Basisschool Het Klimduin

Korhoendersweg 4 1873 JA Groet

 • Schoolfoto van Basisschool Het Klimduin
 • Schoolfoto van Basisschool Het Klimduin
 • Schoolfoto van Basisschool Het Klimduin
 • Schoolfoto van Basisschool Het Klimduin
 • Schoolfoto van Basisschool Het Klimduin

Het team

Toelichting van de school

Het personeel in het jaar 2020-2021 ziet er als volgt uit:

6%   < 30 jr   

29%  31-40 jr  

29%  41-50 jr  

24%    51-60 jr  

12%    >60 jr.

De gemiddelde leeftijd is 46 jaar

Het personeel bestaat voor 89% uit vrouwen en 11% mannen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan voorkomen dat een leerkracht kortere of langere tijd afwezig is.

Bij ziekte of studieverlof wordt gebruik gemaakt van leerkrachten uit de flexpool van Blosse.

Bij langere afwezigheid (zoals zwangerschapsverlof of langdurige ziekte) wordt voor langere tijd iemand aangesteld vanuit de flexpool of van buitenaf, voor de duur van de afwezigheid.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school heeft ongeveer 100 kinderen bij de start van schooljaar 2020-2021. Die zijn verdeeld over de volgende groepen:

Groep 1-2 (Marjon de Vries en Deet Stelder)

Groep 3    (Dely Steur) 

Groep 4    (Chantal Blom en Petra Schipper-Groot)

Groep 5-6 (Marian Met en Masha Geerligs-Bouwens)

Groep 7-8  (Daphne Bracke-Bogaard en Melanie Kager)

Bij bepaalde vakken wordt groepsdoorbroken gewerkt, zoals IPC (in themagroepen)

Overig personeel:

Ella Tesselaar (onderwijsassistente)

Marjan Dekker (ondersteuning)

Desiree Vleugels (peuteropvang, bso)

Lucia Hoedjes (bso)

Dave Dekker (conciërge)

Anita Zuurbier (administratie)

Volgt (vakdocent gym)

Marleen Brinkman (interne begeleiding)

Saskia van der Geer (directeur)

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groep 1/2 leert voornamelijk door spel, dat maakt het lastig om de week echt op te delen in specifieke activiteiten.

Zo vinden er tijdens spel zowel taal- als rekenactiviteiten plaats, zijn de kinderen bezig met wereldoriëntatie en ook creatief. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In diverse groepen worden projecten gedaan in de omgeving van school, zoals schooltuinen, heideproject en kamp Schoorl

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school biedt onderwijs aan alle kinderen uit Groet en omgeving.

Daarbij kijken we naar de ontwikkeling van het kind in relatie tot zichzelf en andere kinderen; ontwikkelt het kind zich cognitief en sociaal emotioneel, heeft het aansluiting bij andere kinderen en zit het kind op de goede plek.

 • Een kleine school, waar iedereen elkaar kent
 • Een goed pedagogisch klimaat
 • Positieve leerkrachten
 • Structuur en goed klassenmanagement
 • Aandacht voor goed gedrag
 • Gedragsexpertise en onderwijsassistenten

Er zijn echter ook grenzen aan onze mogelijkheden, dan kunt u denken aan kinderen:

 • die niet aanspreekbaar en aanstuurbaar zijn door medewerkers van Het Klimduin en die sterk externaliserend gedrag vertonen tijdens het onderwijsleerproces en tijdens het groepsproces
 • die een sterk individueel gerichte orthopedagogische- of orthodidactische begeleidingsvraag hebben, waardoor het groepsproces onder druk komt te staan
 • waarbij de cognitieve ontwikkeling stagneert en het welbevinden van het kind en het didactisch aanbod niet in balans is.
 • die zoveel didactische achterstand hebben, dat ze een geheel eigen leerlijn moeten volgen los van de rest van de groep. Er wordt dan individueel bekeken wat haalbaar is.
 • waarvan de ouders geen vertrouwen hebben in de school.
 • waarvan de ouders niet (actief) meewerken aan het zorgarrangement.
 • waarbij niet aan de (fysieke) zorgbehoefte kan worden voldaan.
 • waarbij de fysieke veiligheid van anderen in gevaar komt of die de belangen van de ‘overige leerlingen’ in de groep en/of de leerkrachten d.m.v. hun gedrag, houding of taalgebruik dusdanig onder druk zetten, dat het onderwijs(leer)proces wordt verstoord.
 • die dagelijks één op één begeleiding nodig hebben. 

De school behoudt zich het recht om voorafgaand aan de definitieve plaatsing, na de wenperiode, een leerling alsnog te weigeren als blijkt dat plaatsing op de school niet in het belang is van de leerling, de klasgenoten en de school. Ook behoudt school zich het recht om leerlingen bij aanvang beperkte dagdelen toe te laten. Er kan dan samen met ouders gekeken worden of Het Klimduin de onderwijsbehoeften van de betreffende leerling kan verzorgen, of dat er gezocht moet worden naar een andere passende oplossing. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het Klimduin is een kindcentrum met opvang en onderwijs. De kinderen zijn vanaf 2 jaar welkom op de peuterspeelzaal, die we 3 ochtenden aanbieden (maandag, woensdag, donderdag). De peuters spelen buiten met de kleuters, het lokaal zit naast de kleuters en ze doen vaak hetzelfde thema. Dit maakt de overstap naar groep 1-2 kleiner voor kinderen. 

Naast school bieden we ook 3 dagen per week naschoolse opvang aan (maandag, dinsdag en donderdag). Ook in de vakanties is de opvang geopend.

Terug naar boven