Basisschool 't Vossenhol

van Ruysdaelweg 8 6562 XE Groesbeek

  • Met de Bibliotheek op school werken school, bibliotheek en gemeente samen en is er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid.
  • In de klaslokalen en/of op de leerpleinen wordt instructie op maat gegeven en vindt de verwerking en extra ondersteuning plaats.
  • Op 08-11-2013 heeft Jasper Cillessen (oud leerling) de eerste steen gelegd van onze nieuwe school.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2018-2019 (2019) heeft jaargroep 8 de eindtoets van Route 8 gemaakt. Dit is één van de eindtoetsen die door het ministerie is goedgekeurd om objectief en gelijkwaardig de prestaties van leerlingen in jaargroep 8 te meten.

Wij hebben op 't Vossenhol voor Route 8 gekozen, omdat deze het best bij onze manier van lesgeven past.

De score op Route 8 geeft een indicatie van het best passende onderwijstype:

100-118         Praktijkonderwijs (PRO)/ Basisberoepsgerichte leerweg (VMBO BB)
119-171         VMBO BB / Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg (VMBO KB)
172-196         VMBO KB / Gemengde/theoretische leerweg (VMBO GL-TL)
197-223         VMBO GL-TL / Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Havo)
224-246        Havo / Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)
247-330        VWO

De (gemiddelde) schoolscore is belangrijk, maar wij vinden het belangrijker om te weten of wij het maximaal haalbare uit de individuele leerling gehaald hebben.     

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang van de basisschool naar het voorgezet onderwijs is voor sommige kinderen groot. Dit proberen we op te vangen door onze kinderen daar zo goed mogelijk op voor te bereiden. We leren ze kennis maken met agendagebruik, huiswerk, plannen en andere vaardigheden die noodzakelijk zijn. Daarnaast is het van belang om de kinderen op de juiste plek en met het juiste niveau af te leveren.    

Voordat we tot een uiteindelijk advies komen, volgen we een aantal stappen en zijn er gesprekken, waarbij ouders en kind als serieuze partner gezien worden.

Het advies wordt zo goed mogelijk afgestemd op de leerlingen, door te kijken naar:

  • het overzicht van het Cito leerlingvolgsysteem van alle schooljaren,
  • de opbrengst van het gesprek met de leerkracht van jaargroep 7,
  • de indruk van de leerkracht van jaargroep 8 aan de hand van observaties, algemene werkhouding, studiezin, interesses, lichamelijke gesteldheid,
  • de toetsresultaten in jaargroep 8,
  • de te verwachten score van de Eindtoets in jaargroep 8
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven