Basisschool 't Carillon

Wheme 30 7141 BV Groenlo

Schoolfoto van Basisschool 't Carillon

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 volgen we de leerlingen door observaties. We voeren gesprekken met leerlingen en we noteren dat wat we zien en horen twee keer per jaar voor alle ontwikkelingsgebieden in het 'OntwikkelingsVolgModel'. Daarnaast gebruiken we diverse checklisten om de ontwikkeling van leerlingen in beeld te brengen. 

In groep 3 tot en met 8 nemen we voor de vakken rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling de landelijk genormeerde toetsen van Cito af. Dit doen we in februari en juni. Daarnaast wordt voor de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind  tweemaal de SCOL lijst ingevuld. Vanaf groep 5 vullen de leerlingen ook zelf een lijst hiervoor in. De SIDI is een instrument dat leerkrachten gebruiken om  kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn te screenen.

De resultaten worden op groepsniveau door de leerkrachten geanalyseerd en op schoolniveau door de intern begeleider en de directeur.

De bevindingen uit de Cito toetsen zijn samen met de resultaten van de methodetoetsen de basis voor het werken in de daaropvolgende periode. Dit wordt vastgelegd in het groepsplan. Ook observaties en gesprekken met kinderen worden verwerkt in het groepsplan. Soms wordt er voor een kind een individueel plan opgesteld.

Met de leerlingen wordt tijdens een leerlingsgesprek hun welbevinden besproken, maar ook  zijn/haar resultaten en waar nog aandachtspunten liggen voor kind en/of begeleiding van de leerkracht.

Op deze manier is het werken in de school cyclisch en voor de kinderen is er sprake van een doorgaande lijn in hun ontwikkeling.

De analyses op schoolniveau zijn de basis voor kwaliteitsinterventies in groepen en aanleiding voor scholing van het team.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uitstroom:

De uitstroom van onze 24 leerlingen ziet er als volgt uit:

 • 2 basis
 • 1 basis/kader
 • 1 kader
 • 1 kader/mavo
 • 2 mavo
 • 3 mavo/havo
 • 7 havo
 • 3 havo/vwo
 • 2 vwo - atheneum
 • 2 vwo - gymnasium


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Dit betekent voor ons dat we kinderen willen begeleiden in het opgroeien tot een persoon die zich in deze maatschappij kan redden. We willen dat kinderen met een positief zelfbeeld de wereld tegemoet treden.

We willen dat de kinderen invloed hebben op hun eigen ontwikkeling en moeten nadenken over eigen functioneren.

Kinderen leren dat ze respect mogen ervaren, maar ook moeten geven aan anderen en hun omgeving.

Ze leren samenwerken, maar ook  hulp vragen en geven. 

We stellen met het team en de leerlingen de regels van de school en de klas op. Deze zijn zichtbaar in elke groep en worden geregeld besproken.

We voeren gesprekken met kinderen over hun welbevinden en stellen indien nodig een plan voor begeleiding op.

We hebben een leerlingenraad waarin directie met gekozen leerlingen agendapunten bespreekt. 

Leerlingen worden bevraagd over hun tevredenheid in de school en klas. We evalueren dit met hen en pakken aandachtspunten op.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Respect en verantwoordelijk
 • Samen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven