Kindcentrum Op De Horst

Plakseweg 3 6562 LR Groesbeek

 • Lezen is leuk, lezen is belangrijk! Wij besteden veel aandacht aan het leesonderwijs en onze schoolbieb wordt graag bezocht door leerlingen.
 • Wij vinden het belangrijk dat kinderen gezond eten en veel bewegen.
 • Wij werken met IPC thema's

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Hoe wordt vervanging geregeld?

Alle scholen binnen SPOG zijn aangesloten bij dezelfde vervangerspool, welke bestaat uit groepsleerkrachten die flexibel inzetbaar zijn voor lang- en kortdurende vervangingen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Er wordt nog veel meer én heel anders geleerd...

OJW / IPC Om aan de kerndoelen te voldoen voor OJW (oriëntatie op jezelf en de wereld) werken we met IPC. In het schooljaar 2019-2020 zijn we begonnen met de implementatie van IPC. IPC staat voor International Primary Curriculum en is een curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin leren centraal staat.

Deze ‘methode’ werkt met boeiende, actieve en zinvolle thema’s, die we units noemen. Per schooljaar wordt er bekeken welke units aan bod gaan komen. Door steeds weer andere units te kiezen, komen alle kerndoelen aan bod. Het streven van IPC is om kinderen te laten leren, zo effectief en leuk mogelijk, op basis van hoge verwachtingen. Per vakgebied wordt samen met de kinderen het leerdoel besproken. Tussentijds wordt door middel van de leerwand bekeken waar we staan en uiteindelijk of het doel behaald is. Leerlingen werken ook aan hun zelfvertrouwen en ontdekken volop hun eigen talenten.

Deze combinatie zorgt voor een explosie aan betrokkenheid tijdens onze IPC-lessen. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip leren hebben voor elkaar. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar.  

Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen, zoals o.a. Aardrijkskunde, Geschiedenis, ICT, Kunstzinnige Vorming, Mens en Maatschappij, Muziek, Natuur, Techniek, Internationaal. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

Ook de 21e-eeuwse vaardigheden spelen een fundamentele rol in het IPC-leerproces, zoals creativiteit en kritisch denken. Kinderen leren zelf richting en kleur geven aan hun leerproces. IPC prikkelt de leerlingen voortdurend om zelf het heft in handen te nemen. Het vak IPC staat per bouw op dezelfde tijd gepland, zodat er groep doorbrekend gewerkt kan worden. Dit houdt in dat de groepen 1-2 samenwerken, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Een unit neemt ongeveer zes weken in beslag en wordt in de laatste week afgesloten in combinatie met de inloopweek voor ouders.

Cultuureducatie Cultuur in de breedste zin van het woord vinden wij belangrijk. Daarom geven wij de kinderen graag de ruimte om zich hierin te ontwikkelen. Bij Op De Horst is cultuur geen vak maar een verkennend leergebied. Het zit verweven in ons EGO onderwijs. Het accent ligt op kennismaking, actief bezig zijn, zelf ontdekken en plezier maken. De kunsteducatie wordt gekoppeld aan de thema’s, waarbij er elk jaar aandacht aan wordt besteed. Erfgoededucatie is eveneens opgenomen in ons thematische onderwijs, doordat we ons onderwijs koppelen aan excursies aansluitend op ons thema.

Burgerschapsvorming Kinderen leren binnen ons Kindcentrum veel meer dan taal en rekenen alleen. De school is bij uitstek de plek waar kinderen kennismaken met de verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering en een multiculturele samenleving vragen dat de school actief burgerschap en sociale integratie bevordert. Actief burgerschap is het kunnen en willen deelnemen aan de samenleving. Burgerschap gaat over diversiteit, acceptatie en tolerantie. Het vraagt ook reflectie op het eigen handelen, een respectvolle houding en een bijdrage aan de zorg voor je omgeving. Om burgerschapsvorming en sociale integratie te bevorderen staan er gedurende het schooljaar diverse onderdelen op het schoolprogramma.

Vaardigheden Jaarlijks blijven we in ontwikkeling rondom het gebruik van ICT en de 21-eeuwse vaardigheden. Inmiddels gebruiken wij in iedere groep onze chromebooks en hebben we door de lockdown noodgedwongen GoogleClassroom direct ingevoerd in alle groepen. Al onze kinderen hebben een eigen cloud-omgeving. Werken in MOO met het beheer van een eigen (plaatjes)wachtwoord. Kinderen kunnen zowel op school als thuis in deze omgeving werken. We zetten de devices vooral in als extra oefening naast onze methodes, maar ook voor de verdieping bij IPC. Aankomend schooljaar hopen we meer samenwerking te vinden met het Ixperium door de weektaken van ons doelgericht werken te koppelen aan het gebruik van GoogleClassroom.

Weekoverzichten – Doelgericht werken We vinden het belangrijk dat kinderen eigenaar worden van hun leerproces. We zijn daarom afgelopen schooljaren veel bezig geweest met het inzichtelijk maken van leerdoelen voor de kinderen. Dit hebben we gedaan d.m.v. weekoverzichten. In deze overzichten staan per dag de doelen van de kernvakken uitgeschreven. Iedere ochtend wordt de dag doorgenomen aan de hand van het blad. Dit zorgt ervoor dat de kinderen weten wat ze gaan leren. Op de achterzijde kunnen kinderen een persoonlijk doel van de week schrijven en staan ook nog verschillende keuzetaken beschreven. Dit zijn leuke en uitdagende taken die de kinderen mogen doen wanneer ze het verplichte werk van de weektaak af hebben. Naast het doelgericht werken, het zicht krijgen op hun eigen leerproces, leren de kinderen zo ook hun eigen werk in te plannen. Deze weekoverzichten worden in de groepen 3 t/m 8 ingezet.


Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Een goede start in groep 1-2

Maatjes? kinderen die net instromen worden gekoppeld aan een wat oudere kleuter. Om te helpen met bijvoorbeeld naar buiten gaan en naar het toilet gaan. De oudere kleuter voelt zich dan heel groot en voor een jonge kleuter is het fijn om een maatje te hebben!? 

Groepen door het jaar heen…? ieder schooljaar wordt er gestart met twee kleutergroepen (Blauw & Geel).?? Deze groepen groeien tot aan december tot zo’n 27 a 33 kinderen per groep.? Vanaf januari wordt de derde kleutergroep opgestart, groep Groen.?? In de groepen Blauw en Geel blijven de kinderen van groep 1 en stromen alle nieuwe kinderen in. In de nieuwe groep Groen komen van beide groepen de kinderen uit groep 2 bij elkaar.? ? 

Groep blauw en geel in Januari in de groepen 1 zijn de kinderen dan ineens de oudsten van de klas. Zij krijgen een half jaar wat meer de kans om zich in een rustige setting te ontwikkelen tot de oudste kleuter. Kinderen die al even op school zitten helpen de kinderen die instromen. Spelenderwijs gaan zij zich in kleine stapjes verder ontwikkelen: tellen, kleuren en vormen benoemen, iets vertellen in de kring, samen spelen, rijmen, luisteren naar een verhaal: voor kleuters valt er heel wat te leren.?? 

De kinderen die instromen komen de eerste maanden op hun school in een kleine groep terecht (tussen 15 en 22 kinderen). Waar zij in alle rust kunnen wennen aan de klas en het nieuwe dagritme.? ? 

Groep Groen vanaf januari? Groep 2 kinderen komen uit twee verschillende groepen en in deze maanden kan de groepsdynamiek in alle rust gevormd worden voordat zij samen naar groep 3 gaan. In groep 2 worden de oudste kleuters op allerlei manieren uitgedaagd om die ontwikkeling te stimuleren en nieuwe vaardigheden te oefenen en te verbeteren.? Deze ontwikkelingen maken samen dat de oudste kleuters aan het eind van het schooljaar klaar zijn om de overstap naar groep 3 te maken. Het kind wordt 'schoolrijp', zoals dat heet, wat er kort gezegd op neer komt dat het kind eraan toe is om te leren lezen, schrijven en rekenen.? 

Net als in groep 1 is?spelend leren?de manier waarop kinderen in groep 2 vaardigheden opdoen. Spelenderwijs doen ze vaardigheden en kennis op die ze nodig hebben om in groep 3 met rekenen, schrijven en lezen écht te kunnen beginnen. Dit noemen ze ook wel beginnende gecijferd en geletterdheid.?? 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Gezien de nieuwe methodes/methodieken, worden de roosters voor het komende schooljaar 2022-2023 opnieuw gemaakt. Binnenkort wordt dit ingevuld.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op school bevindt zich een Ondersteuningsprofiel. Dit is een document waarin beschreven staat welke hulp de school kan bieden aan de leerlingen en waar onze grenzen liggen.

In het kader van Passend Onderwijs willen we alle kinderen die aangemeld worden, opvangen en begeleiden op onze school. In enkele gevallen lukt dit niet. De redenen waarom dit niet lukt zijn te ondervangen in de volgende categorieën; 

 • Zeer ernstige gedragsproblematiek.
 • Zeer moeilijk lerende of langdurig zieken (waaronder gehandicapte kinderen), waarbij veel verpleging nodig is.
 • Een combinatie van bovengenoemde.

Meer informatie hierover vindt u in ons Ondersteuningsprofiel op de website van SPOG.

In voorgaande jaren hadden alle scholen binnen SPOG een Intern Begeleider (IB-er), die verantwoordelijk was voor de leerlingenzorg binnen de school. Met de invoering van passend onderwijs is de functie van IB-er veranderd in die van afstemmingscoördinator (AC-er). De afgelopen twee schooljaren is er hard gewerkt om deze transitie vorm te geven. De AC-ers hebben hun krachten gebundeld en gaan meer vraag gestuurd werken.

Wanneer een ondersteuningsvraag gesteld wordt, zal er goed gekeken worden wie deze vraag het beste kan beantwoorden. De AC-er zorgt voor een zorgvuldige afstemming zodat het kind de meest optimale ondersteuning krijgt. Als een kind andere ondersteuningsbehoeften heeft zal op het moment dat de eigen leerkracht handelingsverlegen is, de leerkracht afstemming zoeken met de contact-AC-er om tot de juiste ondersteuning voor het kind te komen. De leerkracht blijft aanspreekpunt.

Wanneer het kind een arrangement (extra zorg) nodig heeft of wanneer een andere school beter past, wordt dit traject door een AC-er begeleid. Iedere school heeft een contact-AC-er. De leerkracht meldt zorg omtrent leerlingen bij de contact-AC-er. Voor onze school is Janette Janssen de contactpersoon.

Onderwijs op maat
We proberen alle leerlingen op maat te bedienen, te helpen of uit te dagen. Dit gebeurt op verschillende manieren:

 • Binnen de klas met verschillende soorten instructie. In de groepsplannen staat beschreven welke leerlingen voor welk vak gewone, minder of juist verlengde instructie krijgen. ·        
 • Buiten de klas in kleine groepjes. Dit kan met een student zijn, een leerling uit een hogere groep, een leerkracht, een vrijwilliger of als zelfstandig werkend groepje. ·       
 • In een andere klas. De leerlingen volgen de instructies in de groep, die het beste bij hun niveau past. Dit kan per vak verschillend zijn. ·    
 • Buiten de klas met elkaar; begeleiding door de eigen leerkracht of een speciaal daarvoor ingeroosterde leerkracht (o.a. verrijkingsopdrachten voor begaafde kinderen en/of andersoortige begeleiding). ·        
 • Huiswerkopdrachten en oefeningen in samenwerking met ouders.

Platforms/ hulp aan leerlingen en hun ouders
Wanneer een leerling problemen ervaart op cognitief, sociaal of emotioneel gebied, die (deels) ook aan de thuissituatie te wijten kunnen zijn, kan een school, via de afstemmingscoördinator, externe hulp aanvragen bij de volgende platforms: ·        

 • De jeugdconsulent, onderdeel van het Sociaal Team en contactpersoon van het Regieteam. De jeugdconsulent is bekend bij ouders en zij kunnen bij hem terecht voor hulp en advies.         
 • Het ONS, OndersteuningsNetwerk SPOG. Dit netwerk bestaat uit alle afstemmingscoördinatoren vanuit SPOG, een orthopedagoog en zorgcoördinator vanuit het samenwerkingsverband. Zij verwijzen evt. door naar andere instanties zoals Jeugdbescherming, Entrea, GGD, Pro Persona, diverse expertisecentra. De aanvraag gaat altijd in samenwerking en samenspraak met de ouders.

Commissie voor Toelaatbaarheid. Hoewel we ons tot het uiterste willen inspannen om alle kinderen op school op te vangen, zijn er soms toch kinderen waarvoor ons onderwijs te veel frustraties oplevert. In samenspraak met ouders wordt gekeken welke school in de nabijheid hun kind kan opvangen. Het kan zijn dat het SBO (Speciaal Basis Onderwijs) of het SO (Speciaal Onderwijs) de juiste plek is voor uw kind. Hiervoor moet een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) worden ingediend bij het ONS. De TLV wordt opgesteld door de afstemmingscoördinator, de leerkracht en ouders van het betreffende kind. Alle partijen worden in de gelegenheid gesteld om de aanvraag kritisch door te lezen en het moet uiteindelijk ondertekend worden door ouders. Zonder handtekening van de ouders is de TLV-aanvraag niet geldig. Het ONS beoordeelt de aanvraag en dient deze in bij de CvT (Commissie voor Toelaatbaarheid). Deze commissie staat in dienst van het samenwerkingsverband en is een onafhankelijk orgaan. Wanneer de commissie groen licht geeft, krijgt de leerling een beschikking voor het lopende schooljaar en het schooljaar daaropvolgend. Daarna wordt bekeken of de leerling teruggeplaatst kan worden naar het reguliere onderwijs. De CvT stelt de ouders en de school altijd schriftelijk op de hoogte van hun advies. Naast een TLV aanvraag kunnen er arrangementen aangevraagd worden voor leerlingen met o.a. een visuele, auditieve, motorische, psychische, verstandelijke of verbale beperking door de scholen bij het samenwerkingsverband. Deze aanvragen worden eerst ingediend bij het ONS. Het ONS bepaalt of de aanvraag gedaan mag worden en daarnaast de hoogte en de duur van het arrangement.

Dyslexie
Een leerling komt in aanmerking voor onderzoek, diagnose en behandeling wanneer sprake is van de volgende criteria: ·        

 • Een leerling moet op 3 opeenvolgende meetmomenten een V- (voorheen E) scoren voor de DMT (Drie minuten toets). Dit is woordlezen. ·  Hetzelfde geldt voor spelling. Hier mag ook één keer een V niveau tussen zitten. ·        
 • Er moet minstens een half jaar intensieve hulp geboden zijn aan de leerling. ·        
 • Er moet sprake zijn van een contra-indicatie. Dit betekent dat de leerling op andere vakgebieden gemiddeld of hoog scoort zoals bij rekenen en begrijpend leren. ·        
 • De leerling heeft geen gedragsprobleem.

Als er wordt voldaan aan deze criteria, kan er sprake zijn van ernstige enkelvoudige dyslexie. De leerling komt dan in aanmerking voor onderzoek en evt. vergoede behandeling door de zorgverzekeraars. De school meldt in samenwerking met ouders de leerling aan voor onderzoek bij het RID (Regionaal Instituut voor Dyslexie), Marant (schooladviesdienst), Opdidakt of bij het OPM (Orthopedagogisch Maatschap).

Dyscalculie

Sinds kort kunnen leerlingen ook onderzocht worden op dyscalculie. Hiervoor gelden dezelfde criteria als hierboven vermeld, alleen zijn dan uiteraard V- scores voor rekenen nodig.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven