Basisschool De Meerstromen

Monnikenstraat 3 4503 AT Groede

  • Leesplezier heeft onze volle aandacht.
  • Schoolfoto van Basisschool De Meerstromen
  • Schoolfoto van Basisschool De Meerstromen
  • Schoolfoto van Basisschool De Meerstromen

In het kort

Toelichting van de school

`Welkom op de schoolpagina van de Meerstromenschool. Op deze pagina vindt u informatie over onze school. Naast deze bron van informatie vertellen wij u graag in een persoonlijk gesprek wat meer over onze school en waar wij voor staan. U kunt onze contactgegevens vinden op deze site en wij nodigen u van harte uit om kennis te komen maken of om uw vragen persoonlijk te komen stellen.

Wij ontvangen u graag omdat wij denken met deze aanpak meer te bereiken dan met alleen het publiceren van gegevens.

Met vriendelijke groet,

Team Meerstromenschool te Groede.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Meerstromenschool, onze basisschool Per 1 augustus 1984 is in Groede een fusieschool ontstaan tussen de Protestants-Christelijk en de Rooms-Katholieke school, waar alle levensovertuigingen welkom zijn. Er is voor een dusdanige organisatie gezorgd, dat er rekening gehouden wordt met ieders godsdienstige opvatting. Er wordt ook schooltijd ter beschikking gesteld voor het deelnemen aan Communie- en Vormselprojecten in Oostburg. Vanuit een Christelijke levensovertuiging proberen we de kinderen te helpen bij hun groei naar het volwassen worden. Er wordt naar gestreefd elk kind op zijn/ haar niveau en mogelijkheden verder te helpen zonder onderbreking, vandaar dat er veel aandacht wordt besteed aan een goede begeleiding van de kinderen gedurende de gehele schooltijd. Door een prettige sfeer te scheppen proberen we een situatie te laten ontstaan, waarin het kind zich thuis voelt en zodoende fijn kan leren en spelen.   De Meerstromenschool is gelegen midden in de woonkern, in een rustige omgeving. De school is gebouwd in 2009. Het gebouw voldoet aan de moderne eisen die we aan een basisschool mogen stellen. Zo is er een apart speellokaal (momenteel wordt door het grote leerlingaantal deze ruimte als klaslokaal gebruikt) en een speelplein voor groep 1 en 2, een speelplein voor groep 3 t/m 8, een gemeenschappelijke ruimte en aparte ruimten voor leraren, directie en intern begeleider. De gymzaal bevindt zich tegenover de school en het sportveld op ongeveer 200 m. Onze Meerstromenschool staat in een regio waar de vergrijzing grote vormen aan neemt. De overheid noemt dit een 'krimpregio'. Het leerlingaantal op onze school is desondanks de afgelopen jaren toegenomen. Dit was het gevolg van het sluiten van 2 basisscholen in omliggende dorpen. We verwachten dat het leerlingaantal nog enkele jaren stabiel blijft waarna er een lichte dalen wordt verwacht. Het overgrote deel van de kinderen die onze school bezoeken is afkomstig uit de woonkernen Groede en Nieuwvliet. Een aantal kinderen komt uit andere omliggende dorpen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
76
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven