Basisschool 't Carillon

Wheme 30 7141 BV Groenlo

Schoolfoto van Basisschool 't Carillon

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2020-2021 is de Cito Eindtoets gemaakt. Het was een bijzonder schooljaar met een tussentijdse scholensluiting. Desondanks is er een erg goede score behaald. Hier zijn we erg trots op. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 volgen we de leerlingen door observaties. We voeren gesprekken met leerlingen en we noteren dat -wat we zien en horen- twee keer per jaar voor alle ontwikkelingsgebieden in het 'Ontwikkelings Volg Model'. Daarnaast nemen we één keer per jaar de toetsen 'taal voor kleuters'en 'rekenen voor kleuters' af.

In groep 3 tot en met 8 nemen we voor de vakken rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling de landelijk genormeerde toetsen van Cito af. Dit doen we in februari en juni. Daarnaast wordt voor de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind  tweemaal de SCOL lijst ingevuld. Vanaf groep 5 vullen de leerlingen ook zelf een lijst hiervoor in. De SIDI is een instrument dat leerkrachten gebruiken om  kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn te screenen.

De resultaten worden op groepsniveau door de leerkrachten geanalyseerd en op schoolniveau door de intern begeleider en de directeur.

De bevindingen uit de Cito toetsen zijn samen met de resultaten van de methodetoetsen de basis voor het werken in de daaropvolgende periode. Dit wordt vastgelegd in het groepsplan. Ook observaties en gesprekken met kinderen worden verwerkt in het groepsplan. Soms wordt er voor een kind een individueel plan opgesteld.

Met de leerlingen wordt tijdens een leerlingsgesprek hun welbevinden besproken, maar ook  zijn- haar resultaten en waar nog aandachtspunten liggen voor kind en/of begeleiding van de leerkracht.

Op deze manier is het werken in de school cyclisch en voor de kinderen is er sprake van een doorgaande lijn in hun ontwikkeling.

De analyses op schoolniveau zijn de basis voor kwaliteitsinterventies in groepen en aanleiding voor scholing van het team.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uitstroom:

De uitstroom van onze 19 leerlingen ziet er als volgt uit:

2 kader

4 kader/mavo

5 mavo

1 mavo/havo

2 havo

5 vwo/atheneum

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven