RK School voor Speciaal Basisonderwijs Carolus

Cranenburgsestraat 112 C 6561 AR Groesbeek

  • Schoolfoto van RK School voor Speciaal Basisonderwijs Carolus
  • Schoolfoto van RK School voor Speciaal Basisonderwijs Carolus
  • Schoolfoto van RK School voor Speciaal Basisonderwijs Carolus
  • Schoolfoto van RK School voor Speciaal Basisonderwijs Carolus

In het kort

Toelichting van de school

De Carolusschool wordt bezocht door leerlingen die om verschillende redenen moeite hebben met het leren in het reguliere basisonderwijs. Als het op de gebruikelijke wijze niet lukt, moet het anders. Onze school wil een onderwijssituatie scheppen, die het onze leerlingen mogelijk maakt een eigen ontwikkelingsproces te doorlopen in alle aspecten van hun groei en binnen hun mogelijkheden. Wij willen onze speciale leerlingen een klimaat bieden waarin veiligheid, vertrouwen en respect de basis vormen. Het welbevinden is een belangrijke voorwaarde. Wij vinden het belangrijk dat kinderen graag naar school komen, veel leren, plezier hebben in het leren, vriendelijk met elkaar omgaan en positief over zichzelf en hun mogelijkheden denken. Contact met ouders is hierbij van wezenlijk belang.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Waar leren weer leuk is
  • Kanjerschool
  • Verbinding met de wereld
  • Aanbod op niveau
  • Denken in kansen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

SBO Carolus zit samen met Jenaplanschool Adelbrecht Windekind en kindercentrum Domino in een gebouw. Wij streven een intensieve samenwerking na waarin de ontwikkeling van het kind ten alle tijden centraal zal staan.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
46
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Op alle scholen wordt gewerkt met de Meldcode huiselijk geweld (Kindermishandeling en seksueel misbruik).Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. De meldplicht geldt voor alle medewerkers op een school.De meldcode bestaat uit een aantal stappen, die genomen moeten worden alvorens een melding te doen bij de verschillende instanties.

Mobiele telefoons:

• In principe is het meenemen van een mobiele telefoon niet nodig. Wanneer dit door ouders en kind toch wenselijk wordt geacht, is dit niet verboden. Basisscholen Cranenburgsestraat wil ouders en kind hiermee de mogelijkheid bieden om elkaar te kunnen bellen als het kind onderweg is van en naar school.

• Bij binnenkomst op het schoolterrein blijft de telefoon in tas of jas. Het gebruik van de mobiele telefoon op het schoolplein is niet toegestaan

• Leerlingen die een mobiele telefoon meenemen leggen deze bij binnenkomst in het lokaal tussen 8.15 uur en 8.30uur uitgeschakeld in de daarvoor bestemde box. Om 14.00 uur nemen de leerlingen hun telefoon weer terug.

• De telefoon wordt bewaard in een daarvoor bestemde box. Leerlingen nemen een mobiele telefoon dus op eigen risico mee naar school. Wanneer een telefoon beschadigd raakt en/of gestolen wordt is de leerkracht/school/stichting SPOG niet aansprakelijk. Indien een telefoon onder schooltijd wordt gestolen, doet school (of deouders) altijd aangifte. Wordt een telefoon door toedoen van een ander (opzettelijk) beschadigd, dienen ouders de veroorzaker zelf aansprakelijk te stellen.

• Leerlingen die een mobiele telefoon meenemen naar school en zich niet aan de afspraken houden, zijn conform dit beleid in overtreding. Indien dit het geval is, neemt de leerkracht de telefoon die dag zelf in zijn bezit en stelt de ouders hiervan op de hoogte. Zowel de leerling als de ouders worden nogmaals op het gehanteerde beleid gewezen.

• Leerlingen die zich voor de tweede keer niet aan de afspraken houden, leveren hun telefoon in bij de leerkracht. De leerling kan de telefoon na schooltijd samen met een ouder ophalen bij de leerkracht.

• Mocht een leerling wederom in overtreding zijn, wordt de leerling tijdelijk verboden een telefoon mee te nemen naar school. Het verbod en de tijdsperiode waarin het verbod van kracht is, wordt schriftelijk aan ouders bevestigd door de directeur

• Het is voor leerlingen in dringende gevallen altijd mogelijk om aan de leerkracht te vragen om onder of na schooltijd even naar huis te mogen bellen via de vaste telefoon van school. In de regel zal zo’n verzoek niet worden geweigerd.

• Leerlingen mogen geen mobiele telefoon meenemen op schoolreizen, excursies en schoolkampen.

• Bij strafbare feiten, zoals schending van de privacy en ander (ernstig) misbruik zal de school melding maken of aangifte doen bij de politie.

• Voor leerkrachten geldt eveneens dat mobiele telefoons tijdens lestijden uitgeschakeld zijn of in stilte modus worden gezet. Mocht het desondanks nodig zijn dat de telefoon ingeschakeld is, wordt dit vooraf met de leerlingen besproken. In het kader van professioneel gedrag wordt gedurende de les verder geen gebruik gemaakt van de mobiele telefoon, behoudens bij calamiteiten. Denk hierbij aan ongelukjes tijdens een gymles of leerlingen die ziek worden tijdens schooltijd. Het maken van foto’s door de leerkracht t.b.v. onze nieuwsbrief en/of,Social Schools is vanzelfsprekend toegestaan met inachtneming van de daarvoor geldende privacy regels.

• Leerkrachten nemen op eigen risico een mobiele telefoon mee naar school. De mogelijkheid bestaat de telefoon op te bergen in een afgesloten locker/kast. Wanneer de telefoon beschadigd raakt of gestolen wordt is school/stichting SPOG niet aansprakelijk.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Opvang Adelbrecht Windekind/Carolus Wordt verzorgt door Kindercentrum Domino, zie www.kindercentrum-domino.nl voor meer informatie. 

0-4 jaar: Kinderdagopvang In het ruime gebouw aan de Cranenburgsestraat, waar ook de basisscholen Adelbrecht en Carolus zijn gevestigd, bevindt zich aan de achterzijde ons kinderdagverblijf De Toeter voor kinderen van 0 tot 4 jaar.?

De locatie is goed bereikbaar, dichtbij het centrum en aan de doorgaande weg naar Nijmegen, in de jonge wijk de Hüsenhoff. In onze fijne groepsruimte is ruimte voor alle leeftijden: afgeschermde ruimte voor de kleinsten en volop uitdagende speelplekken voor de oudere kinderen. Peuters bieden wij activiteiten waarbij we spelenderwijs hun ontwikkeling op gebied van taal, muziek, beginnend rekenen motoriek stimuleren. We maken hiervoor onder andere gebruik van Peuterplein. 

Buitenspelen kunnen we op alle pleinen van het pand, maar we hebben ook de beschikking over onze eigen afgeschermde tuin met babyweitje, zandbak en moestuin. Het nabijgelegen buurtpark ’t Groeske zorgt voor nog meer mogelijkheden om buiten te spelen en te ontdekken. 

We werken nauw samen met de peutergroep, de BSO en de scholen in het pand, vieren en spelen samen en hebben regelmatig overleg over onze visie, activiteiten en samenwerking. 

Het kinderdagverblijf is het gehele jaar open van maandag t/m vrijdag van 07.30-18.00 uur.  Peutergroep Naast de achteringang van het gebouw bevindt zich onze peutergroep de Pipa. 

Een vast team van pedagogisch medewerkers zorgt ervoor dat uw kind op een gezellige manier spelenderwijs leert in een groep samen te spelen, mee te doen aan activiteiten en het uitbreiden van ervaringen. 

Naast de groepsruimte maken de kinderen veel gebruik van het aangrenzende plein waar ook de kleuterklassen van basisschool Adelbrecht-Windekind zijn gevestigd.

Peuters en kleuters spelen hier met en door elkaar. Dit maakt de overgang naar school nog makkelijker en logischer. Ook gebruiken wij het gymlokaal voor de onderbouw, de buitenterreinen rondom het gebouw en kunnen we spelen in het geweldige natuurspeelpark ‘t Groeske aan de overkant van de straat. 

De groepsruimte wordt ’s middags gebruikt door de buitenschoolse opvang. Hierdoor is de eventuele overstap voor uw kind van peutergroep naar school en BSO nóg kleiner! De Pipa is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur (eventueel halve dagopvang mogelijk van 8:00 tot 12:45 uur).

Alle kinderen eten een boterham mee tussen de middag. De Pipa is alleen geopend in de schoolweken.  4-12 jaar: BSO Piccolo’s en Toumbi’s 4-8 jaar (Buitenschoolse opvang) In het gebouw van basisschool Adelbrecht-Windekind en SBO Carolus bevinden zich onze BSO-groepen Piccolo’s en de Toumbi’s, naast de achteringang van de Adelbrecht.  

De ruimte waarin wij spelen na schooltijd bestaat uit de groepsruimte (waar in de ochtend de kinderen van de Pipa spelen) én het plein tussen de kleuterklassen.

Op het plein zijn diverse hoeken ingericht met mogelijkheden voor vrij spel en chillen. We spelen graag en veel buiten op het schoolplein dat grenst aan onze groepsruimte, maar ook het schitterende natuurspeelpark ’t Groeske ligt naast de deur.

Iedere week is er een nieuw aanbod van uiteenlopende activiteiten, van koken en knutselen tot sport en spel. BSO De Piccolo’s en Toumbi’s zijn geopend op maandag tot en met vrijdag, van 14:00 uur tot 18:00 uur. 

Opvang van 14:00 uur tot 16:00 uur is op deze locatie ook mogelijk. In de vakanties spelen de kinderen op onze vakantie BSO Breedeweg.  VSO (voorschoolse opvang) Op deze locatie is ook voorschoolse opvang mogelijk van 7:30 tot 8:30 uur.

Op de VSO wordt de dag rustig opgestart, rustig wakker worden met een spelletje of lekker spelen. Deze opvang vindt plaats in de ruimte van de Pipa/Piccolo’s en Toumbi’s. 

Om iets voor half negen gaan de oudere kinderen zelf binnen de school naar hun klas. De kleinere kinderen worden indien nodig naar hun klas gebracht.  

BSO Beatbox 9-12 jaar (Buitenschoolse Opvang) Voor (bijna)-tieners in Groesbeek bestaat BSO de Beatbox.

Deze groep is gevestigd in de kantine van de Biga-sportzaal en hoort daarom formeel bij locatie Cranenburgsestraat. 

Deze BSO is ingericht voor grotere kinderen, vanaf 9 jaar. Kinderen van alle scholen in Groesbeek kunnen op deze BSO terecht en ontmoeten er leeftijdsgenoten.

Omdat veel kinderen zelfstandig naar deze BSO komen of zelfstandig naar huis gaan, moeten kinderen in staat zijn redelijk zelfstandig of met minimale begeleiding deel te nemen aan het verkeer.

De pedagogisch medewerkers maken hier over vooraf goede afspraken over met u. We bieden uiteenlopende, uitdagende activiteiten, maar er is ook veel ruimte voor vrij spel en vrijheid die deze kinderen nodig hebben.

We benaderen kinderen op een manier die bij hun leeftijd past. BSO De Beatbox is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 14:00 uur tot 18:00 uur. In de schoolvakanties worden de kinderen van BSO De Beatbox opgevangen op vakantie BSO Op De Horst.  

Website locatie: https://kindercentrum-domino.nl/?page_id=2269

Inschrijfformulier: https://kindercentrum-domino.nl/?page_id=2113

Terug naar boven