Basisschool De Hoeksteen

Biss Philip Roveniusstr 8 7141 KS Groenlo

  • De Hoeksteen; een prachtige school waar kinderen en ouders met veel plezier en vertrouwen naar toe gaan.
  • Sinds 2018 zijn we officieel een Gezonde School
  • Groep 6 gaat 10 weken lang een dagdeel naar de boerderijschool
  • De digitale wereld ontdekken is leerzaam. Voor rekenen en spelling werken we met Snappet
  • In de Barabasklas is extra aandacht voor die kinderen die dat nodig hebben.

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Hoeksteen is een school waar kinderen en ouders met plezier en vertrouwen naar toe gaan. Het betrokken en enthousiaste team is continue in ontwikkeling. Het motto; De plek waar je als kind jezelf mag zijn geven we handen en voeten. Op De Hoeksteen is dat terug te zien in de aandacht voor coöperatief leren, het voeren van ouder-,kindgesprekken en hoogbegaafdheid. De school is in ontwikkeling naar Dalton-onderwijs.

De schoolpagina geeft u inzicht in het onderwijs op De Hoeksteen. De gegevens zijn afkomstig van de school zelf, DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare informatie over De Hoeksteen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig pedagogisch klimaat
  • Vernieuwend
  • Onderwijs op Maat
  • Betrokken
  • Normen en Waarden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De meeste leerlingen komen uit de nabijheid van de school. Er zijn ook ouders die op grotere afstand van De Hoeksteen wonen en die bewust kiezen voor De Hoeksteen. 

Aanmelding volgt na een bezoek aan De Hoeksteen. In dat bezoek krijgen ouders, met hun kind, een rondleiding en wordt verteld hoe De Hoeksteen onderwijs verzorgt. Informatie wordt meegegeven net als het aanmeldformulier. Zijn er vanuit school of ouders nog vragen dan gaan we hierover in gesprek. Daarna volgt de definitieve inschrijving. Een aantal weken voordat het kind vier jaar wordt, worden ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht en de Intern Begeleider. Hierdoor is De Hoeksteen goed op de hoogte over wat het kind nodig heeft. Ook worden dan de wendagen gepland. Op deze dagen mag het kind al wennen aan de basisschool voor de vierde verjaardag. Als het kind vier jaar is mag het alle dagen naar school als leerling van De Hoeksteen.

Het aantal kinderen in Groenlo neemt af vanwege de krimp van de bevolking. De daling, op basis van prognoses, van het aantal leerlingen op De Hoeksteen is echter duidelijk minder dan verwacht.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
163
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven