Basisschool Sint Willibrordus

Admiraal Helfrichplein 2 7141 VN Groenlo

 • Zo blijven we fris en gezond!
 • Kinderen uit verschillende groepen lezen samen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een teamlid afwezig is, door ziekte of (studie)verlof, en er is geen vervanger vanuit de vervangingspool beschikbaar, wordt eerst een teamlid benaderd die die dag niet werkt. Mocht er niemand beschikbaar zijn dan wordt met elkaar gekeken hoe we deze leerlingen kunnen opvangen, volgens het onderstaande principe: 

In geval van afwezigheid van een leerkracht bij een andere groep:

 • Stap 1: combineren we twee groepen (één van de twee leerkrachten naar andere groep)
 • Stap 2: Combineren van de groep die fysiek ernaast zit
 • Stap 3: Herhalen van stap 2
 • stap 4: mocht deze situatie langer dan twee dagen voortduren kunnen we ervoor kiezen de leerlingen niet fysiek op school aanwezig te laten             zijn.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Er is vijf dagen per week een onderwijsassistent aanwezig, waardoor de leerkrachten tijd hebben voor leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben of voor het uitvoeren van specifieke onderwijsprogramma's.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De onderwijstijd zoals hierboven beschreven is de gemiddelde onderwijstijd. Er kan echter van worden afgeweken in de loop van het schooljaar n.a.v. trendanalyses, groepsbesprekingen en individuele onderwijsbehoeften. Dit staat dan beschreven in de periodieke evaluatie en bijstelling van de jaarplannen, de groepsplannen en de individuele plannen. Kunstzinnige en creatieve vorming is verweven in het aanbod voor taal en rekenen. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd zoals hierboven beschreven is de gemiddelde onderwijstijd. Er kan echter van worden afgeweken in de loop van het schooljaar n.a.v. trendanalyses, groepsbesprekingen en individuele onderwijsbehoeften. Dit staat dan beschreven in de periodieke evaluatie en bijstelling van de jaarplannen, de groepsplannen en de individuele plannen. 

De onderstaande vakken bestaan uit diverse onderdelen:

 • Lezen: begrijpend lezen, woordenschatontwikkeling, technisch lezen en aandacht voor leesmotivatie.
 • Taal: taal en spelling. Voor groep 3 geldt dat lezen en taal verweven zijn met elkaar. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school biedt 'smalle ondersteuning', dat houdt o.a. in:

 • Leerkrachten binnen de school kennen de leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften
 • Elke dag, in iedere groep, ontvangen leerlingen met eigen onderwijsbehoeften het onderwijsaanbod op het eigen leerniveau in kleine groepjes en soms individueel
 • Onderwijsbehoeften worden bij aanmelding in kaart gebracht en vastgelegd op basis van schriftelijke informatie, (warme) overdracht door de toeleverende instelling/school, en informatie uit het gesprek met de ouders
 • De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van de leerlingen (leerlingvolgsysteem)
 • De school formuleert een ontwikkelingsperspectief voor iedere leerling met (een) eigen leerlijn(en) en iedere leerling die naar verwachting het eindniveau van het basisonderwijs niet haalt

Voor de overige ondersteuning wordt externe begeleiding ingezet in nauwe samenwerking met ouders en school. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte worden ondersteund door een onderwijsassistent en/of leerkracht. De onderwijsassistent is de hele week werkzaam.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er vindt veel samenwerking plaats tussen de school en de kinderopvang.

Vanuit de peuterspeelzalen/kinderdagverblijven krijgen we via een 'warme overdracht' voldoende informatie over de ondersteuning die kinderen hebben gehad en/of nodig hebben. Door observaties en signaleringslijsten en evt. samenwerking met specialisten (bijv. schoolarts of logopedie) wordt de behoefte aan ondersteuning in beeld gebracht. We volgen de ontwikkeling m.b.v. het Ontwikkelingsvolgmodel voor het jonge kind (OVM) en maken gebruik van Kleuterplein, Logo 3000, volgen het dyslexieprotocol en m.b.t. de soc. emotionele ontwikkeling hanteren we onze A.S.O.-methode en Rots en Water.

Terug naar boven