Basisschool Sint Willibrordus

Admiraal Helfrichplein 2 7141 VN Groenlo

 • Zo blijven we fris en gezond!
 • Kinderen uit verschillende groepen lezen samen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De leerlingen in groep 8 hebben conform verwachtingen gepresteerd op de eindtoets. Hier zijn we erg tevreden over. Alle leerlingen stromen uit naar het geadviseerde en gewenste niveau van het voortgezet onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Sint Willibrordus worden de tussenresultaten structureel (2x per jaar) gemeten met behulp van de genormeerde toetsen van Cito. Deze toetsen worden verwerkt in een leerlingvolgsysteem en geven de leerkrachten informatie om hun onderwijs voor de komende periode zorgvuldig af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling (denk hierbij aan niveau, vorm en inhoud van instructies, de indeling van de onderwijstijd, het samenstellen van het aanbod etc.). Wij kijken hierbij zowel naar de gestandaardiseerde score, die afgezet wordt tegen het landelijk gemiddelde, als de vaardigheidsscore, die de individuele ontwikkeling van de leerling in beeld brengt.

De resultaten worden verwerkt in een groepsoverzicht ('groep in beeld') en een groepsplan. Dit vormt de basis voor het didactisch handelen van de leerkracht en hierin staat ook eventuele extra ondersteuning beschreven. De ondersteuning, doelen en evaluaties worden besproken met de intern begeleider tijdens de groepsbesprekingen twee keer per jaar en eventueel vaker wanneer dit noodzakelijk is. 

Daarnaast nemen we ook methode-toetsen af. Deze geven ons informatie of de beoogde doelen in de afgelopen periode behaald zijn. Wij stemmen ons onderwijsaanbod en de indeling van de onderwijstijd daarop af. Voor de leerlingen in groep 1 en 2 hanteren we ook het 'Ontwikkelingsvolgmodel Jonge Kinderen' waarin de verschillende ontwikkelingsaspecten per kind afzonderlijk worden vastgelegd. Op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling nemen we twee keer per jaar de vragenlijsten van Scol af. Scol staat voor Sociale Competentie Observatie Lijst en is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, welbevinden en sociale veiligheid. De uitkomsten hiervan verwerken we in de individuele aanpak, de groepsaanpak of, zo nodig, in onze schoolbrede ambities. 

In het geval van zeer specifieke ondersteuning wordt er gebruik gemaakt van de expertise die beschikbaar is bij Stichting Brevoordt, onderdeel van Samenwerkingsverband Oost Achterhoek waar de school bij aangesloten is. Een leerling wordt dan in het zorgteam besproken (er staat minimaal 3 keer per jaar een zorgteam-overleg gepland) en in  samenspraak met een extern begeleider wordt er een individueel plan dan wel een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Ook is het mogelijke dat er verder onderzoek wordt opgestart, of een aanvraag bij het Zorg-Advies-Team wordt gedaan, zodat er multidisciplinair gekeken kan worden. We volgen hierbij de zorgroute die is opgesteld door Stichting Brevoordt. Ouders worden hier nauw bij betrokken en zijn bij alle gesprekken aanwezig. Dat geldt ook voor de leerling zelf: waar mogelijk wordt hij/zij betrokken bij het opstellen van een individueel plan.   

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Sint Willibrordus vinden we 'persoonsontwikkeling' (je eigen 'ik') van groot belang voor ons onderwijs. We hebben aandacht voor persoonlijke talenten en eigenschappen, je mag jezelf zijn. Ook hebben we tijd en aandacht voor elkaar, vertrouwen we elkaar en maken we samen plezier. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat kinderen veilig kunnen opgroeien. De samenleving waarin we leven, vraagt van ons dat we samenwerken en - leren en zorgvuldig communiceren. Het is belangrijk dat we ons bewust zijn van de manier waarop we een boodschap overbrengen; met respect, maar zeker ook met voldoende zelfvertrouwen. Wij willen hier op school iedere dag aandacht voor hebben en vinden het daarom van groot belang dat de aanpak die we hierin hanteren geen methode is die leidt tot aangeleerd gedrag als 'trucje', maar een aanpak die volledig doorleefd wordt, overal terugkomt en bij een ieder terug te zien is, in en buiten de school. De volgende uitgangspunten vormen de basis voor deze aanpak:

 • Preventie staat centraal
 • Positief benoemen van gewenst gedrag
 • Planmatige aanpak
 • Partnerschap met ouders

De kernwaarden zoals hierboven beschreven (respect, veiligheid, verantwoordelijkheid, eigenheid en betrokkenheid) worden op deze manier systematisch geïntegreerd in ons denken en handelen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect & Veiligheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Eigenheid & Betrokkenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op maandag 7 oktober 2019 is er door de Inspectie van het Onderwijs een thema-onderzoek 'Schoolverschillen' uitgevoerd. De Inspectie van het Onderwijs doet in het schooljaar 2019-2020 onder andere onderzoek naar verschillen tussen scholen in de kansen die zij hun leerlingen bieden en de onderwijsresultaten die zij behalen. In het themaonderzoek brengen we samen met de school de essentiële aspecten op klas- en schoolniveau in beeld, waarmee de school het verschil maakt of wil maken voor haar leerlingen:

 • Wat zijn op school de essentiële aspecten zijn die maken dat kinderen leren én 
 • hoe zorgen we ervoor dat alle kinderen optimale onderwijskansen krijgen. 

Het bezoek leverde geen rapportage op schoolniveau op. Wel is er aan het einde van de bezoekdag een afsluitend gesprek gevoerd met de school over de bevindingen. Deze terugkoppeling was zeer positief: het MT, de leerkrachten en de leerlingen lieten een consistent beeld zien in de antwoorden en het genoemde was ook terug te zien in de verschillende groepen.

De informatie die tijdens het schoolbezoek is verzameld, wordt gebruikt voor een landelijke rapportage en voor het jaarlijks rapport over de Staat van het Onderwijs.

(Sinds 2015 had er geen inspectiebezoek plaatsgevonden.)

Terug naar boven