Basisschool De Raamdonk

Burgemeester Ficqlaan 4 5361 AX Grave

  • Schoolfoto van Basisschool De Raamdonk
  • Schoolfoto van Basisschool De Raamdonk
  • Schoolfoto van Basisschool De Raamdonk
  • Schoolfoto van Basisschool De Raamdonk

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ziekte of afwezigheid van de leerkracht

Bij ziekte of afwezigheid van de leerkracht doen wij ons uiterste best om een invaller voor de groep te krijgen. In vrijwel alle gevallen wordt via de vervangerspool van OPTMUS voor een invaller gezorgd. Wanneer wij geen invaller kunnen krijgen in de groepen 3 t/m 8 dan zullen de leerlingen op de eerste dag van afwezigheid van de leerkracht worden verdeeld over de andere groepen op school en brengen we de ouders per mail of per brief op de hoogte. Bij een langere periode zonder vervanging zullen groepen op toerbeurt thuis moeten blijven. Indien de leerkracht van groep 1-2 ziek is en er geen invaller komt, dan wordt gevraagd om uw kind mee naar huis te nemen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De verdeling van de lesuren wordt waar nodig aangepast evenals deze toelichting. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij richten ons op het verzorgen van onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben beschikken wij over een aanbod voor lichte interventies.

  • Al onze leerkrachten beschikken over basiskennis op het terrein van lezen, spelling, taal en rekenen.
  • Al onze leerkrachten beschikken over basiskennis op het terrein van sociaal emotionele ontwikkeling en gedragsondersteuning.
  • Binnen het team is er uitgebreidere, aanvullend op bovenstaande, kennis aanwezig op het terrein van: Lezen, Spelling, Dyslexie, Rekenen, Sociaal emotionele ontwikkeling, Gedrag en gedragsondersteuning, Groepsprocessen en groepsdynamica.
  • Mede op basis van deze kennis zijn wij als school in staat op een adequate wijze leerlingen te ondersteunen bij onderstaande ondersteuningsbehoeften, voor zover het lichte ondersteuning betreft. Bij ondersteuningsbehoeften die het niveau van licht overstijgen zijn we als school niet per definitie in staat om die intensievere ondersteuning te bieden en zoeken we samen met alle betrokkenen naar andere mogelijkheden om de leerling in zijn ontwikkeling te ondersteunen.
  •  De gebieden waarop wij lichte ondersteuning kunnen bieden zijn: Technisch lezen, Spelling, Begrijpend lezen, Rekenen, Taak-werkhouding Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van dalton basisschool De Raamdonk Meer begaafdheid, binnen de school, Diabetes

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In het schoolondersteuningsprofiel staat het huidige aanbod om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte te kunnen begeleiden. Op dit moment voldoet het huidige aanbod. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school werkt nauw samen met De Eerste Stap kinderopvang. De eerste stap is een VVE 
gecertificeerde organisatie. Samen zorgen wij ervoor dat onze kinderen zich fijn en onbezorgd 
kunnen ontwikkelen, in een vertrouwde omgeving. 

Terug naar boven