Christelijke Jenaplanschool Adelbrecht Windekind

Cranenburgsestraat 112 A 6561 AR Groesbeek

  • Schoolfoto van Christelijke Jenaplanschool Adelbrecht Windekind
  • Schoolfoto van Christelijke Jenaplanschool Adelbrecht Windekind

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Christelijke Jenaplanschool Adelbrecht-Windekind

Leren gebeurt op onze Jenaplanschool met hoofd, hart en handen. We halen de wereld binnen, maar gaan ook samen op pad. Jenaplanonderwijs stelt zich als belangrijkste doel dat een kind zich binnen een groep ontplooit tot kritische autonome wereldburger. Vandaar dus dat wereldoriëntatie het “hart” van ons onderwijs wordt genoemd. Reken- taal- en leesvaardigheden worden door de oprichter van Jenaplan, Peter Petersen, gezien als belangrijke instrumenten om op expeditie te gaan. Vandaar dat deze vakken bij ons op school in niveaugroepen als cursus aangeboden worden. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kritische wereldwijze burgers
  • Onderzoekend leren
  • Met hart, hoofd en handen
  • Talentontwikkeling
  • Samen zijn we sterk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
223
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Op alle scholen wordt gewerkt met de Meldcode huiselijk geweld (Kindermishandeling en seksueel misbruik).Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. De meldplicht geldt voor alle medewerkers op een school.De meldcode bestaat uit een aantal stappen, die genomen moeten worden alvorens een melding te doen bij de verschillende instanties.

Terug naar boven