cbs De Borgstee

de Singel 11 9843 ES Grijpskerk

  • Schoolfoto van cbs De Borgstee
  • Schoolfoto van cbs De Borgstee
  • Schoolfoto van cbs De Borgstee
  • Schoolfoto van cbs De Borgstee

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Scholen worden door de inspectie beoordeeld op hun kwaliteit. In het schooljaar 2019-2020 hebben we de inspectie weer op onze school ontvangen. 

Daarbij wordt onder meer gekeken naar het ambitieniveau van de school (schoolambitie) en of deze passend is bij de doelgroep. Ook de centrale eindtoets (IEP) van groep 8 is bepalend voor het oordeel van de inspectie. Vanaf het schooljaar 2023-2024 zijn we overgestapt op de doorstroomtoets van CITO.

Afhankelijk van de groep kunnen resultaten per jaar wisselen. De school biedt in het kader van passend onderwijs aan kinderen, die niet het basisniveau van enige vakken kunnen volgen, een eigen leerlijn en/of ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden in de groepen 3 t/m 8 de cito toetsen afgenomen. De resultaten worden met het team geanalyseerd en op leerling en groepsniveau vinden er ook analyses plaats. De resultaten van deze toetsen voeren we in via Leerling in beeld van cito. Deze resultaten zijn uitgangspunt van de manier van werken in de groep. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op onze school hanteren wij een zorgvuldige adviesprocedure PO-VO en eventueel een procedure voor heroverweging. We zorgen ervoor dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. In grote lijnen betekent dat dat wij minimaal twee keer per jaar met ouders en leerling gesprekken voeren over het schooladvies. Rond de maand november bespreken we het voorlopige schooladvies. Rond de maand maart plannen we een gesprek voor het definitieve schooladvies. Het streven hierbij is om samen de best passende voortgezet onderwijs school te zoeken en het best passende niveau. Ook hechten wij veel waarde aan een geregeld contact met de scholen waaraan we leerlingen leveren. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het van groot belang dat kinderen goed in hun vel zitten en met plezier naar school gaan. Dit staat voor ons op nummer 1. Daarna kan pas het leren beginnen. 

We volgen de kinderen gedurende hun schoolloopbaan door de afname van sociogrammen, het voeren van kindgesprekken, het bespreken met de intern begeleider tijdens groepsbesprekingen, de afname binnen Leerling in Beeld, leerlingvragenlijsten en de tevredenheidspeiling in groep 6/7/8. 

Als de pestbeleving en het welbevinden bij een kind een aandachtspunt is dan gaat de leerkracht, na overleg met de IB-er in gesprek met ouders en kind. Eventueel is het nodig om het pestprotocol erbij te pakken. Dit protocol is als bijlage bij de schoolgids toegevoegd.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Geborgenheid
  • Plezier

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft in oktober 2019 onze school voor het laatst bezocht. Het eindoordeel was op de meeste onderdelen goed en op 1 onderdeel voldoende. Het was een verificatieonderzoek, dus er is geen rapport uitgebracht over de school, maar alleen over het bestuur van Stichting Quadraten.  

Naar aanleiding van het inspectierapport en de ontvangen feedback hebben we diverse actiepunten uitgezet. De veranderingen die we hebben doorgevoerd zijn:

We werken meer leerlinggestuurd. Dit betekent dat we kinderen meer bij de lesdoelen betrekken en dat ze, in overleg met de leerkracht, bepalen of ze een uitleg wel of niet nodig hebben. We werken met Snappet in groep 4 t/m 8 en hierdoor kunnen we adaptief onderwijs geven. 

We hebben meer aandacht voor coöperatief leren. De kinderen leren zo van en met elkaar te leren en zijn minder leerkrachtafhankelijk. 

De rol van de leerkracht verandert steeds meer van persoon die kennis overdraagt naar coach en begeleider. Hierbij zoeken we de samenwerking met ouders en kind door met elkaar geregeld in gesprek te gaan. 

De inspectie gaf een compliment aan ons over de wijze waarop wij techniek weggezet hebben op onze school. Ze vonden dit een parel en wij zijn hier ook heel trots op! 

Terug naar boven