Basisschool Sint Willibrordus

Karel Doormanstraat 66 7141 WH Groenlo

  • Zo blijven we fris en gezond!
  • Kinderen uit verschillende groepen lezen samen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

23 van de 23 resultaten zijn meegerekend in het schoolgemiddelde. Voor één leerling was het maken van de eindtoets niet verplicht, op basis van de ontheffingsgronden, maar wij hebben er als school voor gekozen om alle resultaten mee te laten tellen, omdat ook deze leerling naar verwachting heeft gescoord op de eindtoets en het IQ-onderzoek dat ten grondslag ligt aan de ontheffing niet overeenkomt met de resultaten die we op school van deze leerlingen hebben gezien. 

De gepresenteerde cijfers zijn niet gecorrigeerd op basis van factoren als een eigen leerlijn of langdurige ziekte en daarom niet bedoeld voor inhoudelijke vergelijking tussen basisscholen.

Onze ambities liggen hoger dan de grenswaarde we wettelijk moeten behalen, de school werkt planmatig en doelgericht aan het verhogen van de opbrengsten.  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Sint Willibrordus worden de tussenresultaten structureel (2x per jaar) gemeten met behulp van de genormeerde toetsen van Cito. Deze toetsen worden verwerkt in een leerlingvolgsysteem en geven de leerkrachten informatie om hun onderwijs voor de komende periode zorgvuldig af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling (denk hierbij aan niveau, vorm en inhoud van instructies, de indeling van de onderwijstijd, het samenstellen van het aanbod etc.). Wij kijken hierbij zowel naar de gestandaardiseerde score, die afgezet wordt tegen het landelijk gemiddelde, als de vaardigheidsscore, die de individuele ontwikkeling van de leerling in beeld brengt.

De resultaten worden verwerkt in een groepsoverzicht ('groep in beeld') en een groepsplan. Dit vormt de basis voor het didactisch handelen van de leerkracht en hierin staat ook eventuele extra ondersteuning beschreven. De ondersteuning, doelen en evaluaties worden besproken met de intern begeleider tijdens de groepsbesprekingen twee keer per jaar en eventueel vaker wanneer dit noodzakelijk is. 

Daarnaast nemen we ook methode-toetsen af. Deze geven ons informatie of de beoogde doelen in de afgelopen periode behaald zijn. Wij stemmen ons onderwijsaanbod en de indeling van de onderwijstijd daarop af. Voor de leerlingen in groep 1 en 2 hanteren we ook het 'Ontwikkelingsvolgmodel Jonge Kinderen' waarin de verschillende ontwikkelingsaspecten per kind afzonderlijk worden vastgelegd. Op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling nemen we twee keer per jaar de vragenlijsten van Scol af. Scol staat voor Sociale Competentie Observatie Lijst en is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, welbevinden en sociale veiligheid. De uitkomsten hiervan verwerken we in de individuele aanpak, de groepsaanpak of, zo nodig, in onze schoolbrede ambities. 

In het geval van zeer specifieke ondersteuning wordt er gebruik gemaakt van de expertise die beschikbaar is bij Stichting Brevoordt, onderdeel van Samenwerkingsverband Oost Achterhoek waar de school bij aangesloten is. Een leerling wordt dan in het zorgteam besproken (er staat minimaal 3 keer per jaar een zorgteam-overleg gepland) en in  samenspraak met een extern begeleider wordt er een individueel plan dan wel een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Ook is het mogelijke dat er verder onderzoek wordt opgestart, of een aanvraag bij het Zorg-Advies-Team wordt gedaan, zodat er multidisciplinair gekeken kan worden. We volgen hierbij de zorgroute die is opgesteld door Stichting Brevoordt. Ouders worden hier nauw bij betrokken en zijn bij alle gesprekken aanwezig. Dat geldt ook voor de leerling zelf: waar mogelijk wordt hij/zij betrokken bij het opstellen van een individueel plan.   

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op maandag 7 oktober 2019 is er door de Inspectie van het Onderwijs een thema-onderzoek 'Schoolverschillen' uitgevoerd. De Inspectie van het Onderwijs doet in het schooljaar 2019-2020 onder andere onderzoek naar verschillen tussen scholen in de kansen die zij hun leerlingen bieden en de onderwijsresultaten die zij behalen. In het themaonderzoek brengen we samen met de school de essentiële aspecten op klas- en schoolniveau in beeld, waarmee de school het verschil maakt of wil maken voor haar leerlingen:

  • Wat zijn op school de essentiële aspecten zijn die maken dat kinderen leren én 
  • hoe zorgen we ervoor dat alle kinderen optimale onderwijskansen krijgen. 

Het bezoek leverde geen rapportage op schoolniveau op. Wel is er aan het einde van de bezoekdag een afsluitend gesprek gevoerd met de school over de bevindingen. Deze terugkoppeling was zeer positief: het MT, de leerkrachten en de leerlingen lieten een consistent beeld zien in de antwoorden en het genoemde was ook terug te zien in de verschillende groepen.

De informatie die tijdens het schoolbezoek is verzameld, wordt gebruikt voor een landelijke rapportage en voor het jaarlijks rapport over de Staat van het Onderwijs.

(Sinds 2015 had er geen inspectiebezoek plaatsgevonden.)

Terug naar boven