Christelijke Jenaplanschool Adelbrecht Windekind

Cranenburgsestraat 112 A 6561 AR Groesbeek

  • Schoolfoto van Christelijke Jenaplanschool Adelbrecht Windekind
  • Schoolfoto van Christelijke Jenaplanschool Adelbrecht Windekind

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Christelijke Jenaplanschool Adelbrecht-Windekind

Leren gebeurt op onze Jenaplanschool met hoofd, hart en handen. We halen de wereld binnen, maar gaan ook samen op pad. Jenaplanonderwijs stelt zich als belangrijkste doel dat een kind zich binnen een groep ontplooit tot kritische autonome wereldburger. Vandaar dus dat wereldoriëntatie het “hart” van ons onderwijs wordt genoemd. Reken- taal- en leesvaardigheden worden door de oprichter van Jenaplan, Peter Petersen, gezien als belangrijke instrumenten om op expeditie te gaan. Vandaar dat deze vakken bij ons op school in niveaugroepen als cursus aangeboden worden. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kritische wereldwijze burgers
  • Onderzoekend leren
  • Met hart, hoofd en handen
  • Talentontwikkeling
  • Samen zijn we sterk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
243
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Op alle scholen wordt gewerkt met de Meldcode huiselijk geweld (Kindermishandeling en seksueel misbruik).Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. De meldplicht geldt voor alle medewerkers op een school.De meldcode bestaat uit een aantal stappen, die genomen moeten worden alvorens een melding te doen bij de verschillende instanties.

Mobiele telefoons op school:

• In principe is het meenemen van een mobiele telefoon niet nodig. Wanneer dit door ouders en kind toch wenselijk wordt geacht, is dit niet verboden. Basisscholen Cranenburgsestraat wil ouders en kind hiermee de mogelijkheid bieden om elkaar te kunnen bellen als het kind onderweg is van en naar school.

• Bij binnenkomst op het schoolterrein blijft de telefoon in tas of jas. Het gebruik van de mobiele telefoon op het schoolplein is niet toegestaan

• Leerlingen die een mobiele telefoon meenemen leggen deze bij binnenkomst in het lokaal tussen 8.15 uur en 8.30uur uitgeschakeld in de daarvoor bestemde box. Om 14.00 uur nemen de leerlingen hun telefoon weer terug.

• De telefoon wordt bewaard in een daarvoor bestemde box. Leerlingen nemen een mobiele telefoon dus op eigen risico mee naar school. Wanneer een telefoon beschadigd raakt en/of gestolen wordt is de leerkracht/school/stichting SPOG niet aansprakelijk. Indien een telefoon onder schooltijd wordt gestolen, doet school (of deouders) altijd aangifte. Wordt een telefoon door toedoen van een ander (opzettelijk) beschadigd, dienen ouders de veroorzaker zelf aansprakelijk te stellen.

• Leerlingen die een mobiele telefoon meenemen naar school en zich niet aan de afspraken houden, zijn conform dit beleid in overtreding. Indien dit het geval is, neemt de leerkracht de telefoon die dag zelf in zijn bezit en stelt de ouders hiervan op de hoogte. Zowel de leerling als de ouders worden nogmaals op het gehanteerde beleid gewezen.

• Leerlingen die zich voor de tweede keer niet aan de afspraken houden, leveren hun telefoon in bij de leerkracht. De leerling kan de telefoon na schooltijd samen met een ouder ophalen bij de leerkracht.

• Mocht een leerling wederom in overtreding zijn, wordt de leerling tijdelijk verboden een telefoon mee te nemen naar school. Het verbod en de tijdsperiode waarin het verbod van kracht is, wordt schriftelijk aan ouders bevestigd door de directeur

• Het is voor leerlingen in dringende gevallen altijd mogelijk om aan de leerkracht te vragen om onder of na schooltijd even naar huis te mogen bellen via de vaste telefoon van school. In de regel zal zo’n verzoek niet worden geweigerd.

• Leerlingen mogen geen mobiele telefoon meenemen op schoolreizen, excursies en schoolkampen.

• Bij strafbare feiten, zoals schending van de privacy en ander (ernstig) misbruik zal de school melding maken of aangifte doen bij de politie.

• Voor leerkrachten geldt eveneens dat mobiele telefoons tijdens lestijden uitgeschakeld zijn of in stilte modus worden gezet. Mocht het desondanks nodig zijn dat de telefoon ingeschakeld is, wordt dit vooraf met de leerlingen besproken. In het kader van professioneel gedrag wordt gedurende de les verder geen gebruik gemaakt van de mobiele telefoon, behoudens bij calamiteiten. Denk hierbij aan ongelukjes tijdens een gymles of leerlingen die ziek worden tijdens schooltijd. Het maken van foto’s door de leerkracht t.b.v. onze nieuwsbrief en/of,Social Schools is vanzelfsprekend toegestaan met inachtneming van de daarvoor geldende privacy regels.

• Leerkrachten nemen op eigen risico een mobiele telefoon mee naar school. De mogelijkheid bestaat de telefoon op te bergen in een afgesloten locker/kast. Wanneer de telefoon beschadigd raakt of gestolen wordt is school/stichting SPOG niet aansprakelijk.

Terug naar boven