Basisschool Ni Je Veste

Buitenschans 7 7141 EK Groenlo

  • In groep 1 leren kinderen spelenderwijs al omgaan met algo-ritmes
  • Met mooi weer lekker samen in de zandbak spelen.
  • Schoolfoto van Basisschool Ni Je Veste
  • Muziek maken met behulp van een vakdocent
  • Samen spannende puzzels maken.

Het team

Toelichting van de school

Wij zijn met ingang van schooljaar 2018-2019 van twee locaties, naar 1 school gegaan. De andere locatie is opgegaan in een andere school. Hierdoor geven de cijfers een vertekend beeld van de situatie.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De leerplichtwet vormt het kader voor het verlenen van verlof. In deze wet zijn de rechten en plichten van ouders, leerlingen en scholen vastgelegd. Zo moeten jongeren tussen de 5 en 18 jaar verplicht onderwijs volgen, totdat ze een startkwalificatie hebben. Schooldirecties en de leerplichtambtenaar zien erop toe, dat iedereen zich aan deze richtlijnen houdt.

Voor een aantal zaken kan verlof worden aangevraagd. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld een 25-jarig of 40-jarig huwelijk van ouders, respectievelijk opa/oma, een jubileum, begrafenis, religieuze feestdag etc.

De verlofaanvragen lopen via de directeur van de school. Op de Ni-je Veste vullen ouders een verlofaanvraag in, die wel/niet voor akkoord wordt getekend door de directeur.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Ni-je Veste werken we met jaargroepen. Dat wil in principe zeggen, dat de kinderen die in het zelfde jaar geboren zijn, bij elkaar in de klas komen. Schooljaar 2020 - 2021 hebben we 6 enkele groepen en een combinatiegroep 7 -8.

De school werkt met een jaarklassensysteem. Leerlingen, die de stof sneller verwerken, krijgen binnen de klas de mogelijkheid tot verdieping. Kinderen, die om de een of andere reden achterblijven, proberen we eerst ook in de eigen klassensituatie door middel van een groepshandelingsplan te helpen. Mocht dat niet lukken, krijgen de kinderen extra hulp. Dit kan zijn door de I.B.er en/of de onderwijsassistente van school. Ook maken we gebruik van een (oud) leerkracht, die op ons op vrijwillige basis een dagdeel in de week komt helpen.

De N i-je Veste behoort tot de stichting Delta. In Groenlo hebben de Deltascholen samen een plusklas ingericht voor hoogbegaafde kinderen. Kinderen, die hiervoor in aanmerking komen, gaan om de week naar deze klas. Van onze school betreft dit ca. 7 kinderen.

De overgang naar een volgende groep vindt na de zomervakantie plaats. Normaal gesproken doorloopt een kind onze school in 8 jaren.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school staat open voor alle leerlingen. In iedere groep geven we op niveau van het kind instructie. Dit doen we aan de hand van handelingsplannen, die tweemaal per schooljaar worden opgesteld. De indeling in groepen gebeurt naar aanleiding van de scores, die het kind op de toetsen heeft gemaakt.

De leerkrachten van de Ni-je Veste hebben kennis in huis om kinderen met leerachterstanden, maar ook hoogbegaafde leerlingen te begeleiden. Hebben we de kennis niet in huis om een kind optimaal te begeleiden, roepen we de hulp in van deskundigen. Vaak zijn dit begeleiders van het samenwerkingsverband Brevoordt, waartoe onze school behoort.

De Intern Begeleider van de school coördineert de zorg binnen de school. Zij heeft een overzicht van de vorderingen van alle kinderen op school. Aan de hand van de toetsresultaten heeft zij gesprekken met leerkrachten en kinderen. Op vaste momenten gedurende het schooljaar zijn er zorgteambesprekingen, waarbij naast de leerkracht, ook de ouders zijn uitgenodigd.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven