Basisschool 't Carillon

Wheme 30 7141 BV Groenlo

Schoolfoto van Basisschool 't Carillon

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 volgen we de leerlingen door observaties. We voeren gesprekken met leerlingen en we noteren dat wat we zien in ons volgsysteem behorend bij het DigiKeuzebord. Daarnaast gebruiken we diverse checklisten om de ontwikkeling van leerlingen in beeld te brengen. 

In groep 3 tot en met 8 nemen we voor de vakken rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling de landelijk genormeerde toetsen van Cito af. Dit doen we in februari en juni. Daarnaast wordt voor de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind  tweemaal de SCOL lijst ingevuld. Vanaf groep 6 vullen de leerlingen ook zelf een lijst hiervoor in. De SidiPO is een instrument dat leerkrachten gebruiken om kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn te signaleren.

De resultaten worden op groepsniveau door de leerkrachten geanalyseerd en op schoolniveau door de intern begeleider en de directeur. De analyses op schoolniveau zijn de basis voor kwaliteitsinterventies in groepen en aanleiding voor scholing van het team.

De bevindingen uit de Cito toetsen zijn samen met de resultaten van de methodetoetsen de basis voor het werken in de daaropvolgende periode. Dit wordt vastgelegd in het groepsplan. Ook observaties en gesprekken met kinderen worden verwerkt in het groepsplan. Soms wordt er voor een kind een individueel plan opgesteld.

Met de leerlingen wordt tijdens een leerlinggesprek het welbevinden en de resultaten besproken. Er wordt teruggeblikt en vooruitgekeken naar de periode die komt. Op deze manier is het werken in de school cyclisch en voor de kinderen is er sprake van een doorgaande lijn in hun ontwikkeling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2023-2024 verandert de eindtoets naar de doorstroomtoets. De doorstroomtoets wordt in februari gemaakt door alle leerlingen van groep 8.

In het najaar van groep 8 maken de leerlingen nog één keer per vak de toetsen van het leerlingvolgsysteem. Met behulp van deze gegevens en informatie uit observaties en gesprekken met de leerlingen stelt de leerkracht een voorlopig advies op. Dit voorlopig advies wordt uiterlijk in januari gedeeld met de leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s).

Na binnenkomst van de resultaten van de doorstroomtoets (verwacht in maart) krijgen de leerlingen uiterlijk 24 maart hun definitieve schooladvies. In de laatste week van maart moeten de leerlingen worden aangemeld op een school voor voortgezet onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Dit betekent voor ons dat we leerlingen willen begeleiden in het opgroeien tot een persoon die zich in deze maatschappij kan redden. We willen dat leerlingen met een positief zelfbeeld de wereld tegemoet treden.

We willen dat de leerlingen invloed hebben op hun eigen ontwikkeling en moeten nadenken over eigen functioneren.

Leerlingen leren dat ze respect mogen ervaren, maar ook moeten geven aan anderen en hun omgeving.

Ze leren samenwerken, maar ook  hulp vragen en geven. 

We stellen met het team en de leerlingen de regels van de school en de klas op. Deze zijn zichtbaar in elke groep en worden geregeld besproken.

We voeren gesprekken met leerlingen over hun welbevinden en stellen indien nodig een plan voor begeleiding op.

We hebben een leerlingenraad waarin directie met gekozen leerlingen agendapunten bespreekt. 

Leerlingen worden bevraagd over hun tevredenheid in de school en klas. We evalueren dit met hen en pakken aandachtspunten op.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect en verantwoordelijk
  • Samen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven