijd leidend in de aanpak.      

In het schooljaar 2021/2022 start De Bladergroenschool twee nieuwe voorzieningen:  

De Springplank: een nieuwe samenwerking!

Voor deze kinderen is met name de zelfregulatie een beperking waardoor zij niet kunnen voldoen aan de voorwaarden die aan hen gesteld zullen worden in het (speciaal) onderwijs, zoals het functioneren in een groep van 12 kinderen met 1 volwassene. Door in een kleinere setting de behandeling te richten op gedragsregulatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling, ontstaat er zicht op wat het kind nodig heeft van de omgeving en wordt er gewerkt aan het voldoen aan de onderwijsvoorwaarden, zoals zich kunnen voegen naar de groepsstructuur en bij frustratie zich kunnen uiten zonder agressief te worden. Door de gedragsproblemen moet begeleiding constant beschikbaar zijn en nabijheid kunnen bieden om de kinderen te helpen in het reguleren van emoties en gedrag.  Concreet en samengevat is het aanbod als volgt:

 • 4 dagen dagbehandeling & onderwijs.
 • Behandeling gericht op emotieregulatie-vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling, doelen uitgewerkt in een individueel plan. 
 • Kleuteronderwijs voor groep 1 en 2.
 • 1 dag per week inzet ambulante gezinsbegeleiding waar nodig.
 • Maximaal 6 kinderen, afkomstig uit de gemeente Groningen, die vanuit diverse organisaties of scholen kunnen instromen.

De Springplank is een tussenvoorziening tussen MKD-doelgroep en RENN4. De samenwerkende partners zijn RENN4, Elker en de Gemeente Groningen.

Combigroep cluster 2 en cluster 4:

Kenmerkend voor leerlingen in de combigroep is de vraag of de problemen in het volgen van het onderwijs voort komen uit de TOS (Taal Ontwikkelings Stoornis) of staat gedrag op de voorgrond?

Locatie:Tine Marcusschool/Kentalis in Groningen.  

Onderwijsbehoeften:

Ondersteuning op het gebied van taal, instructies opdelen, herhaling instructies, aansluiten op taalniveau, visualiseren, tijd geven om tot antwoorden te komen.

Behoefte aan consequente begrenzing en beloning van gedrag, duidelijke dagstructuur, begeleiding bij sociale interacties.  

Concreet:

In taal/gedrag zien we bijvoorbeeld: een leerling wordt snel boos / ‘wil’ niet meer werken / kan niet tot werken komen / Bij frustratie kan een leerling niet goed uiten / De leerling lijkt zich niet begrepen te voelen Didactisch: Er is sprake van een stagnerende leerontwikkeling t.o.v. de leerroute.      

  

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er is een samenwerking met het Medisch Kinder Dagverblijf (MKD). De werkwijze hiervan sluit aan bij de werkwijze van de Prof W J Bladergroenschool.

Terug naar boven